[do_widget id=kl-erq-2]

عناصر دانش از نظر داونپورت و پروساک (ابطحی و صلواتی، 1385: 24- 23).
تجربه، حقیقت زمینی، پیچیدگی، قضاوت و داوری- ارزش‌ها و باورها.
2-7- جریان دانش
پس از رشد نظریه‌هایی که بر چگونگی توزیع و جریان دانش در سازمان تأکید داشتند، مدل‌هایی نیز برای تبیین جریان دانش توسعه داده شده است. در این میان می‌توان به مدل چرخه عمر دانش نام برد که در بخش سوم فصل دوم به آن خواهیم پرداخت.
در مرحله اول از این جریان، اطلاعات و دانش تایید نشده از تعامل با دنیای خارج به دست می‌آید. سپس دانش و اطلاعات تحصیل شده، در سازمان و در قالب تلاش‌های فردی یا گروهی تأیید و معتبر می‌شود و در نهایت دانش تأیید شده در قسمت‌های مختلف، برای افزایش اثر‌بخشی سازمانی ترکیب و به کار گرفته می‌شود. عوامل متنوعی در جهت توزیع و ارتقاء و جذابیت مدیریت دانش توسط یکی از دانشمندان به شرح زیر جمع‌آوری شده است:
شتاب در گام‌های ایجاد تغییرات
ممانعت از خستکی و فرسایش کارکنان، خصوصاً آنانی که سال‌ها شاهد کوچک شدن و مهندسی مجدد سازمان هستند.
ارتقای رویکردهای سازمانی، خصوصاً نگاه جهانی بر تجارب از طریق توزیع جغرافیای اجتماع
افزایش سازمان‌های شبکه‌ای در سراسر دنیا
ارتقاء در دانشی کردن ساخت کالا و ارائه خدمات
انقلاب در فن‌آوری اطلاعات (محمد‌لو، 1383: 29).
2-8- فرآیند دانش
زنجیره دانش مشخص نمی‌کند سازمان چگونه دانش خود را به دست می‌آورد. زنجیره دانش وانمود می‌کند که خودآگاهی تا حدودی موجب دانش می‌شود. در عمل پیروی از زنجیره دانش کار ساده‌ای نیست، دانش از طریق فرایندی سنجیده به دست می‌آید.
دست اندرکاران دانش انواع مختلفی از فرایند دانش پایه را مطرح می‌کنند که متشکل از چهار مرحله است: در اختیار گرفتن- ذخیره‌سازی- پردازش و انتقال.
2-8-1- در اختیار گرفتن دانش
سازمان، دانش کانونی و دانش ضمنی را به صورت داده‌ها یا اطلاعات سطح برتر در اختیار می‌گیرد.
برای مثال، اگر کارکنان گام‌هایی را که برای حل مسأله خاص طی می‌کنند ثبت و ضبط نکنند، یا اگر اطلاعات در اختیار قرار نگیرد کارها را نمی‌توان به دانش تبدیل کرد.
2-8-2- ذخیره‌سازی
دانش خامی که در اختیار قرار می‌گیرد (داده‌ها و اطلاعات) باید در مکانی ذخیره شود که بتوان آن را مدیریت نمود، حفاظت کرد و در دسترس دیگران گذاشت. این وسیله ذخیره سازی می‌تواند نظام تولید، انبار داده‌ها یا کاربرد گروه افزار باشد.
2-8-3- پردازش
دانش خام در مرحله پردازش به صورت دانش با ارزش سازمانی درمی‌آید. پردازش شامل ذخیره‌سازی، پالایش، سازماندهی، تحلیل، مقایسه، کاوشگری یا انواع فنون می‌شود. این امر کمی فراتر از عنوان‌دهی به دانش را در بر می‌گیرد، به گونه‌ای که دیگران بتوانند به سادگی در موقع نیاز آن را بازیابی کنند، یا اینکه مستلزم تحلیل پیچیده، پیشرفته و آماری باشد، تا بتواند روابط و بینش‌های پنهان در آن را کشف و آشکار ساخت.
2-8-4- انتقال
برای اینکه دانش با ارزش شود، باید با دیگران تقسم شود. انتقال می‌تواند فعال یا منفعل باشد. دانش را می‌توان از طریق نظام‌های اطلاعاتی یا از طریق تعامل شخصی انتقال داد. دانش را می‌توان در برنامه‌های آموزشی و کارآموزی ادغام کرد و یا در فرایندها گنجاند، می‌توان آن را به سادگی در یک مخزن ذخیره کرد، به گونه‌ای که هر وقت مصرف‌کننده نیاز بدان داشته باشد در دسترس باشد (رادینگ، 1383: 30- 29).
2-9- خصوصیات دانش
در ادبیات دانش، خصیصه‌های زیر از دانش بیان شده است:
مک‌درموت 2001 ویژگی‌های زیر را برای دانش بیان می‌کند: