دانلود پایان نامه درمورد تحلیل استنباطی و در سازمان ها

دانلود پایان نامه درمورد تحلیل استنباطی و در سازمان ها


Widget not in any sidebars

روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه
مجموعه فرآیندی را که سعی میکنیم توسط آن مشکلات را حل کنیم تحقیق مینامند . تحقیق مستلزم یک رشته فعالیت هایی است که به درستی اندیشیده شده اند و به دقت به اجرا در می آیند. تحقیق در بر دارنده فعالیت های جستجو ، بررسی و آزمون و آزمایش است . این فرآیندها را باید بطور منظم به دقت منتقدانه و عینی و منطقی به اجرا در آورد . نتیجه نهایی شامل کشف واقعیات جدیدی است که به ما کمک می کند تا با مشکل موجود برخورد کنیم .(سکاران،1388،ص6)
در ضمن آمار ، علمی جدید محسوب می شود که شیو ها و روشهای آن در قرن اخیر تکوین و بسط یافته و با آن که مدت زیادی از پیدایش آن نمی گذرد ، به سرعت توسعه یافته ، بطوری که قلمرو مفاهیم مورد استفاده در آن از علوم ریاضی هم فراتر رفته و بکارگیری آن در سایر علوم نیز رواج یافته است . آمار به عنوان یک علم ، امروزه شامل مفاهیم و روش هایی است که در تمام پژوهش هایی که تجزیه و تحلیل آن داده هستند ، اهمیت بسیار دارد . (آذر و مومنی ، 1382 ،صص 4-1)
3-2) روش تحقیق
با توجه به ماهیت موضوع مورد بررسی و اهداف ، این پژوهش از نوع «مطالعه توصیفی و تحلیلی» است و از نظر ماهیت یا هدف در سطح تحقیقات کاربردی قرار می گیرد .
مطالعه توصیفی برای تعیین و توصیف ویژگی های متغیرهای یک موقعیت صورت می گیرد . از این رو هدف هر مطالعه توصیفی عبارت است از تشریح جنبه هایی از پدیده مورد نظر پژوهشگر و با دیدگاهی فردی ، سازمانی ، صنعتی و نظایر آن(سکاران ،1388،ص124)
پژوهشهای توصیفی که داده ها را به گونه ای معنا دار ارائه می کنند در موارد زیر سودمند هستند :
شناخت ویژگی های یک گروه در موقعیت مورد علاقه
کمک به تفکر نظام گرا درباره یک وضعیت
ارائه دیدگاه هایی مبنی بر ضرورت بررسی و پژوهش بیشتر
کمک به اخذ تصمیم هایی خاص (سکاران ، 1388 ،ص 123)
از لحاظ تحلیلی منظور این است که در آمار استنباطی همواره محقق با جریان نمونه گیری از یک گروه بزرگتر موسوم به جامعه آماری سر و کار دارد .
پژوهشگر بوسیله داده ها و اطلاعات حاصل از نمونه به برآورد ویژگی های مورد مطالعه می پردازد و هدف از تحلیل استنباطی تعمیم نتایج حاصله از مشاهدات محقق در نمونه انتخابی خود به جامعه اصلی می باشد . (خاکی،1385،ص 302 )
هنگامی که با هدف برخورداری از نتایج یافته ها برای حل مسائل موجود در سازمان به تحقیق می پردازیم آن را تحقیق کاربردی می نامیم .(سکاران ،1388،ص9)
در ضمن از مطالعات کتابخانه ای به جهت بررسی موضوعات مرتبط با تحقیق استفاده شده است .
3-3) جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری عبارت است از مجموعه افراد و اشیاء و غیره که حداقل در کیفیت مشترک باشند و جامعه آماری محدود و نامحدود می باشد . نمونه آماری عبارت است از نشانه ها که از یک قسمت ، یک گروه ، یا یک جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود ، بطوریکه این مجموعه معرف کیفیات آن قسمت گروه یا جامعه بزرگتر باشد .(خاکی ،1385،ص252)
جامعه آماری تحقیق حاضر از کارکنان شاغل در سازمان های اجرایی استان گیلان که 66730 نفر می باشند تشکیل شده است که با جنسیت ، تحصیلات و سابقه کار متفاوت در پستهای مختلف مشغول انجام وظیفه هستند .
3-4) حجم نمونه و روش برآورد
نمونه برداری فرآیند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است ، بطوریکه با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی ها قادر خواهیم بود این خصوصیات یا ویژگی ها را به اعضای جامعه آماری تعمیم دهیم .(سکاران ، 1388،ص16)
برای برآورد حجم نمونه ابتدا از آزمون کولمو گروف – اسمیرنوف(k-s ) جهت تعیین اینکه توزیع نرمال میباشد یا غیر نرمال استفاده مینماییم.
متغیر های وابسته دارای توزیع نرمال می باشد
متغیر های وابسته دارای توزیع نرمال نمی باشد

مدیر سایت