دانلود پایان نامه درباره برنامه های استراتژیک و کشورهای درحال توسعه


Widget not in any sidebars
جدول5-2 نتایج آزمون فرضیه اصلی 87
فهرست اشکال
شکل1-1 مدل مفهومی تحقیق 8
شکل2-1 نمای کلی الگوی مدیریت برنامه های استراتژیک تغییر 22
شکل2-2 نگرش تئوری سیستم ها به کار تیمی 44
فهرست نمودارها
شرح نمودار2-1ارتقاء از شرایط موجود 28
شرح نمودار2-2 تغییر انتقالی با بکارگیری یک وضعیت شناخته شده 28
نمودار 2-3 مدل تغییر تبدیلی 29
نمودار4-1 نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان 66
نمودار4-2 نمودار دایره ای وضعیتتاهل پاسخ دهندگان 67
نمودار4-3 نمودار میله ای میزان تحصیلاتپاسخ دهندگان 68
نمودار4-4 نمودار میله ای سنپاسخدهندگان 69
نمودار4-5نمودار میله ای رشته تحصیلیپاسخ دهندگان 70
نمودار4-6 نمودار میله ای عنوان شغلیپاسخ دهندگان 71
نمودار4-7 نمودار میله ای سابقه کارپاسخ دهندگان 72
نمودار4-8هیستوگرام متغیر ایجادکسبوکارجدید 73
نمودار4-9 هیستوگرام متغیر حذفکسبوکارمنسوخ شده 74
نمودار4-10 هیستوگرام متغیر تغییردرسبدکسبوکار 75
نمودار4-11 هیستوگرام متغیر تغییراستراتژیک 76
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1مقدمه:
در شرایط دائماً درحال تغییر ما نیز باید تغییر نمائیم ، وگرنه بهای سنگینی بابت عدم تغییر پرداخت خواهیم کرد .( دکتر نوردال ،رئیس اتحادیه جهانی علم و بهره وری : پیام مدیریت )
آنچه که مدیران در سطوح مختلف سازمان انجام می دهند و همواره در فضای آن حرکت می نمایند ، تصمیم گیری است که از طریق جمع آوری و پردازش اطلاعات بدست می آید و باید بر اساس تغییرات محیطی وتغییرات استراتژیک انجام گیرد. (صرافی زاده ، ص 56: 1380)
بسیاری از شرکت ها توسعه حوزه جغرافیایی، یعنی حرکت از بازارهای محلی به بازارهای خارجی، را به عنوان بخشی از استراتژی رشد انتخاب می کنند. توسعه بین المللی یک تصمیم بسیار مهم است، مخصوصاً برای کسب و کارهای کوچک ومتوسط که اساساً دارای پایه مالی کم ، تمرکزی محلی و حوزه جغرافیایی محدودی هستند. بین المللی شدن شرکت های کوچک ومتوسط در برخی کشورها بعنوان مقدم ترین سیاست عمومی است. چرا که آنها نقش حیاتی در نوآوری صنعتی وتوسعه اقتصادی جوامع خود دار ند . بسیاری از مدیران ارشد و کارآفرینان فرصت های موجود در بازارهای بین المللی را تشخیص داده و دسترسی به این بازارهای جهانی را بعنوان یک ابزاراستراتژیک برای رقابت پذیری و توسعه بیشتر کسب وکار خود مورد استفاده قرار می دهند. حضور در بازارهای جهانی امکان دسترسی به بازارهای بزرگتر و دستیابی به صرفه جویی در مقیاس، مزیت های تکنولوژیک، ارتقاء شایستگی، پخش ریسک، کاهش و تقسیم هزینه های تحقیق وتوسعه ، دسترسی بیشتر به منابع تأمین مالی را میسر میسازد. یکی از ضروریات کشورهای درحال توسعه حرکت شرکت های کوچک ومتوسط به سمت بین المللی شدن می باشد چرا که فشار رقابتی در حال افزایش و از طرفی کمکهای مالی مستقیم و پشتیبانی از طرف دولت ها کاهش یافته است. بهرحال، با وجود نقش ثابت شرکت های کوچک ومتوسط در توسعه اقتصادی و سهم کشورهای درحال توسعه در رشد تجارت جهانی، مطالعات کمی در خصوص بین المللی شدن این شرکت ها در کشورهای درحال توسعه صورت گرفته است و تحقیقات مرتبط با این زمینه هنوز مراحل اولیه خود را طی می کند عوامل متعددی بر بین المللی شدن شرکت های کوچک ومتوسط تأثیرگذار است : همچون عوامل مربوط به شرکت، عوامل محیطی و مدیریتی ، استراتژی های کسب وکار (عوامل استراتژیک ) و غیره. (تاج الدین-طالبی ،20،1391)

Author: مدیر سایت