دانلود پایان نامه تحلیل واریانس فریدمن و بازاریابی رابطه‌مند

Artificial intelligence, connections and nucleus in concept of interconnected neurons. Abstract background with binary numbers, neural network and cloud computing.

در بخش آمار استنباطی از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی، روش آلفای کرونباخ برای سنجش تجانس درونی سؤالات پرسشنامه، آزمون کالموگروف اسمیرنوف برای تعیین طبیعی بودن توزیع داده‌ها استفاده شد. همچنین به منظور بررسی تأثیر هر یک از موانع استقرار بازاریابی رابطه‌مند از آزمون tتک نمونه‌ای استفاده شد. به منظور تعیین اهمیت گویه‌ها و رتبه‌بندی آن‌ها از روش تحلیل واریانس فریدمن استفاده شد.
در پژوهش حاضر از برنامه‌های نرم‌افزاری SPSS و Lisrel و EXCEL نیز جهت بررسی داده‌های خام و رسم نمودارها و جداول استفاده شد.
Widget not in any sidebars

تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
بازاریابی رابطه‌مند: در این پژوهش منظور از بازاریابی رابطه‌مند ایجاد، حفظ و ارتقا و در صورت ضرورت خاتمه ارتباط با هواداران است. به طوری که اهداف هر دو طرف درگیر در رابطه تأمین شود.
مدیریت هواداران: در این پژوهش منظور از مدیریت هواداران، مدیریت باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر در ارتباط با هواداران است.
هواداران: در این پژوهش هوادار که گاهی به آن حامی یا هواخواه هم می‌گویند، به فردی اطلاق می‌شود که یک اشتیاق و تمایل قوی و گاهی طاقت‌فرسا نسبت به باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر دارد.
لیگ حرفه‌ای فوتبال: در این پژوهش، به کلیه (16 تیم) حاضر در جام خلیج فارس اشاره دارد.
کارکنان: در این پژوهش منظور از کارکنان افرادی است که در باشگاه‌ها، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برتر ایفای نقش می‌کنند.
مدیران: در این پژوهش منظور از مدیران، مدیران عامل باشگاه‌ها، مدیران عالی و میانی فدراسیون فوتبال می‌باشد.
اطلاعات و ارتباطات: در این پژوهش منظور از اطلاعات و ارتباطات، کلیه فعالیت‌های ارتباطی است که باشگاه‌ها در جهت حفظ هواداران خود می‌توانند انجام دهند.
فصل چهارم
روش‌شناسی پژوهش
فصل چهارم
روش‌شناسی پژوهش

در این فصل، یافته‌های تحقیق در چهار بخش ارائه شده‌است. در بخش اول ابتدا سیمای آماری پاسخگویان (مشخصات دموگرافیک یا جمعیت شناختی) ارائه شده است تا پیش از ارائه نتایج، معلوم شود که اطلاعات تحقیق از چه کسانی گردآوری شده است. به منظور ارائه یافته‌های این بخش به خلاصه کردن اطلاعات در قالب جداول توزیع فراوانی، نمایش نمودارهای میله‌ای و شاخص‌های آماری مرکزی (میانگین) و پراکندگی (انحراف معیار و دامنه تغییرات) با توجه به مقیاس سوالات پرسشنامه پرداخته شده است. در بخش دوم از این فصل، داده‌های توصیفی راجع به پارامترهای اصلی یا همان شاخص‌های مورد اندازه‌گیری در این تحقیق ارائه شده‌اند. در بخش سوم از این فصل یافته‌های حاصل از تکنیک تحلیل عاملی ارائه خواهد شد. و در نهایت، همان‌طور که اشاره شد، بخش چهارم این فصل به ارائه داده‌های تحلیلی و بررسی قبول یا رد فرضیات آماری با استفاده از روش‌های آماری خواهد پرداخت. در بخش یافته‌های تحلیلی(استنباطی) نیز با توجه به سطوح سنجش متغیرها و نوع فرضیات تحقیق، به کمک آزمون‌های آماری به آزمون هر یک از فرضیات تحقیق پرداخته شده است. در ادامه به دلیل نرمال بودن توزیع داده‌ها به کمک آزمون تی تک نمونه به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شده است تا از این طریق تأثیر موانع استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران شناسایی شود و در ادامه نیز به کمک آزمون فریدمن به تعیین اهمیت موانع و گویه‌های سازنده آن‌ها و رتبه‌بندی هر یک پرداخته شده است.
یافته‌های توصیفی
در ابتدای بحث توضیحاتی در مورد مشخصات عمومی پاسخگویان آمده و در ادامه به نتایج مربوط به نگرش آن‌ها در ارتباط با هر یک از شاخص‌ها و گویه‌های تحقیق پرداخته شده ‌است.
ویژگی‌های جمعیت‌شناختی آزمودنی‌ها
1. سابقه کار در حوزه ورزش: بر حسب سال و با توجه به اعلام آزمودنی‌، در 4 طبقه ” تا 7 سال”، “8-14 سال”، ” 15-21 سال” و ” 21 سال به بالا”، با مقیاس نسبی به وسیله سؤال بسته، اندازه‌گیری شده است.
نتایج جدول (4-1) نشان می‌دهد که، بیش از نیمی از پاسخگویان مورد مطالعه (58%) کم‌تر از پانزده سال و مابقی (42%) بیش از پانزده سال سابقه کار در حوزه ورزش داشته‌اند.
جدول (4-1): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار در حوزه ورزش
شرح
فراوانی