دانلود پایان نامه درباره مدل عمومی دانش در سازمان و در فرایندهای سازمان


Widget not in any sidebars
2-18-1- مدل عمومی دانش در سازمان
این مدل در سال 1999 توسط نیومن و کنراد ارائه گردید.
مدل عمومی دانش در سازمان شامل چهار فعالیت زیر می‌باشد:
الف) ایجاد دانش: این مرحله در برگیرنده فعالیت‌هایی است که مرتبط با ورود دانش جدید به سیستم است که شامل توسعه، کشف و تسخیر دانش می‌شود.
ب) حفظ و نگهداری دانش: که اشاره به حافظه‌ی سازمانی دارد به عبارت دیگر توانایی سازمان برای حفظ و نگهداری دانش که دینگ و کاوبی (1999) به آن اشاره می‌کنند.
ج) تبدیل و انتقال دانش: اشاره به فعالیت‌هایی دارد که در آن ارتباط با جریان دانش از یک بخش یا یک نفر به بخش یا نفری دیگر را شامل می‌شود و شامل ارتباطات ترجمه، تبدیل، تفسیر و تصفیه دانش می‌شود.
د) به کارگیری دانش: شامل فعالیت‌هایی می‌شود که در ارتباط با اجرای دانش در فرایندهای سازمانی هستند (ابطحی و صلواتی، 1385: 48).
شکل 2-5 مدل عمومی دانش در سازمان
2-18-2- مدل بویسوت
مدل بویسوت از جمله مدل‌هایی است که روابط میان داده، اطلاعات و دانش را به خوبی ترسیم کرده است. این مدل توسط ماکس بویسوت ارائه شده است. مدل از سه قسمت تشکیل شده است. داده‌ها نقش مواد خام و یا ورودی‌های این مدل را ایفا می‌کنند. در این مدل، اطلاعات الگوهایی هستند که ما آنها را از دل داده‌ها بیرون می‌کنیم و بر آنها وضع می‌کنیم و نهایتاً دانش، مدل ذهنی را در این مدل بر عهده دارد. بویسوت معتقد است که مدل‌های ذهنی ما تعیین می‌کنند که ما چگونه به داده‌ها و اطلاعات واکنش نشان می‌دهیم و از طرفی چون هر کدام از ما دانش‌های متفاوتی داریم پس می‌توان نتیجه گرفت که مدل‌های ذهنی متفاوتی نیز خواهیم داشت (ابطحی و صلواتی، 1385: 49).
نمودار 4-3 مدل بویسوت، روابط داده، اطلاعات و دانش
منبع: ابطحی و صلواتی، 1385: 50.
2-18-3- مدل نوناکا
نوناکا مدلی پویا برای مدیریت دانش در خصوص فرایندهایی ایجاد و انتقال دانش ارائه داده است که در نمودار زیر خلاصه می‌گردد:
نمودار 2-4 چارچوب مفهومی فرآیندهای ایجاد دانش نوناکا
منبع: ابطحی و صلواتی، 1385، 50
عناصر سه گانه این مدل به شرح زیر می‌باشند:
عنصر SECI این قسمت از مدل بر ایجاد دانش از طریق تعامل بین دانش نهفته و دانش صریح تاکید می‌کند و همان گونه که در جدول (2-3) ملاحظه می‌گردد چهار فرایند را در بر می‌گیرد:
جدول (2-3) مدل SECL؛ تعامل دانش نهفته و صریح نوناکا
به: دانش آشکار
به: دانش نهفته
از: دانش آشکار
ترکیب
درون سازی
از: دانش نهفته
برونی سازی

Author: مدیر سایت