دانلود پایان نامه رشته مدیریت با موضوع: مدیران و کارکنان

businessman and drawing bulb with arrows over head

استفاده از (SWOT) نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات تجزیه و تحلیل انجام شد. این مطالعه با هدف ارائه یک مبنای کمی به تعیین رتبه بندی عوامل مؤثر در تجزیه و تحلیل SWOT از طریق تصمیم گیری چند معیاره معمولی روش ساخت، فرایند شبکه تحلیلی (ANP) پرداخته است که به دلیل قابلیت های این مدل و وجود وابستگیهای بالقوه در میان عوامل SWOT در این مطالعه ترجیح داده شد و در نهایت نشان داده شدANP همچنین می تواند به عنوان یک ابزار موثر برای تصمیم گیری فرآیندهای پیچیده مورد استفاده قرار گیرد (Sevkli et al, 2012).
مقاله ای با هدف با تجزیه و تحلیل SWOT، به ارزیابی سیستم های محیطی در منطقه خاور میانه و شمال آفریقا، از طریق بررسی مقایسه ای از وضعیت نرم افزار و ساختار سیستم های موجود بر اساس چارچوب های حقوقی، نهادی و رویه خاص کشور پرداخته است. تجزیه و تحلیل تصمیم در یک چارچوب تحلیلی بوده که شامل هر دو تجزیه و تحلیل عملکرد بر اساس معیارهای ارزیابی از قبل تعریف شده بوده است. در نهایت نتایج بعضی از نقاط ضعف و کاستی های سیستم را نشان داد و اعلام کرد وضعیت ناهمگن با تأخیر پیشرفت کلی همراه بوده است که با سطوح مختلف فرآیند تصمیم گیری ادغام شده است (Rachid & Fadel, 2013).

2-2-3- جمع‌بندی مطالعات و تحقیقات مشابه
همانگونه که در صفحات قبل اشاره شد تاکنون مطالعات زیادی در باره برنامه‌ریزی استراتژیک و شناسایی مسائل و مشکلات موجود سازمانها بصورت عام و سازمانهای سرمایه گذاری و کارآفرینی بصورت خاص انجام گرفته است و اعتقاد بر این است که بعلت نیاز جامعه به وجود آن، این باب مطالعاتی، روند کاری خود را کماکان بصورتی فزاینده در آینده ادامه خواهد داد. با این وجود در بخش زیر، چکیده مطالعات و تحقیقاتی که قبلاً بدانها اشاره شده است در قالب جدولی بعنوان جمع‌بندی ارائه می‌گردند.

جدول شماره 2-3- جمع‌بندی سابقه تحقیقات مشابه

ردیف سال محقق نتیجه تحقیق
1 1378 فروزنده دهکردی به ارائه مدلی برای تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک سازمانها بر مبنای مدل‌های برنامه‌ریزی استراتژیک موجود در سوابق تئوریکی و ادبیات مربوط پرداخته است.
2 1378 حقیقی عراقی‌نژاد با نظر خواهی از کارشناسان و تولید کنندگان، نقاط قوت و ضعف و تهدیدات و فرصت‌های صنعت الیاف مصنوعی را شناسایی و سپس با انتخاب روشی مناسب، استراتژیهای لازم معرفی کرده است.
3 1378 وفا با توجه به پنج عامل خارجی: اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژیکی، قانونی و رقبا، و ابعاد داخلی: حسابداری و مالی، بازاریابی و مدیریت بعنوان مزیت‌های استراتژیک، برنامه استراتژیک حضور “ایران خودرو” در یک بازار صادراتی را تدوین کرده است.
4 1380 ملکی‌پور با تجزیه و تحلیل عوامل محیطی و عوامل داخلی سازمان، ماهیت اصلی استراتژی با استفاده از روش فیلیپس تعیین و با بهره‌گیری از روش تاپسیس به اولویت‌بندی استراتژی‌های همسو با استراتژی اصلی شرکت پرداخته است.
5 1381 داوری و شانه‌ساززاده به طراحی و تبیین مدل برنامه‌ریزی استراتژیک و پیاده سازی آن در یک شرکت خدماتی پرداخته، و ضمن شناسایی فرصتها و تهدیدات و نقاط قوت و ضعف، از مدل DISM بمنظور تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت استفاده کرده است.
6 1381 حیدری بر مبنای تحلیل محیط داخلی و خارجیاز طریق مطالعه اسناد و مدارک به شناسایی و تشریح اثرات سه متغیر اقتصادیبر روی ستانده‌های شرکت طی سال‌های 79- 60، به اتخاذ تصمیم و ارائه راهکارها و پیشنهادهایی بمنظور بهبود وضع موجود اقدام کرده است.
7 1383 گروه کارشناسان مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران مرکز مذکور به منظور دستیابی به اهداف خود، برنامه استراتژیکی را تدوین نموده و نتیجه گرفته است که با توجه به بررسیهای بعمل آمده، مرکز مذکور باید استراتژی رشد کارآفرینی را سرلوحه کار خود قرار داده و دیگر مدیران و رهبران دانشگاه را نیز به این کار تشویق کند.

