دانلود پایان نامه تکنیک‌های پیشرفته و قابلیت اطمینان

دانلود پایان نامه تکنیک‌های پیشرفته و قابلیت اطمینان

بطورخلاصه می‌توان بیان کرد که مبنای کار GPS استفاده ازماهواره به عنوان مرجعی جهت یافتن موقعیت در هر نقطه زمین می‌باشد سایر مسائل این سیستم صرفاً جزئیات تکنیکی هستند که به سرعت و دقت وسهولت عمل موقعیت یابی کمک می‌کند.
2-4-5 روش محاسبه مسافت از ماهواره
Widget not in any sidebars

در سیستم موقعیت یاب جهانی GPS قدم اساسی دانستن میزان مسافت ازماهواره است. بنابراین استفاده از تکنیک‌های پیشرفته به منظور محاسبه مسافت امری اجتناب ناپذیر است ایده اصلی این موضوع براساس همان معادله سرعت نوردرمدت زمان تاخیراستواراست سیستم GPS بدین صورت کارمی کند که گیرنده کاربر مدت زمانی را که طول می‌کشد تا امواج رادیویی ازماهواره به اوبرسد را اندازه گیری می‌کند.
همانطورکه می دانید امواج رادیویی با سرعت نورحرکت می‌کند وبدین ترتیب با حاصلضرب اندزه گیری شده درسرعت نور مسافت خود را تاماهواره به دست می‌آورد و این کارحداقل بایستی برای 3 ماهواره مشخص، صورت گیرد. بنابراین باید برای اندزه گیری زمان رسیدن به سیگنال ازساعتهای خیلی کوتاه باشند زیرا امواج با داشتن سرعت نورخیلی سریع حرکت می‌کنند.
مثلاً” اگر ماهواره ای دقیقاً دربالای سرما باشد حدود 60 میلی ثانیه طول می‌کشد تا امواج رادیویی آن به ما برسد. دقت ساعت گیرنده‌های GPS حدود نانو ثانیه می‌باشد. یک اختلاف زمانی بین کپی کد GPS ایجاد شده دربرگیرنده بااصل کد رسیده ازماهواره وجود دارد که با ضرب کردن آن درسرعت نور، شبه فاصله به دست می‌آید این روش با هر دو کد A/C,P امکان پذیرهستند.
کدهای تولیدشده دربرگیرنده ازساعت خودگیرنده منتج می‌شوند وکدهای ارسالی ماهواره نیز توسط ماهواره ایجاد می‌شود.
خطای زمانی درهردوساعت گیرنده وماهواره باعث می‌شود که فاصله اندازه گیری شده با فاصله هندسی بین ماهواره و گیرنده فرق داشته باشد اینساعتهابسیاردقیقوگرانقیمتمی‌باشند وماهواره ها جهت قابلیت اطمینان بیشتر دارای 4 ساعت اتمی هستند ولی در گیرنده‌ها به دلیل گران قیمت بودن این ساعت‌ها نمی‌توان ازآنها استفاده نمود، لذا ازساعت‌های ارزان‌تری استفاده می‌شود که درعمل ایجاد اختلاف جزئی دراندازه گیری زمان می‌نمایند. البته با استفاده از راهحلهایی تصحیح صورت می‌گیرد (قاضی شهنی زاده، 1385).
2-4-6 مزایای سیستم GPS
دقت بسیار زیاد در موقعیت یابی
داشتن پوشش جهانی
دارا بودن زمان بندی دقیق
نداشتن هیچ گونه هزینه برای استفاده کنندگان
تعیین سرعت درسه محور مختصات
قابلیت دسترسی همیشگی
قابلیت کاربردی در هرشرایط آب وهوایی
عدم محدودیت در به‌کارگیری همگانی
دقت نسبی IPPM برای طول‌های کوتاه از 1 تا 100 کیلومتر.
تعیین سرعت درسه محور, زمان, تعیین فاصله سمت و گرای و نقطه مبداء و مقصود
توانایی دید همزمان با یک گیرنده
ماهواره ابتدا اطلاعات وداده های ناوبری رابه پنج ایستگاه کنترل که در مناطق مختلف امریکا قراردارند ارسال می‌کند که درواقع این سیگنال‌ها ماهواره‌ها را ردیابی (10) می‌کنند.
سپس این ایستگاه‌ها اطلاعات خودرا به ایستگاه کنترل ماهواره ارسال کنند که وظایف آن پردازش داده‌ها ارسال به ماهواره و نظارت برکنترل روزانه ماهواره است سپس این داده‌ها به سه آنت زمینی دیگر ارسال می‌شود که توسط این آنتها اطلاعات کنترل شده به ماهواره جهت تصحیح جهت ساعت ماهواره و فرامین ودستورات تله منزی ارسال می‌شود به این کار اصطلاحاٌ ataupload شدن ماهواره گفته می‌شود.
2-4-7 ماهواره‌های جی پی اس

مدیر سایت