دانلود پایان نامه درمورد نظام پاداش دهی و ساختار سازمانی

دانلود پایان نامه درمورد نظام پاداش دهی و ساختار سازمانی


Widget not in any sidebars

بررسی پیش نیازهای نظام مدیریت عملکرد: به طور کلی پیش نیازهای اصلی نظام مدیریت عملکرد که در عمل تجربه شده و مورد نیاز است را می توان به شرح زیر بیان کرد:
وجود نمودار و ساختار سازمانی مناسب و متعادل در سازمان؛
وجود احساس نیاز به نظام مدیریت عملکرد (ارزیابی عملکرد در سازمان)؛
حمایت مدیران ارشد سازمان از نظام مدیریت عملکرد؛
بومی سازی نظام مدیریت عملکرد در سازمان؛
تمایز قائل شدن بین نظام مدیریت عملکرد و نظام پاداش دهی در سازمان؛
پذیرفتن این اصل که با استقرار مدیریت عملکرد همه ی مشکلات سازمان را نمی توان یک جا حل کرد.
مرحله انتخاب مدل مناسب مدیریت عملکرد برای سازمان: برای استقرار نظام مدیریت عملکرد یک چهارچوب نظری و مدل مناسب به عنوان زیربنای کار مورد نیاز است. در این راستا برای انتخاب مدل مناسب عملکرد برای هر سازمان ضروری است. برای این کار، مدل های موجود مورد بررسی قرار گرفته و متناسب با شرایط فرهنگی، تولیدی، نیروی انسانی و … سازمان، مدلی مناسب انتخاب و معرفی می گردد.
مرحله بومی کردن مدیریت عملکرد در سازمان: منظور از بومی کردن مدل این است که ابعاد مدل با شرایط مختلف انسانی، فرهنگی، اجتماعی و … در سازمان سازگار شده و سازمان آن را بپذیرد. برای بومی کردن یک مدل مراحل زیر باید طی شود:
الف) توجیه مقدماتی نظام مدیریت عملکرد؛
ب) نظرخواهی در مورد کلیات طرح مدیریت عملکرد.
مرحله شروع طراحی و پیاده سازی: در این مرحله با توجه به جمع آوری اطلاعات در مراحل قبلی کار طراحی و تدوین بنیادهای نظام مدیریت عملکرد شروع می شود. مرحله طراحی نیازمند بررسی دقیق و همه جانبه ی کارشناسی دارد که بتوان اطلاعات و داده های جمع آوری شده را خوب پردازش کرد و آن ها را با همدیگر ترکیب و به نحو مطلوبی از آن ها ایده گرفت. در مرحله ی طراحی و پیاده سازی اقدامات زیر بایستی صورت گیرد:
الف) طراحی فرم های ارزیابی عملکرد؛
ب) طراحی و تعیین امتیازات؛
پ) طراحی گردش کار اجرایی؛
ت) مکانیزه کردن نظام مدیریت عملکرد.
مرحله فرهنگ سازی: مرحله فرهنگ سازی اساسی ترین مرحله در طراحی نظام مدیریت عملکرد محسوب می شود. در صورت پذیرش آن از سوی سازمان اجرای خوب طراحی های انجام شده، نتایج و دستاوردهای قابل قبولی برای سازمان به دنبال دارد. فرهنگ سازی برای نظام مدیریت عملکرد مشکل و وقت گیر است و لازم است که این کار با حوصله پیگیری شود. در نظام فرهنگ سازی اصلاح ذهنیت افراد به نظام مدیریت عملکرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به طور کلی با مکانیسم خاص زیر می توان در زمینه ی نظام ارزیابی عملکرد فرهنگ سازی معقول و مطوبی انجام داد:
الف) آموزش توجیهی؛
ب) تهیه بوروشورهای علمی؛
پ) حمایت و تاکید مدیریت ارشد سازمان؛
ت) اصلاح ساختار شغل.
مرحله اجرای آزمایشی – نهادی: پس از طی مراحل مختلف ذکر شده لازم است نظام ارزیابی عملکرد به صورت آزمایشی به مورد اجرا در آید. فلسفه ی اجرای آزمایشی همانند فلسفه راه اندازی تجهیزات و ماشین آلات یک کارخانه ی تولیدی است. مراحل اجرای آزمایشی نظام مدیریت عملکرد عبارتند از:
انتخاب یک واحد نمونه در سازمان که بتواند منعکس کننده ی کل سازمان باشد؛
توجیه ویژه و خلاصه نظام مدیریت عملکرد برای واحد نمونه؛

مدیر سایت