دانلود پایان نامه درمورد مدیریت استراتژیک منابع انسانی و استراتژی های منابع انسانی

Abstract Connection Technology Background

کاتالین-اینوت (2007)، در پژوهشی به دیدگاه های متفاوت مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد سازمانی پرداخت. مدیریت سازمان معمولا تمایل دارد سیاست های منابع انسانی را بهبود بخشد تا بتواند عملکرد بهتری در سازمان داشته باشد. یکی از دیدگاه های چندگانه برای رسیدن به این هدف استفاده از دیدگاه های بهترین عملکرد و بهترین انسجام (هماهنگی) می باشد. عقیده اصلی این است که اگر یک روش بهتر از سیاست های منابع انسانی یا چند روش بهتر وجود داشته باشد عملکرد سازمانی بهتری می توان داشت. در دو مفهوم بکارگرفته شده در عمل برای توسعه نقش واحد منابع انسانی به عنوان واحدی استراتژیک، سیاست های منابع انسانی باید استراتژیکی باشد. تحلیل دو دیدگاه در این مطالعه نشان می دهد که نیاز است به انسجام عمودی و افقی درون سازمانی تاکید شود(کاتالین-اینوت، 2007، ص 1).
لیو و همکاران (2007) در پژوهشی “تاثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان” را مورد بررسی قرار داد. در این مطالعه بر پایه داده های 19000 سازمان، به این نتیجه رسیدند که مدیریت منابع انسانی ارزش بالایی برای سازمان ها خلق می کند. در مجموع این ارزش افزوده زمانی حداکثر می شود که برسیستم های مدیریت منابع انسانی تکیه می شود نه بر عملکرد افراد و این در صورتی است که تمیمات مدیریت منابع انسانی مبتنی بر استراتژی ها باشد(لیو و همکاران، 2007، ص 1). [do_widget id=kl-erq-2]
گاروین (2006) در مطالعه ای، مساله اهمیت امر آموزش و رابطه قطعی آن با افزایش کارآیی کارکنان را مورد بحث قرار داده است. امروزه با تغییرات شگرفی که در وسایل تولید و ابزارهای صنعتی پیش آمده و پیوسته نیز توسعه می یابد، کاربرد شیوه های نوین به منظور افزایش تولید، مدیران را بر آن داشته که در جهت یافتن راه حل های مناسب برای افزایش کارآیی سازمان تلاش نمایند. این راه حل ها را امروزه از طریق ترتیب دادن آموزش های فشرده و مداوم ضمن خدمت میسر می دانند چرا که زمان ایجاب می کند روش های تازه ای به کار برده شود که نه تنها کاربرد وسایل جدید را ممکن سازد، بلکه چنان حالات و رفتارهای خاصی در کارمند ایجاد می کند که او را به طرف نیل به هدف های سازمان سوق دهد(جوانمرد و سخایی، 1388، ص 84).
چدویک (2005)، در مطالعه ای به “نقش حیاتی استراتژی در تحصیل مدیریت استراتژیک منابع انسانی” پرداخت. در این بررسی با مطالعه اثرات متقابل سیستم های سازمانی و مدیریت منابع انسانی مشخص شد که مدیریت استراتژیک منابع انسانی با ایجاد هماهنگی بین استراتژی های سازمان و خط مشی های منابع انسانی موجب هم افزایی فعالیت های سازمان می شود(چدویک، 2005، ص 209).
بارته و اولته (2000)، در مطالعه ای به موضوع مدیریت عملکرد: تاثیر ادغام استراتژی و سیستم های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد پرداختند. برای انجام این مطالعه با استفاده از پرسشنامه داده هایی از 177 شرکت کانادایی دارای سیستم مدیریت عملکرد به دست آمد. نتایج نشان داد که ادغام استراتژیک با سیستم مدیریت عملکرد منجر به افزایش مزیت های رقابتی و وضعیت رقابت سازمان دارد. بنابراین نتایج نشان می دهد افزایش ارتباط های سیستم مدیریت منابع انسانی با سیستم مدیریت عملکرد منجر به بهبود وضعیت رقابتی سازمان ها می گردد. این نتایج با توجه به محدودیت های تحقیق مورد بحث و تحلیل قرار گرفت (بارته و اولته، 2007، ص 1).
گست (1999)، به تحلیل تاثیر فعالیت های منابع انسانی بر عملکرد پرداخته و خاطرنشان می سازد که در این تحلیل، کوشش ها به این ختم می شود که فاکتورهائی به جز منابع انسانی هم دخیل هستند. بنابراین به یک تئوری نیاز داریم که بیان کند چه موقع فعالیت های منابع انسانی، اثر بخش تر است؟ به عنوان مثال در بخش خدمات عامل انسانی عاملی مهم است. همچنین باید به پراکنش نتایجی که عامل انسانی ایجاد و تشریح می کند، توجه کنیم آیا اثری که از نظر آماری پر معنی باشد قابل ملاحظه است؟ به عنوان مثال آیا دو درصد پراکنش در عملکرد، نتیجه خوبی است؟(گست، 1999، ص 183).
