دانلود پایان نامه درمورد بهبود عملکرد سازمانی و اهداف استراتژیک

دانلود پایان نامه درمورد بهبود عملکرد سازمانی و اهداف استراتژیک


Widget not in any sidebars

شکل 1-1) نقش عدالت سازمانی در رابطه ی بین مدیریت عملکرد و تعهد سازمانی
1-5) اهداف تحقیق
اهداف تحقیق حاضر عبارتند از:
سنجش مدیریت عملکرد در سازمان های اجرایی
سنجش تعهد سازمانی کارکنان در سازمان های اجرایی
سنجش عدالت سازمانی در سازمان های اجرایی
سنجش رابطه ی بین مدیریت عملکرد و تعهد سازمانی کارکنان با توجه به عدالت سازمانی در سازمان های اجرایی.
1-6) فرضیه های تحقیق
( فرضیه اصلی پژوهش:
بین مدیریت عملکرد و تعهد سازمانی کارکنان با تـوجه بـه عدالت سازمانی در سازمان های اجرایی رابطه وجود دارد.
به منظــور بــررسی فرضیــه ی اصلی پـژوهش و همچنین بـا توجـه به اینکه سنجش مدیریت عملکرد دارای مولفه های 9 گانه ای شامل ساختار مسئولیت سازمان، محتوای اطلاعات عملکرد، انسجام اطلاعات عملکرد، مدیریت پذیری اطلاعات عملکرد، احساس مسئولیت، سبک مدیریت، جهت گیری عملی سازمان، ارتباطات و بعد همسویی است،9 فرضیه ی فرعی ذیل طرح شدند:
( فرضیه فرعی اول: بین ساختار مسئولیت سازمان و حیطه های سه گانه تعهد سازمانی کارکنان با تـوجه بـه عدالت سازمانی در سازمان های اجرایی رابطه وجود دارد.
( فرضیه فرعی دوم: بین محتوای اطلاعات عملکرد و حیطه های سه گانه تعهد سازمانی کارکنان با تـوجه بـه عدالت سازمانی در سازمان های اجرایی رابطه وجود دارد.
( فرضیه فرعی سوم: بین انسجام اطلاعات عملکرد و حیطه های سه گانه تعهد سازمانی کارکنان با تـوجه بـه عدالت سازمانی در سازمان های اجرایی رابطه وجود دارد.
( فرضیه فرعی چهارم: بین مدیریت پذیری اطلاعات عملکرد و حیطه های سه گانه تعهد سازمانی کارکنان با تـوجه بـه عدالت سازمانی در سازمان های اجرایی رابطه وجود دارد.
( فرضیه فرعی پنجم: بین احساس مسئولیت و حیطه های سه گانه تعهد سازمانی کارکنان با تـوجه بـه عدالت سازمانی در سازمان های اجرایی رابطه وجود دارد.
( فرضیه فرعی ششم: بین سبک مدیریت و حیطه های سه گانه تعهد سازمانی کارکنان با تـوجه بـه عدالت سازمانی در سازمان های اجرایی رابطه وجود دارد.
( فرضیه فرعی هفتم: بین جهت گیری عملی سازمان و حیطه های سه گانه تعهد سازمانی کارکنان با تـوجه بـه عدالت سازمانی در سازمان های اجرایی رابطه وجود دارد.
( فرضیه فرعی هشتم: بین ارتباطات و حیطه های سه گانه تعهد سازمانی کارکنان با تـوجه بـه عدالت سازمانی در سازمان های اجرایی رابطه وجود دارد.
( فرضیه فرعی نهم: بین همسویی و حیطه های سه گانه تعهد سازمانی کارکنان با تـوجه بـه عدالت سازمانی در سازمان های اجرایی رابطه وجود دارد.
1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
1-7-1) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر مستقل
تعریف مفهومی مدیریت عملکرد: مدیریت عملکرد به تمامی رویکردهای یکپارچه و استراتژیک اطلاق می گردد که هدف آن بهبود عملکرد سازمانی برای نیل به اهداف استراتژیک سازمان و ترویج ماموریت و ارزش های سازمانی است (Mwita, 2000). در پژوهش حاضر به منظور سنجش مدیریت عملکرد از روش تحلیل مدیریت عملکرد (PMA) که یکی از ابزارهای سنجش و تحلیل مدیریت عملکرد است استفاده می شود.

مدیر سایت