دانلود پایان نامه درمورد روش آلفای کرونباخ و مدیریت عملکرد

دانلود پایان نامه درمورد روش آلفای کرونباخ و مدیریت عملکرد

در این تحقیق از سه پرسشنامه جهت سنجش اندازه متغیرها استفاده شده است .پرسشنامه ها بی نام بوده و حاوی اطلاعاتی از قبیل جنس ، سابقه کار و تحصیلات می باشند.
پرسشنامه اول شامل 15 سوال می باشد و از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت از گزینه خیلی زیاد(کاملاً موافقم) تا گزینه خیلی کم (کاملاً مخالفم) جهت سنجش اجزای تعهد سازمانی استفاده شده است.
پرسشنامه دوم(کلکوئیت) شامل 15 سوال می باشد و از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت از گزینه خیلی زیاد(کاملاً موافقم) تا گزینه خیلی کم (کاملاً مخالفم) جهت سنجش اجزای عدالت سازمانی استفاده شده است.
Widget not in any sidebars

پرسشنامه سوم(حفیظی) شامل 16 سوال می باشد و از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت از گزینه خیلی زیاد(کاملاً موافقم) تا گزینه خیلی کم (کاملاً مخالفم) جهت سنجش اجزای مدیریت عملکرد استفاده شده است.
3-6) روایی
جهت آزمون روایی ( از نظر محتوا ) از سی نفر از کارشناسان خبره سازمان ها و متخصصان و اساتید دانشگاه استفاده شده است . در این مرحله با انجام مصاحبه های مختلف و کسب نظرات افراد یاد شده اصلاحات لازم بعمل آمده و بدین ترتیب اطمینان حاصل گردیدکه پرسشنامه همان خصیصه های مورد نظر محقق را میسنجد .
روایی با این سوال در ارتباط است که آیا ما همان چیزی را که در نظر داریم اندازه گیری می کنیم ؟ روایی محتوا اطمینان می دهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسشهای مناسب برای اندازه گیری مفهوم مورد سنجش را در بر دارد . هر قدر عناصر مقیاس گسترده تر و قلمرو مفهوم مورد سنجش را بیشتر در برگیرنده روایی محتوا بیشتر خواهد بود . به بیان دیگر ، روایی محتوا نشان می دهد که ابعاد و عناصر یک مفهوم تا چه حد تحت پوشش دقیق قرار گرفته است . روایی ظاهری یک شاخص ابتدایی و حداقل برای روایی محتوا به شمار می آید . این نوع روایی نشان می دهد که عناصر مورد سنجش به طور ظاهری توانایی اندازه گیری مفهوم ما را دارند .(سکارن ، 1388،ص 24)
3-7) پایایی
توانایی ابزار در حفظ پایایی خود در طول زمان – علیرغم شرایط غیر قابل کنترل آزمون و وضعیت خود پاسخگویان – حاکی از پایداری آن و تغییرپذیری اندک آن می باشد . این توانایی گویایی برازش ابزار است چرا که هر زمان اندازه گیری صورت گیرد نتایج پایدار بدست می آید .(سکاران ،1388، ص224)
سنجش پایایی پرسشنامه نیز حائز اهمیت می باشد ، منظور از پایایی این است که ببینیم آیا ابزار اندازه گیری و مقیاس سنجش دارای ویژگی های تکرار پذیری می باشد یا خیر ؟
یعنی اینکه در صورت تکرار عملیات پژوهش می توان به تنایج مشابه رسید یا خیر ، به عبارت واضح تر پایایی به دقت ، اعتماد پذیری ، ثبات یا تکرار پذیری نتایج آزمون می پردازد . برای محاسبه ضریب پایایی روش های مختلفی وجود دارد که از آن جمله می توان به :
1 – اجرای دوباره آزمون (روش بازآزمایی)
2 – روش موازی (همتا)
3 – روش تصنیف (دو نیمه کردن عبارت پرسشنامه و محاسبه همبستگی نمرات دو دسته)
4 – روش کودی – ریچاردسون
اشاره نمود .(مقیمی ،1385،ص35)
اما آنچه در این تحقیق جهت محاسبه ضریب پایایی استفاده شده است ، استفاده از ضریب آلفای کرونباخ میباشد . چرا که تقریباً در همه موارد ، آلفای کرونباخ را می توان شاخص کاملاً مناسب برای اعتبار و هماهنگی درونی به کار برد .(سکاران ، 1386، ص 249)
برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است . بـرای محـاسبـه ی ضریب آلفای کرونباخ ابتدا واریانس نمره های هر زیر مجموعه از پرسش نامه و واریانس کل را محاسبه نموده و سپس با استفاده از فرمول زیر، مقدار ضریب آلفا را محاسبه کردیم .

که در آن :
J = تعداد سوالات
Sj = واریانس سوال j ام
S = واریانس کل آزمون
پایایی سوالات مطرح شده برای اندازه گیری هر متغیر با استفاده از آلفای کرونباخ به قرار جداول زیر است :

مدیر سایت