دانلود پایان نامه روش نمونه و شیمیایی

دانلود پایان نامه روش نمونه و شیمیایی

مرحله‌ی اول کار نمونه‌برداری از بیوفیلم‌های موجود در سیستم گردشی خنک کننده‌ی آب می‌باشد. برای این منظور سیستم خنک کننده‌ی مبدل‌ها و جت‌های کارخانجات شیمیایی و پلی‌اکریل اصفهان مورد بازدید و بررسی قرار گرفت. در شکل (2-1 و 2-2 ) نمایی کلی از سیستم خنک کننده را می‌توان مشاهده کرد. برای نمونه‌برداری از دو روش استفاده شد.
2-3-1-1- روش نمونه‌برداری از آب سیستم و لایه‌های بیوفیلم موجود در دیواره‌ی برج‌های خنک کننده
در یک سیستم خنک کننده به دلیل فراهم بودن شرایط لازم برای رشد، باکتری‌ها هم به صورت پلانکتونیک(شناور) در آب سیستم و هم به صورت لایه‌های نازک چسبیده به دیواره‌ی برج‌های خنک کننده و سایر نقاط(بیوفیلم) دیده می‌شوند.
مواد و وسایل لازم:
Widget not in any sidebars

ظروف نمونه‌برداری و قاشقک استریل برای برداشتن بیوفیلم
روش کار:
در این نوع نمونه‌برداری، از قسمت‌های مختلف یک سیستم خنک کننده که در شکل(1-2 و 2-2 ) نشان داده شده است نمونه‌های آب و همچنین تا حد امکان نمونه‌های بیوفیلم برداشته شد و به داخل ظروف نمونه‌برداری انتقال داده شد(89).

شکل 2- 1- نمایی از سیستم مبدل‌ها

شکل 2-2- نمایی از سیستم جت‌ها

محل‌های نمونه‌برداری:
نمونه‌برداری از آب قبل از رسیدن به برج خنک کننده
نمونه‌برداری از آب تانک هوادهی که مواد ضد باکتری و ضد خوردگی به آن اضافه شده است
نمونه‌برداری بعد از چرخش آب در سیستم
نمونه‌برداری از آب موجود در برج خنک کننده
2-3-1- 2- نمونه‌برداری از طریق گذاشتن کوپن‌های فلزی در معرض جریان آب سیستم خنک کننده
مواد و وسایل لازم:
کوپن فلزی و نگهدارنده‌ی کوپن
روش کار:
همان طور که گفته شد باکتری‌های موجود درسیستم آب خنک کننده، تمایل به اتصال به سطوح فلزی را دارند. در این روش، کوپن نیز سطح لازم را برای اتصال باکتری‌های پلانکتونیک و در نتیجه تشکیل بیوفیلم را فراهم می‌سازد. این کوپن‌ها بعد از گذشت زمان خاصی از سیستم برداشته می‌شوند و بیوفیلم تشکیل شده در سطح آنها مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد.
در این نمونه‌برداری، کوپن‌های فلزی در ابتدای یک نگهدارنده قرار گرفتند و سپس این نگهدارنده در مسیر جریان آب سیستم خنک کننده قرار گرفت. بعد از گذشت مدت 40 روز، این کوپن‌ها از مسیر جریان خارج و به داخل یک ارلن استریل حاوی آب سیستم انتقال داده شدند و سپس فوراً به آزمایشگاه برای بررسی‌های بعدی آورده شدند(89).
4-2- روش‌های به کار رفته برای جداسازی و شناسایی باکتری‌های تشکیل دهنده‌ی بیوفیلم روی سطح کوپن و یا باکتری‌های موجود در آب نمونه‌برداری شده

مدیر سایت