2-با توجه به اهمیت موضوع وفقدان تحقیقات کافی در این زمینه بخصوص در ایران،توصیه می شود پژوهشها و بررسی های وسیع تری در این زمینه در سازمانهای کشور با توجه به مسایل فرهنگی آنها صورت گیرد.
3-با توجه به رو به رشد بودن اقتصاد کشور و کم اهمیت جلوه دادن علایق مردم در تولید محصولات صنایع غذایی پیشنهاد می شود که تحقیقات در زمینه علایق افراد در تولید بیشتر صورت گیرد. [do_widget id=kl-erq-2]
4-صنایع غذایی نقش مهمی در درخشیدن در بازار های جهانی دارد به همین دلیل پیشنهاد می شود تحقیقات بیشتری در زمینه دلایل موفقیت و پیشرفت صنایع غذایی شرکت های بزرگ و نامی جهانی صورت گیرد.
5-تیم مدیران عالی نقش اساسی در پیشرفت و به تکامل رساندن اهداف گروه تحت حمایت دارند و متاسفانه در کشور ما کمترین اهمیت به تیم مدیران عالی داده می شود بنابراین پیشنهاد می شود که تحقیقات بیشتری در زمینه تاثیر چشمگیر ترکیب انواع تیم مدیران عالی در زمینه پیشرفت اهداف کشور صورت گیرد.
5-6- محدودیت های تحقیق:
1-یکی از محدودیت های پژوهش حاضر عدم وجود ابزار اندازه گیری استاندارد برای سنجش متغییرها بود که برای رفع این مشکل پرسشنامه محقق ساخته طراحی شد سپس اعتبار و پایایی آن مد نظر قرار گرفت.
2-با وجود اطمینان به تکمیل کنندگان پرسشنامه از محرمانه بودن اطلاعات بعضی از پاسخ دهندگان از جواب دادن به سوالات شخصی خوداری کرده بودند.
3-یکی دیگر از مشکلات پژوهش حاضر محدودیت منابع به علت تازگی موضوع در خصوص موضوع مورد مطالعه پژوهش بود.
4-محدودیت دیگر این پژوهش این است که نتایج ویافته های بدست آمده تنها قابل کاربرد در جامعه آماری پژوهش حاضر می باشد ونمی توان آنرا به جامعه آماری دیگر تعمیم داد.
5-با توجه به ماهیت روش شناسی این پژوهش نیازمند همکاری پاسخ دهندگان جهت تکمیل پرسشنامه بود که برخی ابتدا از پاسخگویی امتناع می ورزیدند با توجیه میزان اهمیت موضوع از طرف پرسشگران سعی گردید میزان امتناع از پاسخگویی به حداقل برسد.
6-یکی دیگر از محدودیت های اساسی پژوهش حاضر وجود پیش فرضهای منفی از عواقب ابزار نظر ها در میان مدیران ساختار های قدیمی این سو گیری را در آنها تقویت می کند ، مزید بر علت شده است تا بخشی از اساسی ترین کارکرد تحقیقات که ایجاد بینش های جدید برای دستیابی به کار کرد های بهینه است، تاثیرات مورد انتظار را بر جای نگذارد .
منابع
منابع فارسی :
آصفی، احمدعلی؛ حمیدی، مهرزاد؛ جلالی فراهانی، مجید؛ دقهان قهفرخی، امین. ( 1388)، ً بررسی مدیریت مشارکتی و مقاومت کارکنان در برابر تغییر در سازمان تربیت بدنی و ادارخ کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش ً. مدیریت ورزشی، ( 3)، 26-5 .
اعرابی، سیدمحمد؛ صادقی، داود؛ افجه، سیدعلی اکبر؛ محمدی، تیمور. ( 1388)، ً ارائه مدلی برای افزایش عملکرد از طریق هماهنگی سازی استراتژی‌های تغییر سازمانی ً.
اورک، جهانبخش؛ درویش پور، عیسی. ( 1388 )، ً راهکارهای موثر بر کاهش مقاومت در برابر تغییر از دیدگاه اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی ً. علوم تربیتی، 2( 8)، 167-149 .
جعفرپور، محمود. ( 1389)، ًمطالعه ابعاد و نقش مقاومت فردی در برابر تعهد به تغییرات برنامه ریزی شده سازمانی (مطالعه در سازمان نظامی) ً. 1( 4)، 56-41 .
خاچیان، آلیس؛ منوچهری، هومان؛ پازارگادی، مهرنوش؛ اکبر زاده باغبان، علیرضا. ( 1390)، َچالش‌های مدیریت تغییر، تجارب مدیران در دانشکده های پرستاری و مامایی: مطالعه ای کیفی. مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات)، 18 ( 1 )، 88-79 .
دشتی، نادر؛ یاوری، کاظم؛ صادقی، حسین. ( 1389)، ً بررسی ماهیت و روند تغییر فن آوری در صنعت ایران ( 1387-1350) ً. پژوهشنامه اقتصادی، 95-71 .
رحیم زادگان، زهرا؛ شعبانی ورکی، بختیار؛ مرتضوی، سعید. ( 1388)، ً میدان وابستگی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مدیریت تغییر در نظام آموزش عالی ً. مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی، 11( 3)، 247-239 .
زاهدی، شمس السادات؛ مرتضوی، لیلا. ( 1389)، ً تاثیر عوامل زمینه ای تغییر بر تعهد به تغییر در فرآیند خصوصی سازی در سازمان‌ها ً. مجله دانش و توسعه (علمی – پژوهشی)، 17( 34 ) .
فدائی، غلامرضا؛ ناخدا، مریم. ( 1389)، ًطراحی مدل مدیریت تغییر در کتابخانه های دانشگاهی ایران : مطالعه دلفیً. تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 16( 3)، 145-168 .
فرمان بر، ربیع اله؛ نیکنامی، شمس الدین؛ حیدرنیا، علیرضا؛ حاجی زاده، ابراهیم. ( 1389)، ً پیشگویی کننده های رفتار ورزشی دانشجویان به را اساس الگوی مراحل تغییر با استفاده از تحلیل مسیر ً. فصلنامه پایش، 10 ( 1 )، 37-27 .
صالحی، محمد؛ فلاح، وحید؛ قصابی، زهرا. ( 1389)، ً تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مدیریت تغییر ً. پژوهش تحقیقات مدیریت آموزشی، 5، 105-116 .
کرد ناییج، اسدا…؛ طاهری، فاطمه؛ نیاکان لاهیجی، نازیلا. ( 1389)، ً ماهیت هولوگرافیکی تحول در سازمان‌های عصر اطلاعات ً. مدیریت فرهنگ سازمانی، 8 ( 20 )، 86-63 .
لگزیان، محمد؛ ملک زاده، غلامرضا. ( 1389)،َ بررسی رابطه میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده. چشم انداز مدیریت دولتی، ( 4)، 118-110