دانلود پایان نامه درمورد تجزیه و تحلیل رگرسیون و رگرسیون چندگانه

Business plan flow and project management 3d chart, infographic design concept with three arrows life cycle diagram isolated on white background.

3-10- آمار توصیفی
در این تحقیق، ابتدا شاخصهای توصیف دادهها، شامل شاخصهای مرکزی (مانند میانگین، میانه و مد)، شاخصهای پراکندگی (مانند واریانس و انحراف معیار) برای تک تک متغیرهای تحقیق محاسبه خواهد شد. [do_widget id=kl-erq-2]
3-11- آزمون های پیش فرض همبستگی
3-11-1- محاسبه ضریب همبستگی
تحلیل همبستگی تکنیکی است جهت تعیین میزانی که متغیرها به صورت خطی بهم مرتبط هستند. ضریب تعیین روش اصلی است که میتوانیم برای سنجش میزان یا توان پیوندی بین 2 متغیر x و y وجود دارد استفاده کنیم. ریشه دوم ضریب تعیین، ضریب همبستگی نام دارد و علامت جبری آن نشان دهنده جهت رابطه بین دو متغیر، مستقیم یا معکوس میباشد (صالح اردستانی و سعدی، 1388). پژوهشگر برای اینکه بفهمد که آیا ارتباط خطی بین دو متغیر وجود دارد یا خیر، از آزمون همبستگی خطی استفاده میکند. فرمول ضریب همبستگی پیرسون در حالت کلی عبارتست از:

3-11-2- آزمون معنادار بودن
مفهوم معناداری در همبستگی آن است که آیا همبستگی به دست آمده بین دو متغیر شانسی و تصادفی است یا به صورت واقعی بین دو متغیر همبستگی وجود داشته است. برای بررسی معنادار بودن مبنای استنباط از روی سطح معناداری یا P-value یا Significant Level بوده است بدین گونه که هرگاه مقدار احتمال یا سطح معناداری آزمون کمتر از 05/0 باشد فرض صفر در سطح اطمینان 95 درصد رد میشود و فرض مقابل یا همان فرض یک قبول میشود. هر چقدر مقدار sig کمتر باشد، رد فرض صفر و قبولی فرض مقابل سادهتر میشود.
3-12- آزمون های پیش فرض رگرسیون
3-12-1- آزمون نرمال بودن
بسیاری از آزمونهای آماری بر مبنای نرمال بودن توزیع دادهها بنا نهاده شدهاند و با این پیش فرض به کار میروند که توزیع دادههای آن جامعه از توزیع نرمال پیروی مینماید. بنابراین تحلیلگر لازم است تا قبل از پرداختن به تحلیلهای آماری متغیرها، نوع توزیع آن متغیرها را بداند. برای برآورد مدل تحلیلگر لازم است تا قبل از پرداختن به تحلیلهای آماری متغیرها، نوع توزیع آن متغیرها را بداند که توزیع داده ها دارای چولگی و کشیدگی به راست و یا چپ نباشد.
3-12-2-آزمون معنادار بودن
3-12-2-1- آزمون معنادار بودن رگرسیون
برای بررسی معنادار بودن رگرسیون آزمون ANAOVA و آمارهF مورد استفاده قرار میگیرد. در یک مدل رگرسیون چندگانه چنانچه رابطهای بین متغیر وابسته و متغیر مستقل وجود نداشته باشد، تمام ضرایب متغیرهای مستقل صفر میشود. بدین ترتیب می توانیم معنادار بودن رگرسیون را آزمون نماییم. در آزمون ANAOVA آمارهF با سطح معناداری Sig مقایسه میشود؛ چنانچه Sig بدست آمده کمتر از مقدارF باشد، فرض خطی بودن مدل تأیید میشود. فرض صفر و فرض مقابل برای این آزمون به شرح زیر میباشد:

مدل معناداری وجود ندارد =H0
مدل معناداری وجود دارد = H1
3-12-3- نمودار پراکنش
نداشتن الگوی منظم در پراکندگی این نقاط میتواند موید همسانی واریانس که یکی از پیشفرضهای الگوبندی رگرسیونی است میباشد.
3-12-4- تجزیه و تحلیل رگرسیون
چنانچه هدف تحقیق تنها بررسی رابطه متغیر وابسته با متغیر (متغیرهای) مستقل باشد میتوان با محاسبه ضریب همبستگی، درجه وابستگی و ارتباط بین دو یا چند متغیر را مشخص ساخت. اما در این تحلیل نمیتوان رابطه علت و معلولی در مورد متغیرها را نتیجه گیری نمود. در صورتی که علاوه بر تعیین رابطه همبستگی، اندازهگیری و بررسی میزان تغییر یک متغیر که قابل استناد به متغیرهای دیگر است نیز مد نظر باشد، از تجزیه تحلیل رگرسیون استفاده میشود. استفاده از معادله رگرسیون و تعمیم روند گذشته به آینده با این فرض امکان پذیر است که روند گذشته تعمیم پذیر باشد و ملاک پیشبینی آینده قرار گیرد به عبارتی از چنان ثباتی برخوردار باشد که روند آینده براساس آن قابل استخراج باشد. در تجزیه و تحلیل و رسیدگی ضمن تعیین رابطه همبستگی میتوان ضرایب متغیرهای مستقل را برآورد نموده و مشخص نمود که تغییر در یک واحد در هریک از متغیرهای مستقل به چه میزان بر متغیر وابسته اثر میگذارد. ضریب تعیین معرف میزان تغییر پذیری در متغیر وابسته است که به وسیله رگرسیون توضیح داده میشود. تحلیلهای رگرسیون به مطالعه وابستگی یک متغیر (متغیر وابسته) به یک یا چند متغیر دیگر (متغیر مستقل) میپردازد که با تخمین یا پیشبینی مقدار متوسط یا میانگین متغیر نوع اول در حالتی که متغیر نوع دوم معلوم و معین شده باشند صورت میپذیرد. در این روش درجات همبستگی و روابط بین متغیرها بررسی میشود. اگر تمامی مشاهدات روی خط رگرسیون باشند برازش کامل بدست میآید اما این حالت به ندرت اتفاق میافتد و انحرافات مثبت و منفی خواهیم داشت در این حالت در رگرسیون مرکب معیار خلاصه ای خواهد بود که بیان مینماید چگونه خط رگرسیون نمونه دادهها ضریب تعیین را به خوبی برازش میدهد. این ضریب بین صفر و 1 قرار خواهد داشت. اگر برابر با یک باشد به این معناست که خط رگرسیون 100 درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح میدهد و اگر صفر باشد مدل تغییرات متغیر وابسته را به هیچ عنوان توضیح نمیدهد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1- مقدمه
تجزیه و تحلیل به عنوان یک روش علمی، یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیق است. به طورکلی تجزیه و تحلیل عبارتست از روشی که از طریق آن کل فرآیند پژوهش، از انتخاب مسأله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می شود.(دلاور،1377)