8 1384 اعرابی نتایج بررسی و شناسایی فرصتها و تهدیدات و نقاط قوت و ضعف گمرگ بیان کرده با توجه به ارزیابی محیط داخلی و خارجی، گمرک بایستی در حالتی کلی از استراتژی حفظ وضع موجود اما با گرایش به سمت پویا و فعال عمل‌کردن استفاده نماید.
9 1385 رحیمی‌خواه از ویژگی‌های مهم پژوهش حاضر این است که یکی از ابزارهای کارا و نوین تصمیم‌گیری گروهی (تکنیک AHP) را به طور مؤثر با فرآیند سیستماتیک برنامه‌ریزی استراتژیک ادغام کرده است.
10 1386 آقاجانی و همکاران برنامه ریزی استراتژیک عامل اساسی مورد نیاز برای هر فعالیت کارآفرینانه می باشد. در این مقاله، با هدف شناخت مقدماتی کارآفرینی شرکتهای کوچک و متوسط و برنامه ریزی استراتژیک، رابطه برنامه ریزی استراتژیک با کارآفرینی شرکتهای کوچک و متوسط مطرح شده است.
11 1389 نورعلی نژاد و آقا باقری در این مقاله با استفاده از تکنیک SWOT به بررسی نقات ضعف و فرصتهای موجود گردشگری الکترونیکی در ایران پرداخته شده است. در روش پیشنهادی در راستای بهبود وضعیت گردشگری در ایران به استفاده از واقعیت مجازی در فضای سایبری اشاره شده است.
12 1389 شاهرودی و قلی زاده توچایی در این مقاله سعی شده با معرفی رویکردی متفاوت تحت عنوان A’WOT نشان دهد چگونه میتوان SWOT را از یک ابزارکاملاً کیفی با کمک تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP به ابزاری کمی برای کمک به مدیران دراتخاذ تصمیمات استراتژیکی تبدیل نمود.
13 1391 یعقوبی و جلال کمالی در این مقاله مدلی ارائه شده که بر اساس تکنیک تخصیص خطی بنا شده و استراتژی های حاصل از ماتریس SWOT را با توجه به ماهیت سازمان تحلیل، اولویت بندی مناسبترین استراتژی را انتخاب می نماید.
14 1391 موحد منش و همکاران درحالتی کلی و عام یک وظیفه برنامه ریزی استراتژیک ارزیابی تخصیص منابع کمیاب دریک محیط رقابتی می باشد و وظیفه دوم آن افزایش امکان موفقیت سازمان ازلحاظ مالی می باشد.
15 1997 Farrant & Afonso آنها معتقدند که دانشگاهها خواه مستقل باشند و خواه غیرمستقل، لازم است بصورتی استراتژیک عمل کنند چرا که برنامه‌ریزی استراتژیک، مزیتها و محاسن منحصر بفرد و مخصوص به خودش را دارد. برنامه‌ریزی استراتژیک می‌تواند نقش مهمی در دسترسی دانشگاهها به اهدافشان ایفاء کند.
16 1998 Nohr et al برنامه‌های آموزشی استراتژیک را برای یک دوره سه ساله طراحی و اجرای آن در قالب فعالیتهای مربوط را پیگیری کرده‌اند. از نکات مهم در این برنامه‌ها، یکپارچگی و به‌روز بون آنهاست بگونه‌ای که با توجه به تغییرات و شرایط محیطی، در فواصل زمانی مناسب تعدیلات لازم در آن انجام می‌گیرد.
17 1999 Houben et al به بررسی و تجزیه و تحلیل فرصتها و تهدیدات یک شرکت نرم‌افزاری پرداخته‌اند. هدف این مطالعه ایجاد سیستمی است که با محیط تعامل داشته باشد، دانش تخصصی را به دست آورد، بتواند در کامپیوترهای شخصی حرکت کند و نتایج قابل اتکا و با کیفیت بالا از قوتها و ضعفها را به دست بیاورد.
16 2000 Mara بمنظور تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک، تکنیک گروهی دلفی و سازماندهی موقعیت را به هم مرتبط می‌کند.
18 2000 Brewer & Brewer نشان داده‌اند که برنامه‌ریزی استراتژیک چگونه می‌تواند بمنظور بهبود مستمر امورات دانشکده‌ها مورد استفاده قرار گیرد. آنها تأکید کرده‌اند که استفاده از فنون و ابزارهای برنامه‌ریزی استراتژیک می‌تواند باعث شود که مدیران و کارکنان به رویکردهای منطقی و عقلانی روی آورند.
19 2002 Ogasawara دانشگاه هکایدو سعی داشته است تا نقاط ضعف خود را در زمینه برنامه‌های درسی جدید به نقاط قوت تبدیل کند. بدین‌منظور، دانشگاه سعی نموده است تا در برنامه‌های درسی دوره‌های سطح پایین خود به نظامهای بین‌رشته‌ای توجه ویژه‌ای کند.
20 2002 Adkins et al استفاده از یک سیستم پشتیانی گروهی به عنوان یک ابزار ارتباطی به منظور تسهیل فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشان می‌دهد که کیفیت برنامه‌ریزی استراتژیک بهبود یافته، زمان تکمیل برنامه‌ریزی استراتژیک کاهش یافته و رضایت در مورد فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک افزایش یافته است.
21 2004 Dyson محقق فرصتها و تهدیدات و نقاط قوت و ضعف دانشگاه را با توجه به متغیرهایی که تعریف نموده در بازه (5-1) اندازه‌گیری کرده، و از مقابل هم قرار دادن آنها، استراتژیها و راهکارهای مقتضی و لازم را برای دانشگاه استخراج و در قالب پیشنهادات کاربردی به مدیران دانشگاه ارائه کرده است.
22 2004 Shorb & Driscoll کتابخانه‌های دانشگاه فلوریدا اقدام به انجام برخی فعالیتهای مرتبط با برنامه‌ریزی استراتژیک نموده‌اند. این امر باعث شده است تا تفکر استراتژیک در میان مسئولین جاری شده و نتیجه اینکار بهبود ارتباطات با مشتریان و حرکت به سمت تفکر وروش های استراتژیک و اتخاذ تصمیماتی بوده است که به تخصیص بهتر منابع موجود انجامیده است.
23 2004 Haricombe & Boettcher دانشگاه ایالتی بولینگ گرین ، با چالشهایی مانند کاهش سرمایه، رقابت و توسعه تکنولوژیهای جدید روبرو شده بود. به همین منظور به تدوین و اجرای برنامه‌ریزی استراتژیک برای دانشگاه روی آوردند تا نقش کتابخانه‌های دانشگاه را در آموزش عالی تشریح و تبیین نمایند.

