دانلود پایان نامه درمورد بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی و محدودیت ها و مشکلات

Fast arrows in flight over the sky.

1-11- تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق
جنبه قانونی : قانون یعنی تعیین درجات حقوق و حدود حقوق که در اینجا بیشتر قوانین اساسی و قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مرتبط دیگر در حوزه مالی مطرح است. و در هر کشوری قانون اساسی با تشریفات ویژه ای وضع می گردد و سایر قوانین در چارچوب آن قانون وضع می شود . و یکی از وظایف اصلی شورای نگهبان ، اظهار نظر در خصوص عدم مغایرت مصوبات مجلس اسلامی با قانون اساسی است ، مثل اصل 52 ، بودجه سالانه کل کشور (روح الهی ، 390).
Widget not in any sidebars

ساختاری : چارچوبی که سازمان بر اساس آن بنا می شود شامل مشخصه هایی از قبیل سطوح سلسله مراتب ، خطوط فرماندهی و روابط می باشد. گروه بندی فعالیت های ضروری برای دستیابی به اهداف ، تخصیص هر گروه از فعالیت ها به یک مدیر و به همراه قدرت و اختیار لازم برای نظارت بر آن و تأمین هماهنگی افقی و عمودی در ساختار هر سازمان ضروری است. (سایت راهکار مدیریت)
توانمندی : یکی از عوامل مهم در شکست پروژه ها ، فقدان توانمندی سازمانی می باشد. از نگاه (والتون ، 1985) قدرت در سازمان می بایست به گونه ای عمل نماید که کنترل بر کارکنان را کاهش داده و از سوی دیگر با کاهش کنترل موجب افزایش تعهد و اعتماد آنان را فراهم نماید به گونه ای که نیل به اهداف سهل الوصول تر شده و منافع سازمان تضمین گردد. توانمند سازی خود می تواند یک نگاه استراتژیک در راستای افزایش عملکرد سازمانی تلقی شود (mason 1995).
آموزش : آموزش تجربه ای است مبتنی بر یادگیری و به منظور ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در فرد ، تا او را قادر به انجام کار و بهبود بخش توانایی ها ، تغییر مهارت ها ، دانش ، نگرش و رفتار نماید. آموزش مستلزم استفاده از برنامه های پیش بینی شده ای است که شایستگی های موجود در کارکنان را تقویت و موجب کسب دانش ، مهارت و توانایی های تازه در فرد می گردد. به گونه ای که بهبود عملکرد شغلی را تسهیل می کند. (پژوهشکده باقرالعلوم (ع))
مهارت : مهارت نتیجه پایدار اجرای حرکاتی است که هدف گرا می باشد که به وسیله آن شخص در وجود خود امکان به حرکت در آوردن اجزاء یک مجموعه را برای حرکت متناسب همه اجزاء به سوی اهداف تعیین شده فراهم می آورد. و مهارت های مدیریتی تابع سلیقه ها و یا رفتارهایی که عادات افراد ، آنها را تعریف نموده نمی باشند (رشد ، 1392)
کارایی : عبارتست از نسبت ستاده به داده و یا به بیان دیگر نسبت تولید کالا یا خدمات نهایی به منابع به کار دفتر در آن کارایی یک مفهوم کمی است و اصولاً به میزان رضایت مشتری یا میزان دستیابی به اهداف مورد نظر اشاره دارد. کارایی انجام دادن صحیح کار می باشد که یکی از اجزاء بهره وری تلقی می شود. (دراکر ، 1996)
اثر بخشی : اثربخشی عبارت است از درجه یا میزانی که سازمان به هدف های مورد نظر خود نائل می آید. اثربخشی یک مفهوم کلی دارد. به بیان ساده تر اثر بخشی را می توان «انجام کارهای درست» نامید و برای تعریف مفهوم آن می بایست گامی فراتر نهاد که نیازهای آموزشی و داشتن برنامه مناسب ، درست اجرا گردد و ارزیابی مناسبی از فرایند بدست آید. (دراکر ، 1996)
شفاف سازی مالی : اطلاعات صورت مالی کمک می کند تا سهامداران نسبت به عملکرد گذشته و توانایی ، ضعف ها ، نقدینگی و اثربخشی مدیریت را ارزیابی کنند و در اثر افشای اطلاعات مالی و شفافیت آن ، احتمال تقلب کاهش یافته یا کشف آن راحت تر صورت گیرد . شفافیت مالی و پاسخگو بودن ، تنها نسبت به سرمایه گذاران و سهامداران نیست. بلکه نسبت به کل جامعه و ذینفعان می باشد (علوی ، 1390).
1-12- محدودیت ها و مشکلات تحقیق
با توجه به فاصلۀ مکانی پاسخ دهندگان در سطح استان تهران و بیم اینکه در پاسخ به برخی از سؤالات پرسش نامه (حتی بر اساس مشخصات بدون نام) مسئولیتی متوجه پاسخ دهندگان باشد و شاید یکی از اسرار اداری افشا شود. در پاسخ به سؤالات با مشکلاتی مواجه شدیم و در بعضی مواقع ، دقت و حوصلۀ پاسخ به سؤالات از سوی کارکنان دیده نشد. اختلاف سطوح کارشناسی و مدیریت بخش ها نیز در دسترس به کارکنان زمان بر و نیاز به هماهنگی و توجیه داشت.
فصل دوم
مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق
مقدمه :
