دانلود پایان نامه توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه و توصیف ویژگی های جمعیت شناختی


Widget not in any sidebars

6-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق، به منظور توصیف متغیرهای دموگرافیک از آمار توصیفی و در جهت پاسخگویی به سوالات اصلی تحقیق و آزمون فرضیه ها ، از آزمون تحلیل عاملی تاییدی و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. همچنین ، برای سهولت توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها ، نرم افزارplsمورد استفاده قرار گرفت.
خلاصه فصل سوم
در این فصل به تشریح نوع تحقیق، روش تحقیق ، طبقهبندی تحقیق ، روش گردآوری اطلاعات و دادهها، جامعه آماری روش نمونهگیری و حجم نمونه و در نهایت روش تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته شد. با توجه به اهداف تحقیق و همان گونه که در فصل سه آمده است ، این تحقیق از نوع توصیفی _ کاربردی است. در تحقیق حاضر برای جمعآوری داده های آزمون فرضیهها از پرسشنامههای استاندارد استفاده گردید؛ برای پاسخگویی به آن از طیف لیکرت استفاده شد. ادامهی فصل به پایایی و روایی پرسشنامه اشاره دارد که در این پژوهش پایایی پرسشنامهها از طریق آلفای کرونباخ محاسبه گردید. در این پژوهش برای تجزیه وتحلیل دادهها به طور عمده از روش تحلیل عاملی تاییدی و مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها به عنوان مرحله ای علمی از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می رود که به وسیله آن کلیه فعالیتهای پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می شوند. پژوهشگر پس از این که روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها،… ارتباط دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل می نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند در بوته آزمون قرارمی دهد و تکلیف آن ها را روشن می کند تا سرانجام بتواند راه حلی و پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. پیوند دادن موضوع تحقیق به رشته ای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشه ای خلاق است، معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور می کند که یافتن منابع داده های موجود برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است، آرایش و تنظیم داده ها نیز مستلزم خلاقیت است.فرایند تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم آمده اند خلاصه، کد بندی و دسته بندی… و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.
در این فصل نیز ابتدا به توصیف داده های جمعیت شناختی پژوهش و سپس تحلیل داده هایی که به وسیله پرسشنامه از افراد نمونه گردآوری شده‌اند پرداخته خواهد شد تا به هر یک از فرضیه ها پاسخ داده می‌شود.
1-4 توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری، لازم است این داده های جمعیت شناختی و تحقیق توصیف شود. همچنین توصیف آماری داده ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن ها و پایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش بکار می رود.
1-1-4 جنسیت
جدول 1-4 توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
91
5/87
زن
13
5/12

Author: مدیر سایت