دانلود پایان نامه درباره افسردگی در دانشجویان و شادکامی و سلامت

Combination of photography (background image) and computer generated graphics. Brightly colored and sharply rendered lines fill the left 1/3 of the image. Faded and blurry lines fill the rest and add movement to the burgundy colored background.
[do_widget id=kl-erq-2]

7ـ تعیین رابطه بین بهزیستی مذهبی با علائم جسمانی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان.
8 ـ تعیین رابطه بین بهزیستی مذهبی با علائم جسمانی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان.
9ـ تعیین رابطه بین بهزیستی وجودی با علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان.
10ـ تعیین رابطه بین بهزیستی وجودی با علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان.
11ـ تعیین رابطه بین بهزیستی مذهبی با علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان.
12ـ تعیین رابطه بین بهزیستی مذهبی با علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان.
13ـ تعیین رابطه بین بهزیستی وجودی با اختلال در کارکرد اجتماعی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان.
14ـ تعیین رابطه بین بهزیستی وجودی با اختلال در کارکرد اجتماعی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان.
15ـ تعیین رابطه بین بهزیستی مذهبی با اختلال در کارکرد اجتماعی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان.
16ـ تعیین رابطه بین بهزیستی مذهبی با اختلال در کارکرد اجتماعی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان.
17ـ تعیین رابطه بین بهزیستی وجودی با علائم افسردگی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان.
18ـ تعیین رابطه بین بهزیستی وجودی با علائم افسردگی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان.
19ـ تعیین رابطه بین بهزیستی مذهبی با علائم افسردگی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان.
20ـ تعیین رابطه بین بهزیستی مذهبی با علائم افسردگی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان.
21 ـ مقایسه میزان بهزیستی معنوی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه شهر کرمان.
22ـ مقایسه سطح شادکامی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه شهر کرمان.
23ـ مقایسه سطح کلی سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه شهر کرمان.
1 ـ 5 . سؤال های پژوهش
1 ـ 5 ـ 1 . سؤال های اصلی پژوهش
1ـ آیا بین بهزیستی معنوی با شادکامی و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه وجود دارد؟
2ـ آیا بین بهزیستی معنوی با شادکامی و سلامت عمومی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه وجود دارد؟
1 ـ 5 ـ 2 . سؤال های جزئی پژوهش
1ـ آیا بین بهزیستی وجودی با شادکامی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه وجود دارد؟
2ـ آیا بین بهزیستی وجودی با شادکامی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه وجود دارد؟