24 2005 Ghamdi در یک طرح پژوهشی که توسط سالم غمدی بر روی شرکتهای موجود در عربستان سعودی انجام گرفته اهمیت ابزارها و تکنیکهای برنامه‌ریزی استراتژیک را مشخص کرده است.
25 2005 Rigan & Ghobadian آنها اشاره می‌کنند که سطح تکنولوژی به کار گرفته شده بر روی کل فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک و محرکهای اصلی این کار شامل رهبری و فرهنگ سازمانی منتج شده در سطوح کلی عملکرد شرکت اثر خواهد گذاشت.
26 2006 Sollenberger از مهمترین نتایج تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک و اجرای آن در دانشگاه ویسکانسن تا سال 2006، رضایت بیماران، بهبود وضعیت استخدام و جابجایی و غیبت پرستاران، بهبود عملکرد مالی، کارایی عملیاتی، اثربخشی در ایمنی و کیفیت، و استخراج عوامل حیاتی موفقیت برای دانشگاه بوده است.
27 2011 Zavadskas et al, بر اساس نظر کارشناسان و خبرگان و با استفاده از تکنیک AHP استراتژی مناسب انتخاب شد و نتیجه گرفته شد که مدیریت چشم انداز ساخت و ساز شرکت های مورد مطالعه با توجه به SWOT بر اساس شرح انتخاب شده امکان پذیر است.
28 2012 Zhang در نهایت محقق با استفاده از تحلیل SWOT به تعیین مزایا و معایب منابع مناطق روستایی سوژو و توجه به فرصت ها و چالشهای پیش رو در عرصه گردشگری پرداخته و در ارتباط با هریک پیشنهاداتی ارائه کرده است.
29 2012 Sevkli et al فرایند شبکه تحلیلی (ANP) به دلیل قابلیت و وجود وابستگیهای بالقوه در میان عوامل SWOT در این مطالعه ترجیح داده شد و در نهایت نشان داده شدANP همچنین می تواند به عنوان یک ابزار موثر برای تصمیم گیری فرآیندهای پیچیده مورد استفاده قرار گیرد.
30 2013 Rachid & Fadel تجزیه و تحلیل تصمیم در یک چارچوب تحلیلی بوده است که شامل هر دو تجزیه و تحلیل عملکرد بر اساس معیارهای ارزیابی از قبل تعریف شده بود. نتایج بعضی از نقاط ضعف و کاستی های سیستم را نشان داد و اعلام کرد وضعیت ناهمگن با تأخیر پیشرفت کلی همراه بوده است که با سطوح مختلف فرآیند تصمیم گیری ادغام شده است.

