دانلود پایان نامه درباره رگرسیون خطی چندگانه و دانشگاه علوم پزشکی

دانلود پایان نامه درباره رگرسیون خطی چندگانه و دانشگاه علوم پزشکی

امتیاز 3 :79-70سال
Widget not in any sidebars

امتیاز 4:89-80سال
امتیاز 5 :99-90سال
امتیاز کل، از جمع امتیازات مربوط به هر بیماری همراه حاصل میشود که محدوده آن در صورت عدم تطابق سنی از صفر تا 37 و در صورت تطابق سنی از صفر تا 43 میباشد.در نهایت امتیازات بصورت چهار درجه ناخوشی صفر، 2 -1 ،4 -3، و 5≥ رتبه بندی میشود.بیماری های ثبت شده در پرونده بیماران یا بیماری های تحت درمان طبق اظهارات بیمار به عنوان بیماری های همراه در نظر گرفته شدند. امتیازات بالاتر بیانگر تعداد بیشتر بیماری های همراه میباشد.
بخش دوم مربوط به پرسش نامه 20 موردی بررسی سلامت HAQ جهت تعیین میزان ناتوانی بود. این پرسش نامه توسط فرایز و همکارانش در سال 1980 ساخته شد و قابلیت اعتماد و اعتبارآن توسط براس و فرایز در سال 2003 تایید شد.در شاخص ناتوانی، 20سوال در 8مقوله عملکردی از قبیل لباس پوشیدن ، آراستن، برخاستن، غذاخوردن، قدم زدن ،بهداشت شخصی ،بلند کردن ،گرفتن ( اشیا) و فعالیت های بیرون از خانه میباشد.امتیاز دهی بر اساس یک مقیاس چهار امتیازی (3-0) میباشد.” امتیاز صفر ” بدون مشکل میباشد. ” امتیاز 1″ با کمی مشکل ، “2 ” با مشکل زیاد و” 3″ عدم انجام فعالیت. برای هر سوال امتیاز” 1-0 ” نشاندهنده ناتوانی خفیف ، امتیاز “2-1” ناتوانی متوسط و امتیاز “3-2” ناتوانی شدید تا بسیار شدید میباشد .امتیاز بالاتر نشانه ناتوانی شدید است.
بخش سوم و بخش پایانی ، پرسش نامه 40موردی SCI مربوط به بررسی توان خودمراقبتی به منظور تعیین وضعیت عملکرد شناختی و نگرش بیمار نسبت به توان خودمراقبتی اش در بیماری های جسمی از قبیل آرتریت روماتوئید میباشد. میباشد این پرسش نامه در سال 1985 توسط ویور ساخته شد و سپس توسط گِدِن و تایلور در سال 1991 تکمیل شد. و توسط لوکارینن و هنتینن در سال 1997 و تکم در سال 2007 اصلاح و استفاده گردید. .این پرسش نامه از 40 عبارت تشکیل شده است. نحوه امتیاز دهی بر اساس مقیاس لیکرت 6 تایی می باشد که به همه عبارات از 1 ( کاملا موافقم ) تا 6 (کاملا مخالفم ) امتیاز تعلق میگیرد..امتیازات 240-40 میباشد.حداقل امتیاز که نشانه وضعیت مطلوب تری در توان مراقبت از خود است عدد 40 و بالاترین امتیاز که نشاندهنده توان خودمراقبتی ضعیف و نامناسب میباشد عدد 240 میباشد. توزیع امتیاز توان خود مراقبتی طبق مطالعه تُکِم و اَلینجِر (27 و 15 ) بصورت خوب ( 58-40) و متوسط ( 89-59) و ضعیف ( 160-90) و خیلی ضعیف ( > 160 ) میباشد.
تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار
اعتبار علمی ابزار:
در این پژوهش برای بررسی اعتبار علمی پرسش نامه از روش” اعتبار محتوا” استفاده شد.بدین صورت که پس از تهیه ابزار از فرآیند ترجمه و ترجمه مجدد بهمراه اعتبارسازی (بومی سازی) استفاده شد.بدین صورت که جهت تعیین روایی ابزار با توجه به موجود نبودن نسخه فارسی ابتدا ابزار بررسی ناتوانی در اختیار متخصص ترجمه زبان انگلیسی و و برای پرسش نامه توان خودمراقبتی در اختیار مترجم ترکی قرار داده شد.و سپس مجددا به زبان اصلی ترجمه شد.سپس پرسش نامه در اختیار 10نفر از اساتید محترم هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت قرار گرفت و روایی پرسش نامه ها با استفاده از روش کمی اعتبار محتوا شامل شاخص اعتبار محتوا و نسبت اعتبار محتوا تایید گردید.پس از جمع آوری نظرات و پیشنهادات اساتید هیئت علمی و بررسی مجدد توسط اساتید راهنما و مشاور و اعمال تغییرات لازم ،پرسش نامه نهایی تنظیم شد.به منظور تعیین “شاخص روائی محتوا هر سوال از نظر 1-سادگی و روان بودن 2-مربوط یا اختصاصی بودن3-وضوح یا شفاف بودن توسط اساتید مورد بررسی قرار گرفت و محاسبه طبق برگزیده شد. CVI ≥79/0 و سوالات با نمره
:95 /0 بدست آمد. SCI :98 /0 و در پرسش نامه HAQ در پرسش نامه)CVIشاخص روایی محتوایی(
هم چنین به منظور محاسبه “نسبت اعتبار محتوا”تعداد متخصصانی که گزینه “ضروری”را انتخاب کرده اند منهای نصف کل ارزیابها و سپس تقسیم بر نصف کل ارزیابها نمودیم.
نسبت روایی محتوا CVR) ( ، در پرسش نامه HAQ96 % و پرسش نامه SCI 94% بدست آمد.
تعیین اعتماد علمی ابزار:
در این پژوهش جهت تعیین پایایی یا اعتماد علمی پرسش نامه از روش آزمون _ باز آزمون استفاده گردید.بدین منظور طبق نظر استاد محترم مشاور آمار با انجام یک مطالعه پایلوت به منظور بررسی ثبات درونی ،پژوهشگر با مراجعه به محیط پژوهش ،پرسش نامه ها را در اختیار 15نفر از بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید واجد شرایط قرار داد و سپس مجددا پرسش نامه ها به فاصله چند ساعت بعد در اختیار همان 15نفر قرار داده شد. پس از تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS، برای پرسش نامه HAQ جهت بررسی پایایی تکرار پذیری ، ضریب همبستگی پیرسون95/ 0 ، و برای پرسش نامه SCI ضریب آلفا کرونباخ 96/ 0 بدست امد که نشان دهنده پایایی پرسش نامه و تجانس درونی بالای آن می باشد. ضمنا نمونه های مورد آزمون در این مرحله به عنوان نمونه های پژوهش در جمع نمونه ها قرار نگرفتند
نحوه گرد آوری داده ها:
پژوهشگر پس از اخذ مجوز از معاونت تحقیقات و فناوری و درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان و ارائه آن به مرکز آموزشی درمانی رازی رشت جهت انجام پژوهش کسب اجازه نمود.سپس برای پرکردن پرسش نامه ها که روایی و پایایی آن قبلا تعیین شده است،پژوهشگر به محیط پژوهشی مورد نظر مراجعه کرد.پس از تعیین بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و کسب رضایت از نمونه های پژوهش و دادن توضیحاتی در رابطه با اهداف تحقیق با خواندن پرسش نامه
ها برای بیماران اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری نمود.
