دانلود پایان نامه درباره عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر استقرار


Widget not in any sidebars

جست و جوی دانش جدید: در این مرحله مدیریت دانش باید در حوزه‌های مختلف دنبال دانش‌های جدید بگردد. این حوزه می‌تواند در درون سازمان و یا بیرون از آن باشد.
ایجاد دانش از طریق یادگیری: یکی از تاکیدات این مدل دستیابی به سازمان یادگیرنده است زیرا سازمان یادگیرنده به عنوان یکی از ابعاد اصلی مدیریت دانش حائز اهمیت است.
ذخیره سازی: اگر سازوکاری مناسب برای نگهداری دانش وجود نداشته باشد بخش عظیمی از آن به مرور از بین خواهد رفت.
توزیع: اجرای موفق این استراتژی تا حدود زیادی به فرهنگ یک سازمان بستگی دارد. اگر توزیع دانش در یک فرهنگ مورد تاکید قرار نگرفته باشد، تلاش‌های مدیریت دانش با شکست مواجه خواهد شد.
حذف دانش‌های زائد: امروزه اطلاعات زیاد الزاماً باعث بهبود راه حل ها و تصمیمات نمی شود بلکه اطلاعات و دانش‌های صحیح و به هنگام مورد تاکید است. این استراتژی بر حذف دانش ها و همچنین نگرش‌های قدیمی و مخرب تاکید دارد.
به کارگیری: دانش به خودی خود ارزشمند نیست. زمانی ارزشمند خواهد بود که به کار گرفته شود.
مدل پیتر گوتشاک
پیتر گوتشاک
پیتر گوتشاک (2006) مدلی را برای مدیریت دانش ارائه داده که در این مدل مراحل مدیریت دانش را به چهار سطح به شرح زیر تقسیم کرده است:
الف) شخص به فناوری
ب) شخص به شخص
ج) شخص به اطلاعات
د) شخص به سیستم
مدل لیانج
لیانج
کجا دانش مورد نیاز وجود دارد (به عنوان مثال شناسایی مناسب‌ترین منبع).
تمایل برای به اشتراک گذاشتن دانش: منابع بایستی برای به اشتراک گذاشتن دانش خود راضی باشند؛ تمایل به کسب دانش: گیرنده بایستی تمایل به کسب دانش را داشته باشد؛ و ظرفیت جذب گیرنده.
2-24- مدل نظری تحقیق
با توجه به مطالعه مدل‌های مختلف و همچنین موضوع‌ این پژوهش که هدفش شناسایی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش است مدل زیر شامل برخی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش است، این مدل با توجه به تاثیر مستقیم چهار عامل منابع دانشی، فرهنگ سازمانی، حافظه سازمانی و تکنولوژی اطلاعات بر استقرار مدیریت دانش ترسیم شده است. این مدل در محیط درونی سازمان قرار دارد و در این تحقیق هدف بررسی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در بانک کشاورزی استان قم می باشد. متغییرهای مستقل عواملی هستند که جزء عوامل درونی در بانک هستند. در ذیل شاخص های هرکدام از متغیرها آورده شده است.
فرهنگ سازمانی
درگیر شدن در کار
سازگاری
انطباق پذیری
قدردانی و سپاس
ق
آشنایی با فناوری اطلاعات