در این فصل بر ادبیات چند مفهوم بودجه ، بودجه ریزی ، بودجه ریزی عملیاتی ، حسابداری دولتی و استاندارد حسابداری دولتی مرور خواهد شد با توجه به سابقه قدیمی بودجه همانطور که انتظار می رود تحقیقات بسیار زیادی در زمینه های مختلف انجام شده و می توان گفت به لحاظ دامنه تحقیقات و شکل گیری شاخص های بررسی این مفهوم که بودجه ریزی به بلوغ خود رسیده است ، بنابراین در مسیر پرورش و پالایش قابلیت های سازمان برای رویارویی با تغییرات مدیران نیازهای جدید و ابهاماتی در اختصاص و جذب بودجه در سازمان خود مواجه اند که مطالعه و بررسی در این حوزه اهمیت روز افزونی یافته است.
2-1- بخش اول : بودجه
2-1-1- مفهوم بودجه :
مفهوم بودجه از زبان فرانسه ریشه گرفته و سپس در زبانهای انگلیسی و فارسی وارد شده است. معنای لغوی آن در فارسی کیف و یا کیسه چرمی است که صورت دریافت ها و پرداخت های کشور در آن قرار دارد. در متون تخصصی ، بودجه به عنوان سندی تعریف می شود که شامل واژه ها و ارقامی است که هزینه ها را به اهداف معین ارتباط می دهد. اگر درخواست های بودجه ، جمع آوری شده و طبق دستورالعمل ها به مصرف برسند و اگر فعالیت ها به نتایج مطلوب بیا
نجامد ، هدف بیان شده در سند بودجه ، تحقق یافته است.
2-1-2- تعریف بودجه :
بودجه به مجموعه ای از اهداف و برنامه ها به همراه قیمت های مربوط به آنها اطلاق می گردد. در واقع بودجه شرحی از کالاها و خدماتی است که دولت در طی دوره یکساله خریداری می کند. (انور جعفری 1390)
سیر تکوین بودجه همگام با تکامل دولت و پیچیده تر شدن وظایف دولت ، تغییر و تکامل یافته است . این تکامل را می توان به چهار مرحله متمایز تقسیم کرد. در مرحله اول که تقریباً از 1920 تا 1935 می باشد ، تأکید عمده روی ایجاد یک سیستم با کفایت برای کنترل هزینه ها بود و حسابداری هزینه ها و پیوند بین حسابداری و بودجه مطرح بود. مرحله دوم که در توسعه بودجه عملیاتی خود را نشان می دهد ، استفاده از بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی بود و خود را در اصلاح ساختار مناسب ، بهبود مدیریت و برنامه های اندازه گیری کار و ظاهر ساخت ، بر بودجه ای تأکید داشت که کار و فعالیت های سازمان را اندازه بگیرد. مرحله سوم با پیوند دادن بودجه و برنامه به عنوان معیاری برای تجزیه و تحلیل رفاه اقتصادی آغاز شد و روی پیشرفت هایی که در تکنولوژی های تصمیم گیری و اطلاعاتی رخ داده بود تمرکز داشت. (دکتر سعید صفری 1 ، داوود غلامرضایی 2 ، 1389)
2-1-3-روند اصلاحات بودجه بندی
بودجه ریزی بعد از پیدایش حکومت های پارلمانی به وجود آمد . یعنی آغاز کار بودجه نویسی به زمانی بر می گردد که با دگرگونی و یا اصلاح ساختار دولت ها ، بودجه نویسی و حق مسلم نظارت مردم بر اموال عمومی به صورت کنترل درآمدها و هزینه های دولتی توسط نمایندگان شان دایر شد. از این رو بخش مهمی از قوانین هر کشور به چگونگی دخل و خرج آن کشور اختصاص دارد. بودجه و بودجه ریزی به نیازهایی نظیر پیش بینی برآورد درآمدها و تخصیص منابع برای اجرای اهداف و برنامه های دولت ، ایجاد زمینه ای برای ارزیابی و نظارت دقیق بر تحقق اهداف و برنامه های دولت و کنترل و نظارت بر وصول درآمدها و چگونگی هزینه های دولت ، در ادارۀ امور کشور پاسخ می دهد. اصلاحات بودجه بندی در اوایل قرن نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حساب دهی حکومت های پیرو دموکراسی و یا اعمال کنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال می شد و قانونگذاران به تدریج توجه خود را از مالیات بندی به تخصیص هزینه های عمومی معطوف ساختند. کشور بریتانیای کبیر اولین کشوری بود که در پی تهیه ی چارچوبی برای افزایش توان پاسخگویی مالی دولت برآمد. در آن شرایط ، انضباط مالی و صرفه جویی مستلزم رعایت دستورالعمل های اعلام شده توسط دستگاه مرکزی بود. بعد از آن وظایف حسابداری و حسابرسی ضروری تشخیص داده شد و دستگاه های خاصی بدین منظور مشغول به کار شدند.
نظام بودجه ریزی فرانسوی با درجه ی تمرکز بیشتری توسعه یافت. مسئولیت تمامی امور مربوط به نظارت ، ممیزی ، بازرسی راهنمایی های مستقیم و غیر مستقیم و تهیه ی ضوابط و مقررات بر عهده ی واحد خزانه داری بود. توسعه ی نظام های فوق باعث ایجاد یک دستگاه مالی مرکزی در داخل دولت و در نهایت رشد خدمات مالی دولت شد. هر چند که تمرکز امور در یک دستگاه مرکزی منجر به بروز مشکلاتی می شد که مهم ترین آن جلوگیری از رشد و توسعه ی مدیریت مالی در دستگاه های اجرایی بود. وجود یک دستگاه مرکزی مالی پر قدرت به طور جدی مورد سؤال قرار گرفت. در اوایل دهه ی 1920در امریکا و بعد از آن در کشور انگلستان برای جلوگیری از مشکل فوق ، اختیارات بیشتری به دستگاه های مصرف کننده تفویض شد.