دانلود پایان نامه درمورد استراتژی توسعه منابع انسانی و استراتژی های منابع انسانی

طراحی ابزار پرسشنامه با همکاری و راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاوران و سایر صاحبنظران و جمع آوری اطلاعات بر اساس چارچوب نظری و فرضیه های پژوهش.
Widget not in any sidebars

نتایج بدست آمده و یافته های پژوهش با استفاده از دانش موجود و با راهنمایی استاد محترم راهنما و اساتید مبتنی بر نتایج پژوهش ارائه گردید.
پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج پژوهش ارائه گردید.
3-4) جامعه آماری
جامعه آماری شامل مدیران، سرپرستان و کارشناسان شرکت باریج اسانس به تعداد 48 نفر در زمستان سال 1392 می باشد، که به علت در دسترس بودن تمام افراد از روش سرشماری استفاده گردید.
3-5) روش جمع آوری داده ها
در جمع آوری داده های پژوهش از دو روش کتابخانه ای (اینترنت، کتب، مقالات، پایان نامه ها و گزارش های پژوهشی) و میدانی(ابزار پرسشنامه) استفاده شده است.
جهت بررسی جنبه های مختلف تئوریک و نظری پژوهش، ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق پیرامون موضوع پژوهش، از روش مطالعه کتابخانه ای استفاده گردید. همچنین از روش مطالعه میدانی که شامل توزیع پرسشنامه بین کارکنان شرکت باریج اسانس می‌باشد نیز جهت جمع‌آوری داده‌های پژوهش برای تجزیه و تحلیل آماری فرضیه ها بهره‌گیری شده است.
3-6) ابزار جمع آوری داده ها
در این پژوهش پس از تعیین فرضیه های تحقیق با توجه به متغیرهای پژوهش دو پرسشنامه برای جمع آوری داده ها و آزمون فرضیه ها توسط پژوهشگر استفاده شد؛ که توضیحات پرسشنامه در ادامه آورده می شود.
3-6-1) اجزای پرسشنامه ها
پرسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار ها جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارت است از مجموعه سوالات هدف مدار که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون، نظر دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد. در ساختن یک پرسشنامه باید به چهار جنبه توجه شود که عبارتند از انتخاب موضوع سوال ها؛ محتوای سوال؛ جمله بندی پرسش ها و انتخاب نوع سوال(خاکی، 1382، ص 242). پرسشنامه های مورد استفاده در پژوهش حاضر را می توان به دو قسمت سوال های عمومی و سوال های اصلی تقسیم کرد.
الف) سوالات عمومی: در این قسمت پنج سوال در مورد خصوصیات عمومی پاسخ دهندگان همچون جنسیت، سن، تحصیلات، رشته تحصیلی و سابقه کار آورده شده است.
ب) سوالات اصلی:
پرسشنامه استراتژی های منابع انسانی: در این پرسشنامه پنج سوال برای سنجش متغیرهای مستقل پژوهش طراحی شده است. با توجه به فرضیه ها و مدل مفهومی بیان شده در فصل اول و ادبیات موضوعی بحث شده در فصل دوم برای سنجش متغیرهای تحقیق با توجه به وجود پنج متغیر مستقل (استراتژی جذب و استخدام، استراتژی توسعه منابع انسانی، استراتژی مدیریت عملکرد، استراتژی جبران خدمت و استراتژی روابط کارکنان) در پرسشنامه تعریف گردید. در طراحی این سوالات از مطالعات و منابع گذشته که در فصل دوم به آنها اشاره گردید و همچنین انواع مختلفی پرسشنامه در خصوص کارکرد های منابع انسانی مرتبط با موضوع و به فراخور جامعه آماری ،از کتب و مقالات متعدد استخراج و مورد استفاده قرار گرفت. تعداد سوالات و مولفه های مربوط به سنجش هر یک از متغیرهای پژوهش در جدول 3-1 نشان داده شده است(پرسشنامه مزبور در پیوست ها آورده شده است).
جدول شماره 3-1) تعداد سوالات تخصصی پرسشنامه برای سنجش متغیرهای پژوهش
سوالات اصلی پرسشنامه
متغیر
تعداد گویه های در نظر گرفته شده برای سنجش متغیر
1
استراتژی جذب و استخدام

Author: مدیر سایت