دانلود پایان نامه درمورد عوامل موثر بر تعهد سازمانی و ویژگی های فردی

دانلود پایان نامه درمورد عوامل موثر بر تعهد سازمانی و ویژگی های فردی


Widget not in any sidebars

مودی و همکارانش (1982) پیش شرط های تعهد سازمانی (تعهد عاطفی)، را در چهار گروه مطابق شکل شماره 2-9 دسته بندی می کنند:

شکل شماره 2-9) پیش شرط های تعهد سازمانی(باقری و تولایی، 1389)
ویژگی های شخصی : پژوهش های متعددی تاثیر ویژگی های شخصی مختلفی را بر تعهد سازمانی بررسی کرده اند. ویژگی های شخصی بررسی شده شامل سن، جنسیت، سابقه ی خدمت، سطح آموزش، نژاد و عوامل شخصی دیگر است. در این پژوهش ها به طور کلی مشخص شده است که سن و سابقه ی خدمت با تعهد رابطه ی مستقیم دارند؛
ویژگی های مبتنی بر نقش : دومین گروه از عوامل موثر بر تعهد سازمانی که در ادبیات موضوع به آن اشاره گردید، نقش کارکنان و ویژگی های شغلی آن ها است. سه جنبه از نقش شغلی که تاثیر بالقوه ای بر تعهد کارکنان به سازمان می گذارند، عبارتد از «حیطه ی شغلی یا چالش شغل»، «تضاد در نقش»، و «ابهام نقش». تحقیقات زیادی ارتباط بین حیطه شغلی و تعهد را بررسی کرده اند. فرضیه اصلی در این جا این است که شغل تقویت شده (غنی شده) چالش شغلی را افزایش و در نتیجه تعهد را افزایش می دهد. علاوه بر این، در مطالعات متعددی که ارتباط تضاد در نقش و ابهام نقش بررسی شده نشان می دهد که تعهد با تضاد نقش و ابهام نقش ارتباطی معکوس دارد؛
ویژگی های ساختاری : موریس و استیرز چهار متغیر ساختاری «اندازه سازمان»، «حیطه نظارت»، «تمرکز» و «پیوستگی شغلی» را مورد بررسی قرار داده اند. آن ها متوجه شدند که اندازه سازمان و حیطه ی نظارت با تعهد سازمانی غیرمرتبط بوده ولی رسمیت و پیوستگی شغلی و تمرکز با تعهد ارتباط دارد. بدین معنا که کارکنانی که عدم تمرکز بیشتر، پیوستگی شغلی بیشتر و یا رسمیت بیشتر قوانین و مقررات و روش های تدوین شده را تجربه نموده‌اند، نسبت به کسانی که این عوامل را در اندازه ی کمتری تجربه نموده اند، تعهد سازمانی بیشتری را احساس می کنند؛
تجربیات کاری : چهارمین دسته از پیش شرط های عمده ی تعهد سازمانی تجربیات کاری است که در طی زندگی شغلی فرد رخ می دهد. تجربیات کاری به عنوان یک نیروی عمده در فرآیند اجتماعی شدن یا اثرپذیری کارکنان محسوب شده و به نوبه ی خود عامل عمده ای است که بر میزان وابستگی عاطفی کارکنان تاثیر می گذارد (Mowday et al., 1982).
3. مطالعات ماتیو
در پژوهشی که توسط ماتیو صورت گرفت، پیش شرط های تعهد سازمانی به چهار دسته به شرح زیر تقسیم شد:
ویژگی های شغل؛
وضعیت نقش : شامل مواردی چون ابهام نقش، تضاد نقش و حجم کاری فرد است؛
متغیرهای فردی : شاما دو متغیر انگیزه موفقیت و موقعیت کارآزمودگی است؛
تاثیرات جمع : شامل دو متغیر استاندارد عملکرد و انسجام است.
4. مطالعات بارون و گرینبرگ
بارون و گرینبرگ (1993) عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان را چنین تبین می کنند (Baron and Greenberg, 1993):
تعهد تحت تاثیر جنبه های مختلف شغل قرار می گیرد: مشاغلی که میزان مسئولیت و اختیار واگذار شده در آن زیاد، تکرار پذیری آن کم و جذابیت آن زیاد باشد، متصدی آن سطح بالایی از تعهد را از خود نشان می دهد. از طرف دیگر فرصت های کم برای ارتقاء، تنش های زیاد در شغل و ابهام زیاد در نقش باعث شکل گیری سطح پائینی از تعهد سازمانی می شود؛
تعهد سازمانی تحت تاثیر وجود فرصت های شغلی جایگزین قرار می گیرد: شانس بیشتر برای یافتن شغل دیگر و مطلوبیت بیشتر چنین جایگزین هایی، باعث می شود که فرد تعهد کمتری نسبت به سازمان خود داشته باشد؛
تعهد سازمانی تحت تاثیر ویژگی های فردی قرار می گیرد: کارکنان مسن تر و یا با سابقه کاری بیشتر و ارشدتر و آن هایی که به کار خود علاقمند هستند، سطح بالاتری از تعهد را نشان می‌دهند.
5. مطالعات برونینگ و اشنایدر
در پژوهشی که توسط برونینگ و اشنایدر در سال 1993 صورت گرفت، نقش میانجی و تعدیل کننده‌ی جنسیت، پست و مقام در رابطه با تعهد سازمانی و متغیرهای اثرگذار بر آن، مورد توجه قرار گرفته بود. در این تحقیق عوامل موثر بر تعهد سازمانی به عنوان متغیرهای مستقل در چهار دسته ی زیر طبقه بندی شده است (باقری و تولایی، 1389):
رویه های اجتماعی: که شامل سبک رهبری، انسجام گروه و … است؛
آگاهی از موقعیت: که شامل تضاد نقش، ابهام در نقش و وضوح نقش است؛

این مطلب را هم بخوانید :
دانلود پایان نامه سیستم اطلاعات جغرافیایی و ورزش‌های تفریحی

مدیر سایت