دانلود پایان نامه با موضوع میزان تحصیلات و معنی دار بودن

دانلود پایان نامه با موضوع میزان تحصیلات و معنی دار بودن


Widget not in any sidebars

در آزمون مورد نظر فرض‌های 0 H و 1H برای بررسی وضعیت میانگین نظرات جامعه با استفاده از نمونه گرفته شده؛ بصورت زیر بیان می‌شوند.
H0 : μx ≥ μ0
H1 : μx > μ`
که با توجه به موارد ذکر شده 3 = 0 μ می‌باشد.
در انجام این آزمون، با توجه به مؤلفه p ـ مقدار (P-Value) ارائه شده تصمیم‌گیری خواهد شد. چنانچه مقدار آن کمتر از سطح آزمون(α) باشد و کرانهای فاصله اطمینان «اختلاف میانگین با مقدار آزمون» مثبت باشد فرض 0 H رد می شود و گرنه دلیلی بر رد فرض 0 H وجود ندارد. سطح آزمون در این بررسی 05/0 در نظر گرفته شده است.
مقایسه و رتبه‌بندی مؤلفه های تحقیق:
برای مقایسه و رتبه‌بندی مؤلفه‌های تحقیق از جهت میزان تأثیر ارسال لیست حق بیمه بصورت اینترنتی بر آنها از آزمون فریدمن استفاده شده است.
آزمون فریدمن :
آزمون فریدمن برای مسائل طرح‌های اندازه‌های تکراری قابل استفاده است. با طرح‌های اندازه‌های تکراری، هر آزمودنی یک رکورد از پرونده داده‌‌‌ها است که دارای k متغیر می‌باشد. نمرات حاصله از k موقعیت یا فرصت در این متغیرها وارد می‌شود. محقق علاقه‌مند به تعیین تغییرات معنی‌دار آزمودنیها در تمام موقعیتها یا فرصتهای مورد اشاره است. به این منظور ، آزمون فریدمن به مقایسه میانه‌های متغیرها می‌پردازد و معنی دار بودن این تفاوتها را بررسی می‌کند. در این آزمون ، یافته‌‌های متغیرها در هر یک از کیس‌ها، رتبه گذاری می‌شود و با استفاده از میانگین رتبه‌های متغیر‌ها در نمونه، فرض برابری میانه‌ های متغیرها مورد آزمون قرار می‌گیرد. دربارهn متغیر مورد بررسی ، اگر مقدار آماره χ2 بدست آمده بزرگتر از ( α اندازه خطای آزمون و n-1 درجه آزادی) فرض H0 مبنی بر برابری میانه‌ها رد می‌شود یعنی حداقل یک متغیر وجود دارد که میانه آن تفاوت معنی داری با یکی دیگر از متغیرهای مورد آزمون دارد وگرنه دلیلی بر رد فرض H0 وجود ندارد و میانه‌های تمامی متغیرهای مورد آزمون برابر می‌باشد.در نرم افزار SPSS شاخصی به عنوان P – مقدار جهت بررسی آزمون ارائه می‌شود، چنانچه این مقدار از سطح خطا کمتر باشد فرض H0 رد می‌شود وگرنه دلیلی بر رد این فرض وجود ندارد. در صورتی که فرض H0 رد شود با استفاده از آزمونهای تکمیلی ویلککسون به بررسی دو به دوی مؤلفه‌ها می‌پردازیم .
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه
مرحله عملی و اصلی یک کار پژوهشی دستیابی به پاسخی است که محقق در بدو تحقیق در‌پی‌رسیدن به‌آن است. جهت رسیدن به‌این مهم، اطلاعات جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در مرحله تجزیه و تحلیل نکته مهم این است که محقق باید اطلاعات و دادهها را در مسیر هدف تحقیق، پاسخگویی به سئوال یا سئوالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیههای خود جهت داده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. تجزیه و تحلیل دادهها فرآیندی چند مرحلهای است که طی آن دادههایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمعآوری در نمونه(جامعه) آماری فراهم آمدهاند، خلاصه، کدبندی و دستهبندی و در نهایت پردازش میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این دادهها فراهم آید. در‌این فرآیند دادهها هم‌از لحاظ مفهومی و هم‌از لحاظ تجربی پالایش میشوند و تکنیکهای گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاجها و تعمیمها برعهده دارند.
‌پس از جمع‌آوری داده‌ها بایستی این داده‌ها به اطلاعات قابل فهم تبدیل شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، و این کاری است که در این فصل به تفصیل به آن پرداخته شده است.
ابتدا با استفاده از جدولها و نمودارها به تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها پرداخته و سپس با استفاده از آمار استنباطی، سؤالات تحقیق مورد آزمون قرار می‌گیرند.
4-1) تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها
در این بخش با استفاده از جدولها و نمودارها به تحلیل توصیفی داده‌‌ها می‌پردازیم. ابتدا ویژگی‌های جمعیتى پاسخ‌دهندگان توصیف می‌شود این ویژگی‌ها شامل : جنسیت، وضعیت تأهل، سن، میزان تحصیلات، نوع پاسخ دهندگان و نوع کارگاه می‌باشد. در بخش دوم به مقایسه نظرات پاسخ‌دهندگان در خصوص مؤلفه‌های تحقیق با توجه به ویژگی های جمعیتی ایشان پرداخته شده است. لازم به ذکر است که برای ترسیم جدولها و نمودارها از نرم‌افزار SPSS و Word استفاده شده است.
ویژگی‌های جمعیت‌شناختی پاسخ‌دهندگان:
الف) جنسیت:
توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان برحسب جنسیت
جنسیت فراوانی درصد

مدیر سایت