دانلود پایان نامه برنامه ریزی و مواد غذایی

دانلود پایان نامه برنامه ریزی و مواد غذایی


Widget not in any sidebars

بیوفیلم بیانگر یک جامعه است که در آن ارتباطات درونی بین گروه‌های متفاوت باکتری وجود دارد. بیوفیلم می‌تواند از یک گونه و یا گونه‌های مختلف میکروبی تشکیل شود. این ساختار نشان می‌دهد که میکروارگانیسم‌ها توانایی به کار گرفتن میان کنش‌های بین سلولی برای سازگاری خود با تغییر پارامترهای محیطی را دارند. اکثر بیوفیلم‌ها دارای یک جمعیت ناهمگون از سلول‌ها، چند لایه ی احاطه شده در یک ماتریکس پلی‌ساکاریدی و کانال‌های آب هستند. هدف این تحقیق بررسی ساختمان بیوفیلم ها، همچنین بررسی اتصال باکتری های بیوفیلم به سطوح به منظور درک خصوصیات سطحی باکتری های بیوفیلم و در نهایت سنجش اثر بعضی از عوامل ضد میکروبی روی بیوفیلم به منظور حذف بیوفیلم یا کشتن سلول های درون آن می باشد. در این تحقیق ابتدا از بیوفیلم های موجود در سیسـتم خنـک کننده کارخانـه پلی اکریل اصفهان نمونه برداری صورت گرفت. سپس باکتری های g+ و g- بیوفیلم جداسازی و شناسایی شدند. در ادامـه، بـرای بـررسـی خصـوصـیات سطـحی ایـن باکتـری هـا، از روش هــای MATH ، Co- MATH ،Bio- MATH ، اسلاید شیشه ای و میکروپلیت استفاده شد. سپس بررسی ساختمان بیوفیلم توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی انجام شد. در نهایت کارآیی اثر چند بیوساید با غلظت های متفاوت روی بیوفیلم به منظور حذف بیوفیلم و کشتن سلول های درون آن از طریق روش جدید میکروپلیت مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که باکتری های بیوفیلم دارای خصوصیات سطحی بسیار متفاوت می باشند. همچنین باکتری ها به طور برنامه ریزی شده بیوفیلم را تشکیل می دهند و می توانند ساختار های منحصر به فردی را بوجود آورند. در نهایت در این تحقیق، قابلیت بیوساید های مورد آزمایش از نظر توانایی در حذف یا کشتن سلول های درون بیوفیلم، نشان داد که توانایی حذف بیوفیلم باکتری ها به طور جداگانه و بیوفیلم مخلوط آن ها با هم، توسط بیوساید های اکسید کننده مثل هیدروژن پراکساید و هیپوکلریت سدیم در مقایسه با غیر اکسید کننده ها مثل سولفاتیازول و الکیل دی متیل آمونیوم کلراید بسیار بالا می باشد. در نتیجه این بیوساید ها برای کنترل بیوفیلم های پایدار روی سطح، مناسب می باشند. همچنین مشخص شد که بیوساید های غیر اکسید کننده در کنترل بیوفیلم های پایدار کارآیی ندارند. در حقیقت این بیوساید ها را باید برای جلوگیری از رشد بیوفیلم به کار برد. یعنی در حالتی که بیوفیلم هنوز رشد نکرده است کاربرد این بیوساید ها مناسب می باشد. زیرا در کشتن سلول های باکتریایی کارآیی خوبی دارند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مروری بر منابع 1
1- مقدمه 1
1-1- جوامع میکروبی 1
1-2- رفتارهای جمعی 2
1-3- ساختار و تمایز در بیوفیلم‌ها 2
1-4- فوائد اکولوژیکی؛ چرا یک بیوفیلم تشکیل می‌شود؟ 3
1-4-1- حفاظت در برابر محیط اطراف 3
1-4-2- محافظت در برابر مواد ضد عفونی کننده 4
1-4-3- کسب مواد غذایی و همکاری‌های متابولیکی 4
1-4-3-1- کسب مواد غذایی 4
1-4-3-2- همکاری‌های متابولیکی 5
1-4-4- کسب خصوصیات ژنتیک جدید 5
1-4-5- جنبه‌های ژنتیکی تشکیل بیوفیلم 6
1-5-فرایندهای اولیه در تشکیل بیوفیلم و تمایز ساختاری حاصل از آنها 7
1-5-1- تمایز ساختاری 7
1-5-2- تمایز فنوتیپی و اتصال اولیه 8
1-5-3- اتصال برگشت‌ناپذیر 8
1-6- بلوغ بیوفیلم 9
1- 7-کنده شدن به عنوان یک بخش از تکامل بیوفیلم 9
1- 8- تشکیل بیوفیلم به عنوان یک فرایند تکاملی 11
1-9- ارتباطات سلول-سلول در طول تشکیل بیوفیلم 12

مدیر سایت