دانلود پایان نامه درباره سبک های مدیریت تعارض و معلمان تربیت بدنی

دانلود پایان نامه درباره سبک های مدیریت تعارض و معلمان تربیت بدنی

غفوری و همکاران (1388) در پژوهشی که هدف از آن ، بررسی ارتباط بین سبک رهبری مدیران تربیت بدنی با خلاقیت معلمان تربیت بدنی بود،نشان دادندعواملی که بر سبک رهبری و خلاقیت تأثیر دارند عبارتند ازفرهنگ سازمانی، جو سازمانی، ساختار سازمانی، پیچیدگی کار، قوانین و مقررات و … که این عوامل می توانند برهمبستگی بین سبک رهبری و خلاقیت اثر داشته باشند. باتوجه به اینکه رهبران می توانند بر افکار، احساسات وآرزوهای زیردستان خود تأثیر بگذارند و موجب انگیزش و هدایت رفتار آنها شوند، بنابراین سبک رهبری آنان به عنوان عامل تسهیل کننده یا بازدارنده، به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر خلاقیت زیردستان اثر می گذارد.
در پژوهش نکویی مقدم و همکاران(1387) که به منظور بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و خلاقیت کارکنان در بیمارستانهای آموزشی شهر کرمان صورت گرفت نتایج نشان دادند که رابطه معنی دار و معکوسی بین سبک اجبار مدیران و خلاقیت کارکنان اداری (r=-0.187 ، P<0.05 )و نیز سبک مذاکره مدیران و خلاقیت کارکنان اداری (r=-0.155 ، P<0.05 )وجود دارد . همچنین رابطه معناداری بین وضعیت تاهل و میزان تحصیلات با خلاقیت کارکنان اداری قابل مشاهده است . از سوی دیگر رابطه معنادار بین جنسیت مدیران اداری و سبک اجتناب (04/0=P) بدست آمده، که در نتیجه آن مردان کمتر از زنان از این سبک اجتناب استفاده می کنند. این مطالعه نشان داد که با کاهش استفاده از سبک اجبار و مذاکره از سوی مدیران در حل تعارضات در بیمارستان ،خلاقیت کارکنان افزایش می یابد. سید عامری(1388)در مطالعه ای که به منظور تبیین رابطه سبک های مدیریت تعارض (بین فردی) با روحیه و رضایت شغلی مربیان ورزشی اداره تربیت بدنی شهر ارومیه انجام داد بیان نمود که بین کاربرد سبک های مدیریت تعارض با کیفیت روحیه و رضایت شغلی مربیان ورزشی رابطه معنی داری وجود دار د؛ لذا توجه به شیو ههای اثربخش مدیریت تعارض بین فردی، رضایت شغلی و روحیه مربیان ورزشی شاغلدرادارههایتربیتبدنیراارتقاء میدهد. در تحقیق حسینی و همکاران(1386) که به منظور بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش (دانایی) (شرکتهای مورد مطالعه :آب و فاضلاب و توزیع نیروی برق استان ایلام) صورت گرفت .برای دستیابی به این هدف، یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی تدوین گردید که رابطه بین حمایت مدیریت تعلق سازمانی، خلاقیت فردی ، سبک رهبری و سازش با پدیده تعارض که دراین تحقیق شاخصهای فرهنگ سازمانی هستند را باعنوان متغیر مستقل و با مدیریت دانش به عنوان متغیر وابسته مورد ارزیابی قرار دهند .به منظور آزمودن فرضیه ها وبرای جمع آوری داده ها در ارتباط با متغیر مستقل فرهنگ سازمانی و متغیر وابسته مدیریت دانش پرسشنامه ای تدوین گردید.پس از تعیین جامعه ونمونه آماری، پرسشنامه توزیع شد.در نهایت پس از جمع آوری و تحلیل اطلاعات بدست آمده تصویر فرهنگ سازمانهای مورد مطالعه بر اساس مدل رابینز ترسیم شده است که گویای وضعیت فرهنگ این سازمانها است. بر این اساس سازمانهای مورد مطالعه در تمام ابعاد پنجگانه در حد بالاتر از متوسط قرارگرفته اند. وفرضیه اصلی وچهارفرضیه فرعی تایید شدند.
Widget not in any sidebars

درگاهی و همکاران(1386) در پژوهشی مبنی بر مدیریت تعارض و راهبردهای مرتبط به نتایج زیر دست یافتند:
استفاده صحیح و موثر از تعارض موجب بهبود عملکرد و ارتقاء سطح سلامتی و ایمنی سازمان می گردد و استفاده غیر موثر از آن موجب کاهش عملکرد و ایجاد کشمکش و تنش می شود.
زرنوشته فراهانی و همکاران (1385) در ارتباط با بررسی رابطه بین سبکهای رهبری و راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران نشان دادند که اکثر مدیران با افزایش سن و سابقه و تجربه نسبت به بهرگیری از راهبردهای راه حل جویی در مدیریت تعارض و سبک رهبری رابطه گرایی تمایل پیدا می کنند.
3-32- تحقیقات خارج از کشور
سانگ و همکاران(2006) در پژوهش خود با عنوان مدیریت تعارض و عملکرد نوآورانه نشان داد که ادغام، انطباق، سازش، وادار کردن،و اجتناب از درگیری و دست زدن به استراتژی های متفاوت می تواند اثراتی در تعارض سازنده و مخرب در زمینه های نوآوری داشته باشد.
ایساکن و ایکوال (2010) در مطالعه ای با عنوان مدیریت خلاق :دو چهره از تنش در فضای خلاق بیان کردند که بخشی از مدیریت برای خلاقیت ایجاد فضایی مناسب است که افراد بتوانند پیشنهادات و نظرات خود را به اشتراک گذارند و ایده های نو بسازند . در این پژوهش تمرکز بر تماییز بین دو شکل از تنش که در سازمانها وجود دارد ،قرار داشت.یک بعد انعکاس تنش ناشی از یک فکرو ایده بارور و سازنده و دیگری تنش ناشی از یک ایده غیر مولد و شخصی است که بعد تعارض است. نتایج نشان داد که سطوح پایین تر تعارض منجر به خلاقیت و نو آوری در سازمان می شود.
پندی(pandey) پژوهشی در مورد عوامل سازمانی موثر بر خلاقیت کارکنان انجام داد و نتیجه گرفت خلاقیت به شدت از ساختار سازمان، سبک رهبری و نظام پاداش در سازمان متأثر است، ساختار غیر متمرکز، سبک
این مطلب را هم بخوانید :
دانلود پایان نامه فیزیولوژی و استاندارد

مدیر سایت