دانلود پایان نامه سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصاویر ماهواره ای

دانلود پایان نامه سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصاویر ماهواره ای


Widget not in any sidebars

بررسی میزان و نوع آلودگی‌های ناشی از جنگ دریایی
اندازه گیری عمق دریا و سواحل؛ البته کار عمق سنجی (باتیمتری) بااستفاده از اطلاعات ماهواره ای کار بسیار حساس است، و نیاز به اطلاعات ویژه ای دارد و در حال حاضر در اعماق زیاد چندان امکان ندارد.
2-5-8 کاربرد تصاویر ماهواره ای در عملیات هوایی
همان طور که در بخش‌های قبلی اشاره شد، کاربرد نیروی هوایی معمولاً در تک به آماج‌هایی در عمق مؤثر است، که با انهدام و گسیختگی نیروهای دشمن آنان را از به‌کارگیری مؤثر نیروها در زمان و مکان دلخواه باز می‌دارد.
مأموریت نیروی هوایی، تاکتیکی است که مستقیماً به عملیات زمینی و یادریایی کمک می‌کند. این عملیات، عبارت است از: عملیات ضد هوایی (عملیات هوایی متقابل) حمله به خطوط مواصلاتی دشمن که می‌تواند قابلیت انعطاف پذیری نیروهای دشمن را محدود سازد، مانع تقویت او شود، و برای فرماندهان خودی فرصت به دست گرفتن ابتکار عمل را از طریق آفند متقابل افزایش دهد.
آن چه ذکر شد، خلاصه ای از عملیات تاکتیکی نیروی هوایی است. معمولاً عملیات هوایی از نظر اقتصادی بسیار پرهزینه‌اند. عملیات نظامی با یک حس اقتصادی اداره می‌شود، و در حمله هوایی کوبیدن پی در پی دشمن، فرماندهان عالی رتبه جنگ شواهدی را لازم دارند که قیمت تمام شده سخت افزار را پایین نگهدارند. در موقع جمع آوری آمار و اطلاعات ویرانی مربوط به تک (حمله) هوایی، نیاز شدید به اطلاعات فضایی است. این عمل در تفسیر اطلاعات ماهواره ای، به سادگی و با آشکارسازی تغییرات روی تصاویر، انجام می‌گیرد.
استفاده از تصاویر ماهواره ای در عملیات هوایی بسیار حائز اهمیت است، زیرا نه تنها با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای می‌توان دقت کافی را در هجوم به نقاط اصلی به دست آورد؛ بلکه با انتخاب تاکتیک مناسب خسارت‌های ناشی از هدر رفتن سلاح و مهمات جنگی را کاهش داد. اهمیت اطلاعات ماهواره ای در تک هوایی تا به آن جاست که در 25 سپتامبر 1947، درست یک هفته پس از تأسیس نیروی هوایی آمریکا، ستاد نیروی هوایی از فرماندهان هوایی (AMC) خواست تامطالعات ماهواره ای «راند» را ارزیابی کند. یعنی دقیقاً تولد نیروی هوایی آمریکا همزمان با تولد مطالعات فضایی و حتی یک هفته دیرتر از توجه بهمطالعات فضایی آمریکاست. طرح راند، طرحی است که به نیروی هوایی آمریکاامکان می‌داد تا مسئولیت ماهواره نظامی را به دست گیرد. مرکز طرح و توسعه مطالعات امنیت ملی امریکا، 2010 در سال 1948 مشخصات طرح ساخت یک ماهواره شناسایی جاسوسی را به تفصیل تهیه کرد، و دراختیار نیروی هوایی قرار داد.
خلاصه ای از کاربرد تصاویر ماهواره ای در عملیات هوایی، به شرح زیر است:
تشخیص مراکز مهم نظامی و استراتژیک دشمن
بررسی مسیر پرواز از نظر توپوگرافی با روش مدلسازی ATM یا سه بعدی وبهره گیری از امکان پرواز در سیمولاتور با یک دید نسبتاً واقعی از منطقه
پیش بینی پدیده‌های جوی در ناوبری هوایی و پرتلب موشک به اهداف از پیش تعیین شده، همچنین بمباران‌های شیمیایی و میکربی
بررسی مسیر پرواز از نقطه نظر مسائل ایمنی پرواز
ارزیابی عملیات هوایی و بررسی خسارات وارده به دشمن؛ در بسیاری از عملیات، ارزیابی خسارت‌های وارده در زمان هجوم امکان پذیر نیست. اما دقیقاً” همان ساعت، و یا ساعاتی بعد تصاویر ماهواره ای کمک شایانی را در تعیین میزان خسارات، یا از کارافتادگی محل مورد هجوم ارائه خواهند کرد. در جنگ سال 1991 خلیج فارس، هنگامی که ماهواره‌های لندست آمریکا تصویر شگفتانگیزی از صدها چاه نفت مشتعل در صحرای کویت را ارائه کرد، تصاویر ماهواره‌ای تجاری را مورد توجه پنتاگون و دیگر کشورهای جهان قرار داد. مادامی که جنگ ادامه داشت، گروه مهندسان ارتش در نیوهمپشایر را به کار گرفتند تا به محض توقف جنگ، استراتژی برطرف ساختن خطر محیطی در کویت راطرح ریزی کنند.
2-5-9 مروری بر پیشینه علمی انجام شده در زمینه سنجش از دور