2-3- انجمن سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش
انجمن سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش در سال 1388 با هدف رونق بخشی و اعتلای سطح رضایت مندی در سرمایه گزاری و ایجاد اشتغال در جزیره زیبای کیش تشکیل شد.
مهمترین فعالیتها و وظایف انجمن سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش به شرح ذیل می باشد:
ارائه اطلاعات، گزارش های تحلیلی در حوزه های فعالیت اعضاء
ارتقاء وتوسعه دانش حرفه ای مدیران و کارکنان اعضاء از طریق گسترش و بهبود آموزش های حرفه ای، توسعه روابط با موسسات آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی
انجام تحقیقات و انتشار نشریات و بولتن های تخصصی
تشکیل جلسات، همایش ها، کارگاه ها و دوره های آمو.زشی جهت تبادل اطلاعات و افزایش دانش مدیران و کارکنان اعضاء
همکاری با انجمن ها و نهادهای مشابه داخلی و خارجی
ایجاد زمینه ها و شرایط لازم در انجمن برای انتقال تصدی های اقتصادی اجتماعی قابل واگذاری از سوی سازمان منطقه آزاد کیش وفق مقررات بخش خصوصی
همکاری موثر با سازمان منطقه آزاد کیش برای تدوین یا اصلاح قوانین، مقررات و ضوابط ناظر بر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در جزیره زیبای کیش
تلاش برای بهبود و گسترش فضای کسب وکار و کارآفرینی در جزیره
حمایت از نهادها و موسسات آموزش دانش و مهارت های فنی و حرفه ای در در جزیره زیبای کیش
برقراری ارتباط با نهادهای تخصصی بین المللی نظیر کنوانسیون بین المللی مناطق آزاد، فدراسیون جهانی مناطق آزاد، آنکتاد، بانک توسعه اسلامی و موارد دیگر
ایجاد زمینه های تاسیس انجمن های سرمایه گزاری مشترک با سایر مناطق آزاد کشور و جهان
تلاش برای جذب و هدایت موسسات و شرکت های صنعتی، بازرگانی و خدماتی ایرانی خارج از کشور بسوی سرمایه گزاری در جزیره زیبای کیش
شناسایی ظرفیت های اقتصادی و تجاری جدید و متناسب با نیازهای جزیره زیبای کیش در افق چشم انداز جزیره و کشور و تلاش برای ایجاد فرصت های سرمایه گزاری جدید
همکاری در جهت تاسیس، تقویت و گسترش نهادها و موسسات مالی و پولی جدید برای تسهیل سرمایه گزاری و نیز برخورداری اعضاء از تسهیلات
بررسی و تحقیق در مورد دیدگاه ها، مشکلات و موانع کسب وکار اعضاء و انعکاس آنها به مقامات مسئول و ارائه پیشنهادهایی برای رفع این مشکلات و موانع

2-4- چشم انداز انجمن سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش

انجمن سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش با توجه به اهداف عالیه منطقه آزاد کیش و بررسی کارشناسانه و دقیق خود نسبت به مشکلات و راهکارهای برون رفت این امور و همچنین شناسایی راه کارهای ارتقاء و اعتلای سرمایه گزاری و کارآفرینی در کیش اقدام به تهیه سند چشم انداز یک ساله خود نموده است.
انجمن سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش با توجه به توان بالقوه خویش می بایست با توجه به شرایط موجود طی یک سال آینده:
تبدیل به انجمنی اثر بخش در جهت حفظ منافع و حقوق مشترک کلیه سرمایه گزاران و کارآفرینان جزیره کیش
تبدیل انجمن سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش به نهادی اثرگذار و مهم در عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری در کیش
اعتماد سازی میان سرمایه گزاران نسبت به اهمیت و فعالیت انجمن سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هدایت و حمایت سرمایه داران در جهت سرمایه گزاری و ایجاد کارآفرینی در جزیره زیبای کیش
توسعه امکان سرمایه گزاری و پیشرفت همه جانبه امور سرمایه گزاری
ارائه خدمات پشتیبانی، فنی، آموزشی، اطلاعاتی و … به کلیه سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش
معرفی و ارتقاء نقاط قوت و همچنین شناخت و از بین بردن نقاط ضعف و مشکلات مربوطه از طریق تشکیل هسته ها و هیات های تخصصی
هماهنگی و ارتباط میان اعضاء و همچنین هماهنگی و تعامل میان سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش با سازما نها و نهادهای مربوطه
تشویق عوامل بخش سرمایه گزاری و کارآفرینان در جزیره کیش به رعایت ظوابط،