دانلود پایان نامه رشته مدیریت در مورد ارزش ویژه برند

Businessman Solution Concept on Chalkboard Background

شده و سپس پرسشنامه مذکور در میان تعدادی از اساتید دانشگاه و نیز کارشناسان صنعت لوازم خانگی توزیع گردید و در نهایت پرسشنامه نهایی بر اساس میانگین نظرات ایشان تعدیل شده و به شکل پرسشنامه های حاضر در آمده است.
3-8-2) پایایی
اعتبار یا اعتماد پذیری ابزار، میزان پایایی و سازگاری آن را در اندازه گیری یک مفهوم نشان می دهد. مفهوم اعتبار با این امر سرو کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان، تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. معمولا دامنه ضریب اعتبار از صفر (0= عدم ارتباط) تا یک (+1= ارتباط کامل) می باشد. روش های مختلفی برای اندازه گیری ضریب اعتبار ابزار اندازه گیری به کار برده می شود از آن جمله می توان به اجرای دوبار (روش بازآزمایی) ، روش موازی (همتا) ، روش تصنیف (دو نیمه کردن) ، روش کودریچاردسون و ضریب آلفای کرونباخ اشاره کرد (سکاران، 1388).
در پژوهش حاضر به منظور تعیین پایایی پرسشنامه با تاکید بر همسانی درونی سوالات از طریق ضریب آلفای کرونباخ عمل شده که با استفاده از نرم افزار SPSS برای مجموعه سوالات مربوط به هر متغیر اقدام گردید. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های زیر مجموعه سوال ها و واریانس کل را محاسبه کرد (سرمد و دیگران، 1388).
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه به تعداد 30 نفر از افراد جامعه آماری داده شده است و ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید:
که در آن:
n= تعداد سوالات پرسشنامه
sj2= واریانس سوال
s2= واریانس کل تست می باشد.
به منظور محاسبه پایایی پرسشنامه ها،قبل از توزیع نهایی آن 30 عدد از پرسشنامه ها بین صاحب نظران و مشتریان محصولات خانگی پارس خزر توزیع گردید که در نهایت به کمک نرم افزار SPSS مقدار آلفای کرونباخ برای متغیر مستقل اول (تبلیغات بازرگانی)، مقدار « 4/97»، برای متغیر مستقل دوم (فعالیت های پیشبرد فروش)، مقدار «95» و برای متغیر وابسته (ارزش ویژه برند)، مقدار «6/92» محاسبه گردید. بنابراین می توان گفت که پرسشنامهی فوق از اعتبار کافی برخوردار می باشند. بدین معنی که پاسخ های داده شده ناشی از شانس و تصادف نبوده بلکه به خاطر اثر متغیری می باشد که مورد آزمون قرار گرفته است. پایایی پرسش های مطرح شده برای اندازه گیری هر متغیر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در جدل شمارهی 3-3 نشان داده شده است:
جدول شماره 3-2) درصدآلفای کرونباخ
نام متغیر ها
درصد آلفای کرونباخ
متغیر وابسته: ارزش ویژه برند
6/92 درصد
ابعاد ارزش ویژه برند
آگاهی از برند
کیفیت ادراک شده
تداعی های برند
وفاداری به برند
5/84 درصد
85 درصد
6/76 درصد
7/93 درصد
متغیر مستقل اول: تبلیغات بازرگانی
4/97 درصد
متغیر مستقل دوم: فعالیت های پیشبرد فروش
95 درصد

3-9) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
در پژوهش حاضر به دو روش توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده پرداخته شده است. در سطح توصیفی با استفاده از مشخصه های آماری نظیر فراوانی، میانگین، انحراف استانداردو ضریب تغییرات به تحلیل و توصیف ویژگی های جامعه پرداخته ایم. در سطح استنباطی هم به منظور آزمون فرضیه هابه منظور تعیین تاثیر تبلیغات بازرگانی و فعالیت های پیشبرد فروش بر ارزش ویژه برند شرکت لوازم خانگی پارس خزر، از روش آماری تحلیل رگرسیون، استفاده شده است. در پژوهش حاضر از نرم افزار SPSS جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است (نگهبان، 1382، ص177).

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه
این فصل جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است. در فرآیند اجرایی، نخست پرسشنامه هایی که توسط پاسخ گویان تکمیل گردیده اند را جمع آوری کرده و داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج می گردند و سپس این داده ها از طریق نرم افزار 18 spss تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمار توصیفی و فراوانی و نمودار دایره ای، میله ای و هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد، با استفاده از آزمون رگرسیون مورد بررسی قرار می گیرند. در نهایت می توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود.
4-2) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
در این بخش به توصیف متغیرهای دموگرافیک پرداخته می شود.
توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
جدول4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
 
فراوانی
درصد
زن
121
2/31
مرد
269
8/68
کل
390
100
نمودار4-1) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان
با توجّه به جدول و نمودار 4-1 مشاهده می شود که جنسیت 5/31 درصد از پاسخ دهندگان زن و 5/68 درصد نیز مرد می باشند.

توصیف سن پاسخ دهندگان
جدول4-2) سن پاسخ دهندگان
فراوانی
درصد
بین 20 تا 30 سال
16
1/4
بین 31 تا 40 سال
66
9/16
بین 41 تا 50 سال
251
4/64
50 سال به بالا
57
6/14
کل
390
100
نمودار4-2) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان
مطابق جدول و نمودار 4-2 مشاهده می شود که سن 1/4 درصد پاسخ دهندگان بین 20 تا 30 سال، 9/16 درصد بین 31 تا 40 سال، 4/64 درصد بین 41 تا 50 سال، 6/14 درصد 50 سال به بالا هستند
توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان
جدول4-3) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان
 
فراوانی
درصد
دیپلم
157
2/40
فوق دیپلم
163