دانلود پایان نامه حافظه و شرکت

file_thumbview_approve.php?size=1&id=22902066

w2 >0 باشد، نشان میدهد که شرکت از رویه های محافظه کارانه استفاده نموده است
w2 <0 باشد، نشان میدهد که شرکت از رویه های متهورانه استفاده نموده است
( فلسام و اولسون 1995،689)
Widget not in any sidebars

مدل گیولی و هین(گیولی و هین2007،82).

دیدگاههای محافظه کاری
پرسش اساسی در رابطه با محافظه کاری این است که علت بکارگیری محافظه کاری چیست وچه مزایایی برای شرکتها دارد؟ در پاسخ به این سؤالات محققان حسابداری چند دیدگاه را به شرح زیر بیان کرده اند.
واتز ریشه محافظه کاری حسابداری درگزارشگری مالی را دلایل اقتصادی می داند و چهار عامل را در شکل گیری آن ذکر می کند(واتس2003):
1 – قرارداد بین شرکت و اشخاص که در استخدام آن هستند (مانند مدیران) و همچنین قرارداد هایی که بین شرکت و طرفهای خارج از شرکت وجود دارد (دیدگاه قراردادی محافظه کاری) ؛
-2 افزایش در هزینه های دعاوی قضایی (دیدگاه دعاوی قضایی محافظه کاری) ؛
3- ارتباط بین سود گزارش شده و هزینه های سیاسی (دیدگاه سیاسی محافظه کاری) ؛
4- ارتباط بین سود گزارش شده و مالیات(دیدگاه مالیاتی محافظه کاری) ؛
در این میان، قدمت تفسیر قراردادی بیش از سه تفسیر دیگر است، به طوری که به اعتقاد واتز قرنها است که قراردادها در حسابداری مورد استفاده قرار میگیرند. بنابراین کسی نمیتواند زمانی را در تاریخ اخیر معرفی کند که از آن هنگام نفوذ قراردادها شروع شده باشد. در مقابل، سه تفسیر دیگر محافظه کاری بر پدیده های جدیدتری متکی بوده و قادر به تشریح محافظه کاری هستند. با این حال، نتایج بررسیها از اهمیت هر چهار تفسیر حکایت دارند. نقاط مشترک بین این چهار تفسیر بیانگر آن است که ممکن است آنها تجلی یک تفسیر واحد از محافظه کاری باشند
دیدگاه قراردادی
محافظه کاری از رفتارفرصت طلبانه مدیران) برای مدیریت سود شرکت(جلوگیری می کند و خطر اخلاقی را کاهش می دهد. رویه های حسابداری محافظه کارانه، مدیران را از خوش بینی بیش از حد در ارائه سود باز می دارد و طبعاً از پرداخت های اضافی)پاداش های اضافی( به مدیران جلوگیری می کند. (واتس2003)
این نقش محافظه کاری، همانند نقشی است که در محدود نمودن و جلوگیری از پرداخت اضافی سود سهام به سهامداران ایفا می کند. بنابراین، انگیزه ای را برای مدیران ایجاد مینماید که از پذیرش پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی بپرهیزند و درنتیجه، تضاد منافع و هزینه های نمایندگی بین افراد داخلی و خارجی شرکت کاهش می یابد.
دیدگاه حقوقی
در سال های اخیر دعاوی سهامداران، توجیهی برای محافظه کاری شده است .در مواردی که با بیش از واقع نشان دادن سود و خالص داراییها، مدیران پاداش های بیشتری دریافت می دارند، احتمال اقامه دعوای حقوقی زیاد است .محافظه کاری با جلوگیری از بیش از واقع نشان دادن خالص داراییها از هزینه های اقامه دعوی توسط سهامداران جلوگیری می کند. (اسکینر1994، ( 32نشان داد که مدیران انگیزه هایی برای محافظه کاری در پیش بینی های خود دارند. دلیل این امر آن است که پیش بینی خوشبینانه مدیران ریسک اقامه دعوی را افزایش می دهد.
دیدگاه سیاسی
محافظه کاری سد محکمی بر سر راه انتقاد به استاندارد گذاران است، زیرا استاندارد گذاران در صورت ارائه بیش از واقع خالص داراییها نسبت به ارائه کمتر آن، بیشتر مورد انتقاد قرار میگیرند. به این ترتیب، هزینه های سیاسی آنها نیز با محافظه کاری کاهش می یابد.
دیدگاه مالیاتی