چن و همکاران (2005) در تحقیقی به عنوان “سنجش از دور و آمارهای تخصصی برای تحلیل جرائم” امکان سنجی استفاده از تصاویر ماهواره ای به دست آمده برای تعیین ویژگی‌های مکانی فعالیت‌های مجرمانه را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که بسیاری از فاکتورهای مکانی که قسمت‌هایی از زمین را برای ارتکاب جرم جذاب می‌نماید می‌تواند از طریق عکس‌های هوایی مشخص و مصور گردد و تصاویر ماهواره ای با کیفیت بالایی می‌توان از این مناطق به وجود آورد.
آقای علی رضا محمودی در تحقیقی که پیرامون موضوع «کاربرد علم سنجش از دور (RS) در کشاورزی دقیق» انجام داده به این نتیجه رسیده که: سنجش از دور علم و هنر به دست آوردن اطلاعات دربـاره یـک شـئی، منطقـه، یـا یـک پدیـده از طریـق تجزیـه و تحلیـل داده‌های حاصل از ابزاری است که در تماس فیزیکی با شئی، منطقه و یا پدیده تحت بررسی نباشد. الگوهای مکانی موجود در تصاویر دورسنجی شده به صورت متغیرهای جغرافیایی مانند آب، صـخره، خـاک، گیاهـان و … تعبیـر مـی‌شـود. امـروزه استفاده از اطلاعات ماهواره ای و تکنولـوژی سـنجش از دور بـه عنـوان ابـزاری کارآمـد در اکثـر کـشورهای جهان جهـت بررسی، شناسایی و مدیریت منابع زمینـی و در کـشاورزی دقیـق بـه صـورت گـسترده مطـرح اسـت.
شایان، جنتی و ملامهرعلیزاده؛ در یک تحقیق تحت عنوان «کارایی داده‌های سنجش از دور (RS) در تهیه نقشه‌های لندفرم و نقش آن در برنامه‌ریزی محیطی» مطالعه خود را شروع کرده که در
نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که: نقشه لندفرم به طور اعم نمایانگر اشکال سطح زمین و ماهیت فرایندهایی است که در یک ناحیه عملکرده و یا در حال حاضر عمل می‌کنند. چنین نقشه‌هایی به طور بالقوه دارای ارزش اطلاعاتی بسیار زیادی برای برنامه‌ریزی محیطی، مهندسی عمران، کشاورزی، حفاظت منابع طبیعی، پیش‌بینی و پیشگیری از بلایی طبیعی احتمالی هستند. در مناطق صعب‌العبور یا کویری که و سعت زیادی دارند و مطالعه آن‌ها به صورت چشم‌اندازهای یکپارچه مورد نظراست، بررسی‌های مورفولوژیکی این مناطق در مدت زمان کوتاه حائز اهمیت می‌باشد، در این صورت استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و دورسنجی در این مناطق توصیه می‌شود. بر اساس این مطالعه، موفق‌ترین رویکرد برای تهیه نقشه لندفرم، توأم کردن بررسی‌های میدانی با مطالعاتی دورسنجی است. نقشه لندفرم به دست آمده مبنایی را برای ارزیابی منطقه از نظر ساختاری و ویژگی‌های ژئومورفولوژیکی فراهم می‌آورد که در زمینه بسیاری از مسائل مدیریت و برنامه‌ریزی است محیطی سودمند بوده است و می‌تواند به عنوان الگویی برای مناطق مشابه به کار رود.
2-6 چارچوب نظری
ترکیب سیستم‌ها و فناوری‌های نوین و جدید از جمله سیستم موقعیت یابی جهانی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، سیستم سنجش از راه دور (RS)، به لحاظ سه ویژگی سرعت، دقت و قابلیت تحلیل داده‌های مکانی، می‌تواند به عنوان ابزاری قدرتمند در زمینه کنترل مرزها (امور مرزبانی و دریابانی) مورد استفاده قرار گیرد. در واقع فناوری‌های نوین با ترکیب اطلاعات مکانی ثابت (شبکه ارتباطی، محل استقرار تاسیسات و نیروهای ستادی و مرکزی، محل وقوع حوادث و جرائم و …) و اطلاعات مکانی متغییر (موقعیت گشت‌های پیاده، موتوری و خودرویی انتظامی و موقعیت گشت‌های دریایی و …) می‌تواند، کمک قابل توجهی به تصمیم گیری‌ها و افزایش سرعت امور اجرایی واحدهای مختلف عملیاتی و پشتیبانی ناجا، از جمله امور پلیسی و مرزبانی و دریابانی داشته باشد (پریشان و مهدوی، 1386).
از ابتدای شکل‌گیری سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی، با توجه به گستردگی اطلاعات و تنوع کاربردهای آن در رشته‌های مختلف، تعاریف متفاوتی از این سیستم‌ها ارائه شده است که به نمونه‌هایی از آن‌ها اشاره می‌گردد (صدیقی، 1383):
– سیستم اطلاعات جغرافیایی، مجموعه‌ای از ابزار قدرتمند برای ذخیره و بازیابی اطلاعات در آینده، تبدیل و نمایش داده‌های فضایی از جهان واقعی است.
– سیستم اطلاعات جغرافیایی یک سیستم سخت‌افزاری و نرم‌افزاری رایانه‌ای است که به منظور دسترسی، نگهداری و استفاده از داده‌های کارتوگرافی طراحی گردیده است.

مدیر سایت