نحوه بکارگیری ابزار بدین صورت بودکه پس از مشخص نمودن بیماران با مشخصات واحدهای مورد پژوهش ، با توجه به شلوغی کلینیک و ازدحام بیماران در اتاق مجزا در زمان انتظار بیمار قبل از ورود به اتاق پزشک ابتدا بخش اول پرسش نامه شامل اطلاعات فردی-اجتماعی و مرتبط با بیماری /سلامتی از طریق مصاحبه با بیماران جمع آوری و سپس جهت بررسی ناتوانی و توان خودمراقبتی بیماران،بخش دوم و سوم پرسش نامه از طریق مصاحبه با بیماران تکمیل شد. در ضمن با توجه به متفاوت بودن سطح تحصیلات واحدهای مورد پژوهش جهت پیشگیری از هرگونه سوء برداشت پرسش نامه برای کلیه واحدهای مورد پژوهش شخصا توسط پژوهشگر خوانده و در صورت لزوم راهنمایی های یکسان به آن ها ارائه شد و با توجه به پاسخ های دریافت شده از بیماران در ستون مربوطه علامت زده شد.متوسط زمان اختصاص داده شده به هر بیمار در حدود 15دقیقه بود.گردآوری اطلاعات طی مدت 5 ماه از اوایل بهمن 1391تا اواخر خرداد1392 صورت گرفت در طول این مدت 330 بیمار واجد شرایط وارد محیط پژوهش شدند که 4نفر از آنها تمایل به همکاری نداشتند و از مطالعه خارج شدند.
روش تجزیه و تحلیل داده ها:
با در نظر گرفتن عنوان پژوهش ، متغیرهای اصلی این پژوهش وضعیت ناتوانی به عنوان متغیر مستقل و توان خودمراقبتی به عنوان متغیر وابسته مطرح شد.یافته های پژوهش حاضر هم از نوع کیفی و هم از نوع کمی میباشند.از عوامل فردی، سن” کمی-پیوسته “، وضعیت تاهل ” کیفی-اسمی” ، تحصیلات ” کیفی-رتبه ای”، شغل ” کیفی – اسمی “،درآمد ماهانه ” کمی- پیوسته “، از عوامل اجتماعی بیمه بهداشتی ” کیفی- اسمی”، از عوامل مرتبط با بیماری : وجود سابقه ابتلا با آرتریت روماتوئید کیفی – اسمی ، وجود بیماری مزمن همراه ” کیفی –اسمی “، طول مدت ابتلا به آرتریت روماتوئید “کمی-پیوسته ” در نظر گرفته شد.
پس از پایان نمونه گیری داده های پرسش نامه کدگذاری و جهت تجزیه و تحلیل آماری در نسخه 16نرم افزارSPSS وارد شد. به منظور دسته بندی و خلاصه کردن داده هااز آمار توصیفی مانند میانگین ،انحراف معیار و جداول توزیع فراوانی استفاده شد.جهت دستیابی به اهداف پژوهش از آمار توصیفی (برآورد فراوانی،درصد،میانگین و…..)استفاده شد. از آزمون کولموگراف اسمیرنوف جهت تعیین نرمالیتی داده ها استفاده شد .پس از جمع آوری داده ها جهت مقایسه نمره توان خودمراقبتی با توجه به عدم پیروی از توزیع نرمال ازآزمون های ناپارامتریک من ویتنی (برای دو حالته ها)و کروسکال والیس (برای سه حالته ها)استفاده شد.جهت بررسی ارتباط همبستگی توان خودمراقبتی با متغیرهای کمی تحقیق به دلیل عدم نرمالیتی از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. جهت پیدا کردن پیش بینی کننده های مرتبط با توان خودمراقبتی در بررسی ارتباط ناتوانی و توان خودمراقبتی با کنترل متغیرهای دموگرافیک ،از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد.
سطح معناداری آزمون ها p < 0/05 در نظر گرفته شد و آزمون ها به صورت دوطرفه مورد بررسی قرار گرفتند.
ملاحظات اخلاقی
در این پژوهش پژوهشگر با رعایت نکات اخلاقی زیر مطالعه را انجام میدهد:
1- اخذ معرفی نامه از مسئولین دانشگاه جهت ارائه به مسئولین ذیربط محیط پژوهش
2-توضیح در مورد اهداف پژوهش به واحدهای مورد پژوهش و کسب رضایت نامه کتبی از آنان
3-آزاد گذاشتن واحدهای مورد پژوهش جهت شرکت یا عدم شرکت در پژوهش
4-اطمینان دادن به واحد های مورد پزوهش در مورد محرمانه بودن کلیه اطلاعات

مدیر سایت