دانلود پایان نامه درباره ابتلا به بیماری و سابقه خانوادگی

دانلود پایان نامه درباره ابتلا به بیماری و سابقه خانوادگی


Widget not in any sidebars

ناتوانی به عدم توانایی در انجام تمام یا قسمتی از فعالیت های ضروری زندگی فردی به علت وجود یک نقص مادرزادی یا نقص عارضی در قوای جسمانی ناشی از سیر طولانی یک بیماری ، اطلاق میشود (38).
بر طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت ، ناتوانی یک محدودیت یا کمبود توانایی برای انجام دادن یک فعالیت در رفتار میباشد.به عبارت دیگر ناتوانی یک محدودیت برای انجام دادن فعالیت معمول روزانه میباشد و هم عملکرد فیزیکی و هم شناختی را تحت تاثیر قرار میدهد (2و 39 و 40).
وضعیت ناتوانی در بیماری آرتریت روماتوئید: (تعریف عملی):
منظور در این پژوهش امتیازی است که واحدهای مورد پژوهش از پاسخ به 20 سوال پرسش نامه در زمینه میزان ناتوانی در 8 مقوله عملکردی شامل لباس پوشیدن ،آراستن،برخاستن،غذاخوردن، قدم زدن،بهداشت شخصی،بلند کردن،گرفتن یا چنگ زدن و فعالیت های بیرون از خانه میباشد، کسب مینمایند. امتیاز دهی بر اساس یک مقیاس چهار امتیازی میباشد.”امتیاز صفر” به معنای وضعیت بدون مشکل میباشد. “امتیاز “1 با کمی مشکل ،”2″با مشکل زیاد و “3 “عدم انجام فعالیت. برای هر عبارت امتیاز “1-0” نشاندهنده ناتوانی خفیف تا متوسط، امتیاز “2-1” ناتوانی متوسط تا شدید و امتیاز “3-2” ناتوانی شدید تا بسیار شدید میباشد..امتیاز بالاتر نشانه ناتوانی شدید است.
توان خودمراقبتی(تعریف نظری):
بر طبق تعریف اورم توان خودمراقبتی یک مفهوم مهم برای اندازه گیری ظرفیت و توان شخص در خودمراقبتی به منظور دستیابی به نتایج مطلوب مبتنی بر هدف میباشد (41).
توان خود مراقبتی شامل توانایی افراد برای انجام دادن فعالیت های خودمراقبتی میشود. به عبارت دیگر توانایی است که شخص برای ایجاد تعادلی بین توانایی های خود و نیاز های موجود برای مراقبت ،کسب مینماید (13).
توان خودمراقبتی در بیماری آرتریت روماتوئید (تعریف عملی):
منظور در این پژوهش امتیازی است که واحدهای مورد پژوهش از پاسخ به 40 سوال پرسش نامه در زمینه توان خودمراقبتی کسب مینمایند. نحوه امتیاز دهی بر اساس مقیاس لیکرت 6تایی می باشد که بصورت کاملا موافقم (امتیاز1 ) ،کمی موافقم (امتیاز2)، موافقم (امتیاز3)، مخالفم (امتیاز4)،کمی مخالفم (5) و کاملا مخالفم (6) میباشد.امتیازات بین 40تا 240 میباشد.حداقل امتیاز که نشانه وضعیت مطلوب تری در توان مراقبت از خود است عدد 40 و بالاترین امتیاز که نشاندهنده توان خودمراقبتی ضعیف و نامناسب میباشد عدد 240 میباشد. توزیع امتیاز توانایی خود مراقبتی بصورت خوب (58-40) ، متوسط (89-59) ، ضعیف (160-90 ) و خیلی ضعیف ( > 160 ) میباشد .
آرتریت روماتوئید(تعریف نظری)
آرتریت روماتوئید یک اختلال التهابی سیستمیک مزمن است که علت بروز آن شناخته شده نمیباشد.مشخصه آن ،درد و تورم قرینه چندمفصلی،سفتی صبحگاهی و خستگی میباشد (42).
آرتریت روماتوئید (تعریف عملی):
در این پژوهش منظور کلیه بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به کلینیک تخصصی مرکز آموزشی درمانی رازی رشت (در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت) میباشد که توسط روماتولوژیست تایید شده است.
عوامل فردی و اجتماعی (تعریف نظری):
به ویزگی ها یا خصوصیاتی که یک فرد را از یک گروه متمایز می سازد و به جامعه انسانی و تعامل فرد با گروه های انسانی به عنوان یک عضو از جامعه اطلاق می شود (43 ). که شامل سن ،جنس ،سطح تحصیلات ،وضعیت اشتغال ،وضعیت تاهل ،متوسط درآمد ماهانه و وضعیت بیمه می باشد. هم چنین عوامل مرتبط با بیماری و سلامتی شامل طول مدت ابتلا به بیماری ،وجود سابقه خانوادگی بیماری و وجود بیماری های همراه می باشد.
عوامل فردی و اجتماعی (تعریف عملی):
همان مواردی است که درتعریف نظری آمده است که با بخش اول ابزار (پرسش نامه عوامل فردی و اجتماعی)مورد بررسی قرار میگیرد.
عوامل مرتبط با بیماری و سلامتی:
همان مواردی است که با بخش اول ابزار مورد بررسی قرار میگیرد.برای سنجش بیماری های همراه نیز از شاخص بیماری های همراه چارلسون استفاده میشود. این شاخص شامل 19 شرایط بیماری است که به هر بیماری با توجه به تاثیر بالقوه آن بر مورتالیتی امتیاز داده میشود و امتیازات بصورت چهار درجه ناخوشی صفر، 2 -1 ،4 -3، و 5≥ رتبه بندی میشود.(44)
پیش فرض:
بیماری مزمن نیازمند مراقبت مزمن میباشد (12).
ناتوانی یک محدودیت برای انجام دادن فعالیت معمول روزانه میباشد و هم عملکرد فیزیکی و هم شناختی را تحت تاثیر قرار میدهد(2و 39 و 40).
بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید به علت درد ، خستگی و محدودیت حرکت ممکن است دچار اختلال در عملکرد جسمانی و ناتوانی شده و توان بیمار در مراقبت از خود کاهش یابد(11 و 45).
هدف از معالجه و درمان ناتوانی سازگاری فرد و تغییر رفتار وی می باشد (2).
پرستاران هنگامی که از بیمارانی که سابقه ناتوانی دارند یا اخیرا دچار ناتوانی شده است مراقبت می کنند، باید از مفهوم ناتوانی برای فرد و اثرات آن بر زندگی ،احساس خوب بودن در حال حاضر و آینده ،توانایی مشارکت در مراقبت از خود ،کنترل بر خود و توانایی دریافت مراقبت های بهداشتی و غربالگری آگاه باشند(2).
اصل مهم در مراقبت از خود ، مشارکت و قبول مسئولیت از طرف خود بیمار است (46 و 11).
7 – مراقبت از خود هدفمند است ودر تمامیت ساختاری انسان ،کارکرد و تکامل او سهیم است (15).

مدیر سایت