دانلود پایان نامه درباره به عنوان یک استراتژی و فعالیت های روزانه

دانلود پایان نامه درباره به عنوان یک استراتژی و فعالیت های روزانه


Widget not in any sidebars

امروزه مفهوم “مراقبت از خود” در بیماری ها ،به علت تغییر الگوی بیماری از حاد به مزمن، تغییر ایدئولوژی از درمان به پیشگیری ، منابع اقتصادی محدود و کوتاه نمودن مدت زمان بستری بیماران در بیمارستان بسیار مورد توجه و گسترش قرار گرفته است(19) مفهوم “مراقبت از خود” اولین بار توسط اورم مطرح و در سال 1959 انتشار یافت (6).
تعاریف مختلفی در مورد” مراقبت ازخود ” وجود دارد:
طبق تعریف اورم “مراقبت از خود” رفتارهای آموخته شده ای هستند که شخص برای حفظ یا ارتقازندگی،سلامتی و خوب بودن و پیشگیری و درمان انجام میدهد. وی مراقبت از خود را به عنوان انجام رفتار ها در محدوده زمانی خاص جهت کسب عملکرد مطلوب بیان نموده است. (13).
اورم در سال 2001جامع ترین تعریف را از واژه” مراقبت از خود” ارائه مینماید و مراقبت از خود به عنوان بخشی از مجموعه توانایی هایی که افراد بالغ برای کار و پیشرفت در اختیار دارند،بیان شده است. (31).
طبق تعریف وی ،”مراقبت از خود” یک عملکرد تنظیمی آموخته شده در انسان است که مبتنی بر توانایی افراد جهت انجام اعمال خودمراقبتی بر روی خودشان میباشد. “مراقبت از خود” به عنوان یک استراتژی جهت تطابق با رویدادها و تنش های زندگی تعریف میشود که باعث ارتقای سالم پیر شدن و عدم وابستگی میشود(37) .
از دیدگاه اورم رفتارهای”مراقبت از خود” در یک چهارچوب زمانی،قضاوت و ارزشیابی در مورد روش انجام این رفتارها توسط بیمار را تسهیل مینماید(19).
رفتارهای “مراقبت از خود” عبارت است از مجموعه اقداماتی که شخص جهت ارتقا سلامت جسمی و روحی خود انجام میدهد.این رفتارها نشاندهنده مراقبت از خود است و به آن اصطلاحا رفتارهای “مراقبت از خود” میگویند.”مراقبت از خود” شامل برخورد با نیازهای اساسی انسان و حفظ فعالیت های تندرستی و سلامت ضروری برای حفظ زندگی،سلامت و خوب بودن میباشد.پذیرش یا ظرفیت خود مراقبتی ،توانایی درک این فعالیت میباشد. (15 و 16).
“مراقبت از خود” رفتاری است که در جهت تامین نیازهای خاص انجام میگیرد (69).
“مراقبت از خود” از طریق شرکت فعالانه در روند مراقبت منجر به بهبود سلامت عمومی ارتقاء کیفی زندگی و در نهایت کاهش هزینه ها درمانی خواهد شد(70 و 71 و 72).
“مراقبت از خود” فعالیت هایی است که در یک چهارچوب زمانی بر اساس تمایلات حفظ زندگی،عملکرد سالم،ادامه تکامل شخصی و خوب بودن شروع و ادامه میدهند.”مراقبت از خود” به مراقبتی که فرد توسط خودش برای خود فراهم میکند،اشاره دارد (18و 16).
اهمیت مفهوم “مراقبت از خود” در نوشته های بسیاری از نویسندگان به چشم میخورد. فلورانس نایتنگل هر فعالیتی را که بیمار برای بهبود مراقبت از خود به انجام میرساند، مراقبت از خود مینامد(19). لوین معتقد است مراقبت از خود فرایندی است که از طریق آن انسانها میتوانند برای برقراری سلامت،حیات ،پیشگیری از بیماری ها ،تشخیص و معالجه ،فعالیت هایی انجام دهند .اعتقاد به مراقبت از خود با این تصور و تلقی همراه است که افراد مایلند مسئولیت تندرستی خود را تا زمانی که ممکن باشد در اختیار داشته باشند(69).
