دانلود پایان نامه درمورد بکارگیری فناوری اطلاعات و استفاده از فناوری

[do_widget id=kl-erq-2]

1-5-2- فرضیه تحقیق
بر اساس بندهای فوق، فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق به شرح زیر ارائه میگردد:
فرضیه اصلی اول
استفاده از فناوری اطلاعات موجب افزایش حجم سپرده های بانک های جمهوری اسلامی ایران میشود.
فرضیه های فرعی فرضیه اصلی اول
1- استفاده از کارت های بانکی موجب افزایش حجم سپرده های بانکی میشود.
2- استفاده از پایانه های شعب موجب افزایش حجم سپرده های بانکی میشود.
3- استفاده از پایانه های فروش موجب افزایش حجم سپرده های بانکی میشود.
4- استفاده از خودپردازها موجب افزایش حجم سپرده های بانکی میشود.
فرضیه اصلی دوم
بکارگیری فناوری اطلاعات در سیستم بانکی کشور موجب افزایش حجم تسهیلات پرداختی میشود.
فرضیه های فرعی فرضیه اصلی دوم
بکارگیری کارت های بانکی موجب افزایش حجم تسهیلات پرداختی بانک ها میشود.
2- بکارگیری پایانه های شعب موجب افزایش حجم تسهیلات پرداختی بانک ها میشود.
3- بکارگیری پایانه های فروش موجب افزایش حجم تسهیلات پرداختی بانک ها میشود.
4- بکارگیری خودپردازها موجب افزایش حجم تسهیلات پرداختی بانک ها میشود.
فرضیه اصلی سوم
سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات بانک ها موجب افزایش سودآوری بانک ها میشود.
فرضیه های فرعی فرضیه اصلی سوم
1-بکارگیری کارت های بانکی موجب افزایش سودآوری بانک ها میشود.
2-بکارگیری پایانه های شعب موجب افزایش سودآوری بانک ها میشود.
3-بکارگیری پایانه های فروش موجب افزایش سودآوری بانک ها میشود.
4- بکارگیری خودپردازها موجب افزایش سودآوری بانک ها میشود.
1-6- متغیرهای تحقیق و شاخصهای اندازهگیری آنها
1-6-1- متغیر وابسته
متغیر وابسته متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن است، به عبارت دیگر یک متغیر اصلی است که در قالب یک مسأله برای تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد(خاکی،1388). متغیرهای وابسته در این تحقیق عبارتند از: اولین متغییر وابسته، میزان سپرده هایی که مشتریان به بانک ها میسپارند که این سپرده ها شامل سپرده های دیداری، پس انداز، سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت و سایر سپرده ها است، دومین متغییر وابسته در این تحقیق، میزان تسهیلاتی است که به مشتریان بانک ها پرداخت میشود که این تسهیلات نیز شامل تسهیلات اعطایی به بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان و مسکن، بازرگانی، خدمات و صادرات میباشد و سومین متغییر وابسته در تحقیق حاضر، میزان سود یا زیانی که بانک ها در نتیجه کسر کردن هزینه های بانک ها از مجموع درآمدهای مشاع و غیر مشاع بانک ها بدست می آورند میباشد. مقدار سپرده، تسهیلات و سود و زیان بانک ها با استفاده از کتاب ها و گزارشاتی که بانک مرکزی بابت گزارش عملکرد نظام بانکی در سال های مختلف منتشر کرده است جمع آوری شده است.