دانلود پایان نامه حسابداری محافظه کارانه و ارزش دفتری حقوق صاحبان

Businessman shows the chart, funny character 3d render 3d illustration

-1 معیار مبتنی بر اقلام تعهدی
برای اندازه گیری شاخص محافظه کاری حسابداری مبتنی بر اقلام تعهدی، از مدل گیولی و هین( 2000 ) استفاده شده است. شاخص محافظه کاری بر اساس مدل مزبور به صورت زیر محاسبه می شود:
Widget not in any sidebars

جریان نقدی حاصل از عملیات – هزینه استهلاک +سود عملیاتی
(1- )* ――――――――――――――――――――――――= شاخص محافظه کاری
جمع داراییها در اول دوره
اقلام تعهدی عملیاتی ازتفاوت سود خالص و جریان نقدی عملیاتی بعلاوه هزینه استهلاک به دست می آید. به عقیده گیولی و هین رشد اقلام تعهدی می تواند شاخصی از تغییر در درجه محافظه کاری حسابداری در طول یک دوره بلند مدت باشد. یعنی محافظه کاری حسابداری منجر به افزایش اقلام تعهدی در طول زمان میگردد و هرچه در فرمول فوق ، این نسبت بزرگتر باشد ؛ محافظه کاری نیز بیشتر خواهد بود.
در فرمول فوق برای کنترل عامل تورم بر اقلام تعهدی و تغییرات محافظه کار ی و همچنین برای همگن کردن اطلاعات در سطح شرکتها با اندازه های مختلف و همچنین برای کاهش ناهمسانی واریانس در باقی مانده مدل، متغیر های پژوهش بر جمع دارایی ها تقسیم شده است.
-2 معیار مبتنی بر ارزش بازار
احمد و دولمان از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و ضرب آن در عدد ( -1) به عنوان معیار محافظه کاری استفاده کردند. از آنجا که محافظه کاری معمولا منجر به کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام نسبت به ارزش بازار آن می شود، شرکتهای استفاده کننده از حسابداری محافظه کارانه تر، دارای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار کمتری هستند؛ به عبارت دیگر رابطه ی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با محافظه کاری معکوس است، که با ضرب آن در عدد ( -1) نسبت مستقیمی از محافظه کاری به دست می آید )احمد و دولمان 2007،43)
1-13-2-2) کیفیت حسابرسی1 :
درمیان تحقیقات انجام شده درمورد کیفیت حسابرسی، برخی تحقیقات از بندهایی که حسابرس در ارتباط با تداوم فعالیت صاحبکار در گزارش خود منظور کرده است و میزان صحت این بندها در پیش بینی ورشکستگی صاحبکار استفاده نموده اند. مانند تحقیقات انجام شده توسط سیترون(سیترون و تافلر1992،22) کراس ول وهمکاران (کراس ول ولافتون2002،33) از این دست می باشد.
ابراهیم کرد و سیدی در بخشی از تحقیق خود برای اندازه گیری کیفیت گزارش حسابرسی و بررسی ارتباط آن با مدیریت سود، از تعداد بندهای شرط گزارش استفاده نموده اند(ابراهیم کردلر و سیدی 1387،15).
در این تحقیق به گزارشاتی که در آنها بندهای شرط کمتر از عدد میانه باشد، عدد صفر و در غیر اینصورت عدد یک تعلق میگیرد.
1-13-2-3) متغیر اندازه حسابرس 2:
تقریبا تمامی محققان با تقسیم کردن موسسات حسابرسی به دو دسته بزرگ و کوچک و در نتیجه نسبت دادن عدد یک و صفر به این متغیر، آن را اندازه گیری کرده اند . مانند پژوهشهای انجام شده توسط کراس ول (کراس ول ولافتون2002،33) .
در ایران نیز معمولا از این روش جهت محاسبه اندازه مؤسسه حسابرسی استفاده شده است (ابراهیم کردلر و سیدی 1387،15)
در این تحقیق نیز از نوع مؤسسه حسابرسی به منظور اندازه گیری این متغیر استفاده شده است. متغیر مزبور برای شرکت هایی که توسط سازمان حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفته اند؛ یک و برای شرکتهایی که توسط مؤسسات حسابرسی معتمد بورس اوراق بهادار تهران مورد رسیدگی قرار گرفته اند، صفر است.
1-13-2-4) متغیر دوره تصدی حسابرسی3 :
در صورتیکه دو شرکت یکسان از هر نظر ، مورد رسیدگی یک موسسه قرار گیرد ولی مدت زمان رسیدگی و سالهای مورد رسیدگی هر دو شرکت یکسان نباشد و مدت زمان رسیدگی یکی از آنان طولانی تر از
________________________________________________________________
Quality Auditor