راندل و همکاران (1999)، در مقاله ای به سیاست های سازمانی و حمایت ادراک شده سازمانی بر نگرش های کار، عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی پرداختند. در بخشی از پژوهش فوق مساله عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش 128 نفر از کارکنان پرسشنامه 17 سوالی آیزنبرگر و همکاران (1986) را در مورد خود تکمیل کردند، سرپرستان نیز عملکرد درون نقشی و دو بعد از رفتار شهروندی سازمانی این کارکنان را ارزیابی کردند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد حمایت ادراک شده عملکرد درون نقشی و رفتار شهروندی سازمانی را پیش بینی می کند(راندل و همکاران، 1999، ص 159).
خلاصه
تئوری های مطرح در زمینه استراتژی های منابع انسانی و عملکرد سازمانی در ادبیات مدیریت از سال ها پیش مدنظر صاحب نظران این رشته بوده است. در این فصل مروری بر این نظریات و دیدگاه ها صورت پذیرفت تا پژوهشگر بتواند با آگاهی بیشتر نسبت به مساله پژوهش مراحل دیگر آن را به انجام رساند.
همانگونه که در ابتدای فصل بیان شد، مطالب این فصل در سه بخش ارائه گردید. دو بخش اول و دوم به ادبیات نظری در راستای متغی
رهای اصلی پژوهش یعنی استراتژی های منابع انسانی و عملکرد سازمانی پرداخته شد. این مباحث بر حسب مطالعه پژوهشگر از کتب، مقالات و پایان نامه های تحصیلی در زمینه موضوع مورد پژوهش جمع آوری گردید. بخش سوم فصل نیز به پیشینه پژوهش و مطالعات قبلی در خصوص موضوع پایان نامه حاضر اختصاص یافت.
فصل سوم
روش تحقیق
3-1) مقدمه
در یک تحقیق جهت آزمون فرضیه‌ها و یافتن پاسخ برای سوال مطرح شده، پژوهشگر مجبور است که داده‌هایی را در مورد متغیرهای مورد بررسی پیدا کند و برای کار باید به سرشماری و یا نمونه‌گیری بپردازد اما قبل از این عمل، در هر پژوهش باید مشخص شود که این داده‌ها توسط چه ابزارها یا روش هایی از جامعه یا نمونه آماری جمع‌‌آوری می‌شوند و همچنین برای توصیف و تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌‌آوری شده نیز بایستی از تکنیک‌ها و روش های آماری استفاده‌ شود و در نهایت به منظور استنتاج و با استنباط نتایج حاصله روش تحقیق در چارچوب موارد فوق مشخص شود. در این فصل، نوع پژوهش، جامعه، نمونه، روایی و پایایی ابزار جمع‌آوری داده ها، متغیرها و روش های آماری مورد استفاده توضیح داده می‌شود.
3-2) روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر نحوه گرد آوری داده ها توصیفی از شاخه همبستگی می باشد. توصیفی از این جهت استفاده شده است که متغیر های تحقیق هیچگونه دستکاری نمی شود و صرفا وضعیت آنها گزارش می شود. و همبستگی از این جهت که به بررسی تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی پرداخته شده است. همچنین تحقیق حاضر بر مبنای هدف در حیطه تحقیقات کاربردی است، زیرا محقق به دنبال بررسی تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در شرکت باریج اسانس می باشد و نتایج حاصله می تواند مورد استفاده مدیران و مسئولین شرکت باریج اسانس و همچنین علاقه مندان به موضوع مورد مطالعه قرار گیرد. از نظر زمان اجرا مقطعی و از جنبه فنون مورد استفاده کمی است. به طوری که در جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه از روش کمی استفاده شده است.
3-3) مراحل اجرای تحقیق
در اجرای پژوهش حاضر مراحل زیر صورت پذیرفت:
تدوین چار چوب مفهومی با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود و مشاهده سایت های اینترنتی مرتبط.
تدوین فرضیه هایی با استفاده از مبانی نظری و پیشینه تجربی پژوهش.
مصاحبه با تعدادی از مدیران و کارشناسان ارشد در خصوص ترکیب و شمای کلی پرسشنامه و نحوه طراحی آن، سوالات مصاحبه در قالب کلی فرضیه ها و سوالات پژوهش بوده است.