دانلود پایان نامه درمورد تعهد سازمانی و رضایت شغلی و توانمندسازی کارکنان

دانلود پایان نامه درمورد تعهد سازمانی و رضایت شغلی و توانمندسازی کارکنان


Widget not in any sidebars

ارزیابی فردی: که شامل احساس شایستگی شخصی است؛
رضایت شغلی: که شامل رضایت از ماهیت کار، رضایت از همکاران، رضایت از حقوق و رضایت از فرصت های ارتقاء است.
6. مطالعات مایر و اسکورمن
نظریه مایر و اسکورمن پیرامون ماهیت تعهد سازمانی بیانگر این مطلب است که در نظر گرفتن تعهد به عنوان ترکیبی از دو بعد «تعهد ارزشی» و «تعهد مستمر» از ارزش نظری و عملی برخوردار است. در این پژوهش پیش شرط هایی هم چون سابقه ی خدمت، مزایای بازنشستگی، تحصیلات و سن، همبستگی نسبتاً قوی با تعهد مستمر دارند در حالی که پیش شرط هایی هم چون مشارکت، موقعیت اجتماعی، وابستگی شغلی و ابهام در نقش با تعهد ارزشی، همبستگی وقی تری از خود نشان می دهند. مایر و اسکورمن معتقدند که تعهد دارای دو بعد است که یک بعد آن تعهد مستمر و بعد دیگر آن تعهد ارزشی است. بنابراین باید متغیرهای اثرگذار دسته بندی شده و رابطه هر دسته با یک بعد از تعهد مورد مطالعه قرار گیرد. بر این اساس، به بررسی متغیرهایی مانند سابقه ی خدمت، مزایای بازنشستگی، تحصیلات و سن با تعهد مستمر و از سوی دیگر به بررسی رابطه ی متغیرهایی هم چون مشارکت، موقعیت اجتماعی، وابستگی شغلی و ابهام در نقش با تعهد ارزشی می پردازند و پس از انجام یکسری تحقیقات میدانی به این نتیجه رسیدند که این مجموعه از عوامل بر تعهد سازمانی اثرگذارند (Meyer and Schorman, 1998). عوامل اثر گذار از دیدگاه این دو محقق در شکل شماره 2-10 نشان داده شده است:

شکل شماره 2-10) عامل اثرگذار بر تعهد سازمانی (Meyer and Schorman, 1998)
2-7-2) پیشنهاداتی برای افزایش تعهد سازمانی
برای افزایش تعهد سازمانی می توان به موارد زیر توجه نموده و سعی کرد این مولفه ها را در سازمان مورد تقویت قرار داد (آتش پور و نادی، 1387):
ارزش های کارکنان: اولین قدم، جایگزینی حرف با عمل و تدوین ارزش های افراد است. اعتماد به اقدام افراد، ابراز احترام نسبت به نیروها و سایر رفتارهای انگیزشی و اخلاقی منجر به پیدایش گروه های اخلاقی می شود که اعضای آن دارای درجه ی بالایی از ابتکار و احترام به نظم هستند؛
انتخاب مدیران مناسب: مدیران باید این ارزش ها را در خود درونی کرده و نسبت به آن ها متعهد باشند. در بسیاری از شرکت ها این امر معنای استخدام کردن افراد مناسب در مرحله ی اول و سپس انتقال ارزش ها به آن ها است؛
توانمندسازی کارکنان: دانشمندان علوم رفتاری، غنی سازی شغل را به عنوان راهی برای پاسخ به نیازهای سطح بالای کارکنان دانسته اند؛
ارتقاء از داخل: ترفیع از داخل در محیط تجارتی امروز همیشه امکان پذیر نیست؛ اما این که اجازه دهیم تا کارکنان بدانند که شرکت دارای یک روش ارتقاء منصفانه و خوب است منافع زیادی دارد. سیاست هایی از قبیل پر کردن جاهای خالی با استفاده از افراد واجد شرایط بین کارکنان موجود یکی از آن هاست؛
ایجاد اهمیت شغلی: کارکنان، نیازها و امیدهای خود را به شغل شان پیوند می دهند و نسبت به کارفرمایی که قدم هایی برای کمک به آن ها در توسعه ی توانایی ها و رسیدن به قابلیت ها بر می دارد احساس تعهد می کنند؛
امنیت شغلی: بعضی از شرکت ها ایجاد امنیت شغلی را این گونه بیان می کنند که آن ها در نهایت تعهد دارند تا شغل فرد را حفظ کنند ولی آن را تضمین نمی کنند؛
سهیم کردن دیگران: علیرغم تفاوت های کلی میان حقوق مدیران و کارکنان، امکان آن وجود دارد که حس سهیم بودن در دارایی های سازمان را به وجود آورد. پرداخت انعام، تقسیم سود و پرداخت به خاطر عملکرد، کارکنان را قادر می سازد تا دریافت سهم بیشتر توسط مدیران را تصدیق کنند.
بخش سوم:
عدالت سازمانی
2-1-3) مقدمه
عدالت به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی جمعی انسان‌ها همیشه در طول تاریخ مطرح بوده است. امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمان‌ها در زندگی اجتماعی، نقش عدالت در ســازمان‌ها بیش از پیش آشکارتر شده است. سازمان‌های امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده و تحقق عدالت در آن‌ها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. به همین دلیل امروزه عدالت سازمانی به مانند سایر متغیرهای مهم در رفتار سازمانی از جمله تعهد سازمانی و رضایت شغلی جایگاه خاصی را در متون مدیریت پیدا کرده است. تحقیقات و مطالعات در این حوزه آهنگ رو به رشدی را نشان می‌دهد و حاصل این تحقیقات دستاوردهای جدید در این حوزه بوده است. چنانچه مدیران سازمان‌ها به دنبال پیشرفت و بهبود در سازمان هستند بایستی قادر باشند درک وجود عدالت در سازمانشان را در کارکنان به وجود آورند در این خصوص مکتب‌ها واندیشه‌های گوناگون بشری و الهی راه حل‌های متفاوتی را برای تبیین و استقرار آن پیشنهاد کرده‌اند. عدالت و اجرای آن یکی از نیازهای اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ وجود آن بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است. نظریات مربوط به عدالت به موازات گسترش و پیشرفت جامعه بشری تکامل یافته و دامنه آن از نظریات ادیان و فلاسفه به تحقیقات تجربی کشیده شده است (حسین زاده و ناصری، 1386).

مدیر سایت