دانلود پایان نامه درباره تحلیل واریانس فریدمن و مدل معادلات ساختاری


Widget not in any sidebars
به منظور بررسی روایی سازه ابزار اندازه‌گیری از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. به این منظور با استفاده از نرم افزار مدل معادلات ساختاری لیزرل (Lisrel) نیز به سنجش اعتبار سؤالات ابزار پرداخته شد.
تحلیل عاملی می‌تواند دو صورت اکتشافی و تأییدی داشته باشد. اینکه کدام یک از این دو روش باید در تحلیل عاملی به کار رود مبتنی بر هدف تحلیل داده‌هاست. در تحلیل اکتشافی (Exploratory factor analysis) پژوهشگر به دنبال بررسی داده‌های تجربی به منظور کشف و شناسایی شاخص‌ها و نیز روابط بین آن‌هاست و این کار را بدون تحمیل هرگونه مدل معینی انجام می‌دهد. به بیان دیگر تحلیل اکتشافی علاوه بر آنکه ارزش تجسسی یا پیشنهادی دارد می‌تواند ساختارساز، مدل ساز یا فرضیه ساز باشد. اما در تحلیل عاملی تأییدی (Confirmatory factor analysis)، پژوهشگر به دنبال تهیه مدلی است که فرض می‌شود داده‌های تجربی را بر پایه چند پارامتر نسبتا اندک، توصیف، تبیین یا توجیه می‌کند. این مدل مبتنی بر اطلاعات پیش تجربی درباره ساختار داده‌هاست که می‌تواند به شکل:
۱) یک تئوری یا فرضیه ۲) یک طرح طبقه‌بندی کننده معین برای گویه‌ها در انطباق با ویژگی‌های عینی شکل و محتوا ۳) شرایط معلوم تجربی و یا ۴) دانش حاصل از مطالعات قبلی درباره داده‌های وسیع باشد. با توجه به اینکه پژوهش حاضر ماهیت اکتشافی برای استخراج مؤلفه‌ها و گویه‌ها را نداشت از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد.
روش‌های تحلیل یافته‌ها
به منظور تحلیل یافته‌های پژوهش از دو دسته روش‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
آمار توصیفی
در بخش آمار توصیفی برای طبقه‌بندی نمرات خام، محاسبه فراوانی‌ها و محاسبه شاخص‌های پراکندگی از میانگین و انحراف معیار استفاده شد.
آمار استنباطی
در بخش آمار استنباطی از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی، روش آلفای کرونباخ برای سنجش تجانس درونی سؤالات پرسشنامه، آزمون کالموگروف اسمیرنوف برای تعیین طبیعی بودن توزیع داده‌ها استفاده شد. همچنین به منظور بررسی تأثیر هر یک از موانع استقرار بازاریابی رابطه‌مند از آزمون tتک نمونه‌ای استفاده شد. به منظور تعیین اهمیت گویه‌ها و رتبه‌بندی آن‌ها از روش تحلیل واریانس فریدمن استفاده شد.
در پژوهش حاضر از برنامه‌های نرم‌افزاری SPSS و Lisrel و EXCEL نیز جهت بررسی داده‌های خام و رسم نمودارها و جداول استفاده شد.
تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
بازاریابی رابطه‌مند: در این پژوهش منظور از بازاریابی رابطه‌مند ایجاد، حفظ و ارتقا و در صورت ضرورت خاتمه ارتباط با هواداران است. به طوری که اهداف هر دو طرف درگیر در رابطه تأمین شود.
مدیریت هواداران: در این پژوهش منظور از مدیریت هواداران، مدیریت باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر در ارتباط با هواداران است.
هواداران: در این پژوهش هوادار که گاهی به آن حامی یا هواخواه هم می‌گویند، به فردی اطلاق می‌شود که یک اشتیاق و تمایل قوی و گاهی طاقت‌فرسا نسبت به باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر دارد.
لیگ حرفه‌ای فوتبال: در این پژوهش، به کلیه (16 تیم) حاضر در جام خلیج فارس اشاره دارد.
کارکنان: در این پژوهش منظور از کارکنان افرادی است که در باشگاه‌ها، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برتر ایفای نقش می‌کنند.
مدیران: در این پژوهش منظور از مدیران، مدیران عامل باشگاه‌ها، مدیران عالی و میانی فدراسیون فوتبال می‌باشد.
اطلاعات و ارتباطات: در این پژوهش منظور از اطلاعات و ارتباطات، کلیه فعالیت‌های ارتباطی است که باشگاه‌ها در جهت حفظ هواداران خود می‌توانند انجام دهند.
فصل چهارم
روش‌شناسی پژوهش
فصل چهارم
روش‌شناسی پژوهش

در این فصل، یافته‌های تحقیق در چهار بخش ارائه شده‌است. در بخش اول ابتدا سیمای آماری پاسخگویان (مشخصات دموگرافیک یا جمعیت شناختی) ارائه شده است تا پیش از ارائه نتایج، معلوم شود که اطلاعات تحقیق از چه کسانی گردآوری شده است. به منظور ارائه یافته‌های این بخش به خلاصه کردن اطلاعات در قالب جداول توزیع فراوانی، نمایش نمودارهای میله‌ای و شاخص‌های آماری مرکزی (میانگین) و پراکندگی (انحراف معیار و دامنه تغییرات) با توجه به مقیاس سوالات پرسشنامه پرداخته شده است. در بخش دوم از این فصل، داده‌های توصیفی راجع به پارامترهای اصلی یا همان شاخص‌های مورد اندازه‌گیری در این تحقیق ارائه شده‌اند. در بخش سوم از این فصل یافته‌های حاصل از تکنیک تحلیل عاملی ارائه خواهد شد. و در نهایت، همان‌طور که اشاره شد، بخش چهارم این فصل به ارائه داده‌های تحلیلی و بررسی قبول یا رد فرضیات آماری با استفاده از روش‌های آماری خواهد پرداخت. در بخش یافته‌های تحلیلی(استنباطی) نیز با توجه به سطوح سنجش متغیرها و نوع فرضیات تحقیق، به کمک آزمون‌های آماری به آزمون هر یک از فرضیات تحقیق پرداخته شده است. در ادامه به دلیل نرمال بودن توزیع داده‌ها به کمک آزمون تی تک نمونه به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شده است تا از این طریق تأثیر موانع استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران شناسایی شود و در ادامه نیز به کمک آزمون فریدمن به تعیین اهمیت موانع و گویه‌های سازنده آن‌ها و رتبه‌بندی هر یک پرداخته شده است.
یافته‌های توصیفی

Author: مدیر سایت