محققان دیگر مفهوم “مراقبت از خود” را به عنوان گسترش عملکرد شخص جهت ارتقای سلامت ،تشخیص بیماری ،پیشگیری و درمان مطرح مینمایند.این تعریف بر حفظ سلامت و استراتژی های پیشگیری کننده تاکید مینماید(70) .مراقبت از خود رفتاری اکتسابی است که فرد از خانواده ،اجتماع و فرهنگ جامعه کسب میکند.روش هایی که افراد برای تامین نیازهای مراقبت از خود استفاده میکنند ذاتی نیستند بلکه به عادات ،اعتقادات و باورهای جامعه ای که فرد به آن تعلق دارد بستگی دارد (73).
خودمراقبتی یک جزء مهم از کنترل بیماری بوده و فرآیندی نسبی است که رفتارها و انتخاب های هدفمندی را به همراه داشته و منعکس کننده نگرش و دانش هر فرد میباشد (17). انسان نیاز به عمل مراقبت از خود و فراهم نمودن و کنترل دائمی آن دارد تا سلامت و زندگی خود را حفظ کند و از بیماری و آسیب بهبود یابد و با اثرات آنها سازگار شود.” (73). اجرای رفتارهای “مراقبت از خود” سلامت شخص را تحت تاثیر قرار میدهد،در حقیقت تغییر شیوه زندگی جهت حفظ سلامت ضروری میباشد(57و 16).”مراقبت از خود” هدفمند است و در حفظ تمامیت ساختاری انسان،کارکرد و تکامل او سهیم میباشد(15).هم چنین رفتارهای “مراقبت از خود” فرایند زندگی و رشد و تکامل را ارتقا بخشیده و از تخریب عملکرد فرد پیشگیری مینماید(19) “مراقبت از خود” فرآیندی است که مستلزم پیشرفت فرد به سمت استقلال و توانایی او برای انجام فعالیت های روزانه زندگی تا حد امکان است(71) .
عامل “مراقبت از خود” فردی است که درگیر خود مراقبتی می باشد. از نظر اورم انسان یک “عامل” بوده که تمام مراقبت های لازم برای حفظ سلامتی را انجام میدهد.بنابراین به انسان” عامل مراقبت از خود” گفته میشود. یک فرد سالم باید پذیرش خود مراقبتی کافی جهت برخورد با نیاز هایش داشته باشد.قوی ترین بعد تئوری پرستاری اورم ارائه خود مراقبتی به عنوان اولویت برای افراد در سطوح گوناگون سلامتی می باشد و بیمار بطور فعال در خود مراقبتی اش شرکت میکند. (18). مراقبت از خود صرفا به شخصی که از خود مراقبت میکند،محدود نمیشود بلکه مراقبت های عرضه شده توسط دیگران به فرد را نیز در بر میگیرد.مراقبت میتواند توسط اعضای خانواده یا افراد دیگر تا زمانی که فرد قادر به مراقبت از خود شود،ارائه گردد (19)
تعیین نیازهای پایه سلامت، جهت عملکرد بهتر و ارتقای سازگاری
بیماران در بیماری های مزمن و مراقبت از خود لازم و ضروری است(57).
از دیدگاه اورم سه دسته نیازهای مراقبتی وجود دارد که شامل:
نیازهای مراقبت از خود همگانی که در تمام افراد وجود دارد و با فرایندهای زندگی و سلامت همراه است.
نیازهای مراقبت از خود تکاملی که در ارتباط با مراحل مختلف زندگی انسان مثل بلوغ ،حاملگی و سایر مراحل زندگی همراه است.
نیازهای مراقبتی در زمان انحراف از سلامتی و بیماری است.
تئوری سیستم های پرستاری در مورد ارائه دهندگان مراقبت از خود درمانی و سیستم های مربوط به آن میباشد.در طرح برنامه مراقبتی ،سه سیستم پرستاری متفاوت وجود دارد که بر اساس این که چه کسی انجام دهنده مراقبت از خود است (بیمار،پرستار،بیمار و پرستار) ، به 3سیستم تقسیم بندی شده است ( جدول شماره 2-1).این سیستم ها شامل:
سیستم جبرانی کامل : از پرستار انتظار میرود که همه فعالیت های مربوط به مراقبت از خود را در بیماران انجام دهد و ناتوانی بیمار در مراقبت از خود را جبران مینمایند.
سیستم جبرانی نسبی: هم پرستار و هم بیمار در براوردن نیازهای مراقبت از خود مشارکت مینمایند.
سیستم حمایتی آموزشی: سیستم نیازمند کمک درتصمیم گیری ،کنترل رفتار و کسب دانش و مهارت هاست (69و 34).
جدول شماره 2-1 . سیستم های مراقبتی اورم (69).
سیتم مراقبتی اورم
عملکرد پرستار
عملکرد بیمار

مدیر سایت