دانلود پایان نامه درمورد شاخص های کلیدی عملکرد و مدیریت منابع انسانی

دانلود پایان نامه درمورد شاخص های کلیدی عملکرد و مدیریت منابع انسانی

انسجام اطلاعات عملکرد: اطلاعات عملکرد دقیق، قابل اعتماد و به موقع بوده و بین آن ها ناسازگاری وجود ندارد؛
Widget not in any sidebars

مدیریت پذیری اطلاعات عملکرد: استفاده از گزارش های سازمانی و سیستم های مدیریت عملکرد آسان بوده و اطلاعات عملکرد تفصیلی و مبسوط از طریق سیستم های ICT به سهولت در دسترس قرار دارند؛
ب) ابعاد رفتاری مدیریت عملکرد
ابعاد رفتاری با روشی که اعضای سازمان مدیریت عملکرد را به کار می برند، مرتبط است که عبارتند از:
احساس مسئولیت: اعضای سازمان در قبال شاخص های کلیدی عملکرد خود و سازمان به منزله ی یک کل احساس مسئولیت می کنند؛
سبک مدیریت: مدیریت ارشد آشکارا چگونگی عملکرد اعضای سازمان را دنبال کرده، فرهنگ بهبود و ابتکار را ترویج داده و اعضای سازمان را در جریان نتایج معوقه قرار می دهد؛
جهت گیری عملی سازمان: اطلاعات حاصل از سیستم مدیریت عملکرد در فعالین های روزمره اعضای سازمان به گونه ای ادغام و یکپارچه می گردد که مسائل بلافاصله مورد توجه قرار گرفته و اقدامات لازم (اصلاحی یا پیشگیرانه) انجام می گیرد؛
ارتباطات: ارتباط (بالا به پایین و پایین به بالا) در خصوص نتایج در فواصل منظم برقرار می گردد، هم چنین تسهیم دانش و اطلاعات عملکرد بین واحدهای سازمانی صورت می گیرد؛
پ) همسویی: سایر سیستم های مدیریتی سازمان مانند سیستم مدیریت منابع انسانی به طرز مطلوب با سیستم مدیریت عملکرد هم جهت می باشند، هم چنین امور مهم سازمان دائماً ارزیابی شده و از تلاش های صورت گرفته تقدیر به عمل می آید.
در هر حال می توان گفت روش تحلیل مدیریت عملکرد (PMA) بر پایه ی این اصل قرار دارد که برای بنیان نهادن یک سازمان عملکرد مدار باید همزمان به هر دو جنبه ی ساختاری و رفتاری مدیریت عملکرد توجه نمود.
2-9-1) چالش های مدیریت عملکرد
طراحی و اجرای راهبردها، مداخلات و پیش ران های مدیریت عملکرد دشوراتر از آن است که بیان می‌گردد. این گام مستلزم مدیریت چالش های کلان و غیرکلان است. این چالش ها به طور خلاصه در شکل شماره 2-4 نشان داده شده است.

شکل شماره 2-4) چالش های مدیریت عملکرد (کاندولا، 1389)
در ادامه هر یک از این موارد به صورت مختصر توضیح داده می شود (کاندولا، 1389):
1) رویکرد عقلی
مدیریت عملکرد به رویکرد عقلانی و کاملاً عینی در پذیرش روندها و شیوه های گوناگون منابع انسانی دعوت می نماید. موضوع و قصدی والا در تمام تلاش های مدیریت عملکرد می بایست جریان داشته باشد. هر یک از شیوه های منابع انسانی باید دارای چارچوب منطقی و قابلیت تحویل مشخص در تمام مراحل باشد. اغلب چنین مدیریت عقلانی مستلزم تحول و دگرگونی سازمان و مهندسی مجدد روند می‌باشد. از طرف دیگر، هر تلاش شبه استاندارد مجزا یا ذهنی برای اجرای مدیریت عملکرد در سازمان به نتایج ضد تولیدی منتهی می گردد.

مدیر سایت