دانلود پایان نامه رفتار شهروندی سازمانی و تمایل به ترک خدمت

http://kuaijibbs.com/istockphoto/banner/zhuce1.jpg
[do_widget id=kl-erq-2]

چهار دسته عوامل فرعی ، در شکل گیری رضایت شغلی به عنوان متغیر وابسته تلقی می شود که از چهار دسته عوامل تاثیر می پذیرد . مشخصات شغلی ( تنوع ، هویت ، اهمیت وظایف ، خود مختاری ، باز خورد و اغنای شغلی ) ، ویژگی های مرتبط با نقش ( تضاد نقش و ابهام نقش ) ، مشخصات گروهی و سازمانی ( انسجام و همبستگی گروهی ، کیفیت اجتماع ، التزام به مشارکت در امور ، فشارهای کار ، نابرابری محیط کار ، ساخت سازمانی ، عدالت سازمانی ، جو سازمانی و حمایت سازمانی ) ، چگونگی روابط با رهبر ( ساختار صمیمیت رهبری ، ملاحظات رهبری ، بهره وری رهبری ، رفتارهای مجازات گونه و تشویق رهبری ، روابط مبادله میان اعضاء و رهبری ) .
ب ) عوامل همبسته رضایت شغلی .
برخی مفاهیم سازمانی که روابط همبستگی متقابل با رضایت شغلی دارند شامل تعهد سازمانی ، رضایت از زندگی ، استرس و فشار شغلی ، التزام و در گیری شغلی ، نگرش های شغلی .
ج ) اثرات و پیامدهای ناشی از رضایت شغلی .
در این وضعیت ، رضایت شغلی به عنوان متغیر مستقل محسوب می شود تا بتوان به اثرات و پی آمدهای ناشی از رضایت شغلی در سطوح فردی و سازمانی نایل آمد . شامل سه دسته کلی : انگیزش ، رفتار مدنی ( شهروندی ) سازمانی و رفتارهای تاخیری ( شامل غیبت ، ترک خدمت ، تمایل به ترک خدمت ، تاخیر ) و عملکرد . عملکرد نیز قابل تفکیک به عملکرد عینی ( شامل دو حوزه ی عملکرد مربوط به سرپرست و عملکرد مورد ارزیابی فرد ) و عملکرد ذهنی ( شامل دو مصداق ترفیعات و میزان سختی کار ) می باشد ( نمودار 1 ) .
عوامل ضروری و موثر :
1 – مشخصات گروهی و سازمانی: انسجام گروهی ، همبستگی گروهی ، التزام مشارکت گونه ، فشارهای کار ، ساخت سازمانی ، جو سازمانی و حمایت سازمانی و عدالت سازمانی
2 – مشخصات شغلی : تنوع شناسایی ، خودمختاری ، بازخورد ، اهمیت وظایف و اغنای شغلی
3 – ویژگی های نقش : ابهام و تضاد نقش
4 – روابط با رهبری : ملاحظات ،بهره وری و ساختار صمیمیت رهبری ، رفتار تنبیهی و پاداش گونه ی رهبری ، روابط مبادله گونه ی اعضا و رهبری
اثرات و پیامدها :
1 – انگیزش و رفتار شهروندی سازمانی
2 – رفتارهای تاخیری
غیبت ، تاخیر ، ترک خدمت و تمایل به ترک خدمت
3 – عملکرد شغلی :
الف ) عملکرد عینی :
از نظر سرپرست
از نظر خود
ب ) عملکرد ذهنی :
ترفیعات
میزان ترک کار
عوامل همبسته :
رضایت از زندگی
فشار شغلی
التزام شغلی