دانلود پایان نامه درمورد قانون برنامه چهارم توسعه و برنامه ریزی استراتژی


Widget not in any sidebars

2- شاخص های فنی و فرآیندی ( برنامه ریزی استراتژی، تعیین شاخص در بودجه بندی،اعتبار شاخص دربودجه بندی )
3- منابع انسانی(آموزش ، شرایط احراز مشاغل ، نظام حقوق و مزایای مناسب ، نظام تشویق و تنبیه مناسب و …) (محمد سلیمانی آشتیانی)
2-2-11 جایگاه بودجه‌ریزی عملیاتی در لایحه برنامه پنجم توسعه
بودجه‌ریزی عملیاتی به عنوان یکی از شیوه‌های جایگزین بودجه‌ریزی سنتی همیشه مد نظر تصمیم‌گیران عرصه مالی کشورها بوده است و در ایران نیز تأکید بر این موضوع از قانون بودجه 1382 شروع شد و در برنامه چهارم توسعه نیز الزاماتی در خصوص آن مد نظر قرار گرفت و در نهایت در بند «32» سیاست‌های کلی برنامه پنجم مورد تأکید مجدد قرار گرفته است . به رغم تصویب «قانون مدیریت خدمات کشوری» و «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» تلاش‌های صورت گرفته در سال های اخیر زمینه های مناسبی را برای استقرار این راهبرد فراهم کرده است امام هنوز چالش های اساسی و جدی فرا روی آن مشاهده می شود که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره داشت:
محدود کردن بودجه‌ریزی عملیاتی به سیستم حسابداری قیمت تمام شده،
فراهم نشدن زمینه‌های قانونی اعطای اختیارات مالی به مدیران،
عدم تعریف شاخص‌های قابل اندازه گیری و مطمئن برای سنجش عملکردی،
عدم وجود سازمانی مقتدر در حوزه تامین مالی در سطح کشور که قدرت لازم برای استقرار این راهبرد را داشته باشد.
اقتصاد تک محصولی و وابسته به نفت
شرط لازم برای اجرای سیستم بودجه‌ریزی عملیاتی در طول برنامه پنجم تشکیل کمیته بودجه‌ریزی عملیاتی با وظایف ذیل عنوان شده است:
– بازبینی راهبردهای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اصلی طبق الزامات «قانون مدیریت خدمات کشوری» و «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی»
– احصای تغییر قوانین مغایر با شیوه بودجه‌ریزی عملیاتی از طریق قوه مقننه،
– استخراج شاخص‌های عملکردی در سطوح مختلف و استقرار سیستم حسابداری قیمت تمام شده
– لزوم اصلاح و بازنگری قوانین مالی و محاسباتی کشور با هدف اجرای بودجه ریزی عملیاتی و نظام نوین مالی
– لزوم تدوین نقشه جامع پولی کشور برای نظام دولتی کشور
– تغییر نگاه مدیران فردا و توجه به مسائل اقتصادی
– لزوم آغاز اجرای حسابداری تعهدی به جای حسابداری نقدی
– تعریف جریان شفاف اطلاعات مالی از پائین به بالا
برای موفقیت در اجرای این راهبرد توجه به انجام اقدامات زیر ضروری است:
– نیاز به تعاریف جدید بر حسب شرایط موجود
– تعریف هدف بنیادی
– شفافیت مسئولیت و اختیار ها
– مسئولیت پاسخگویی مالی، نظیر کنترل بودجه مصوب سالانه و رعایت قوانین و مقررات دستگاه های اجرایی
– وجود مبنایی برای شناسایی درآمدها

Author: مدیر سایت