دانلود پایان نامه سیستم اطلاعات جغرافیایی و پایگاه اطلاعات

دانلود پایان نامه سیستم اطلاعات جغرافیایی و پایگاه اطلاعات

1. ورودی داده‌ها،
2. مدیریت داده‌ها،
Widget not in any sidebars

3. پردازش و تحلیل داده‌ها،
4. خروجی داده‌ها،
شکل زیر نحوه ارتباط این اجزا را در کل سیستم نشان می‌دهد (مدیری و خسرو، 1376).

شکل (2-2) نمایش کلی اجزای سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (مدیری و خسرو، 1376)
کاربردها و توانایی‌های سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی GIS به طور اجمال قابلیت‌های جی.آی.اس نسبت به سیستم‌های اطلاعاتی مشابه و روش‌های دستی را می‌توان به شرح زیر بیان داشت:
قابلیت جمع‌آوری، ذخیره، بازیابی و تجزیه و تحلیل اطلاعات با حجم زیاد؛
قابلیت برقراری ارتباط بین اطلاعات جغرافیایی (نقشه) و اطلاعات غیر جغرافیایی (جداول اطلاعاتی) و ایجاد امکانات تجزیه و تحلیل اطلاعات جغرافیایی با استفاده از اطلاعات غیر جغرافیایی و بالعکس؛
توانایی انجام طیف وسیعی از تحلیل‌ها مانند: رویه قرار دادن لایه‌ها، پیدا کردن اشیای مختلف با استفاده از خاصیت نزدیکی آن‌ها به یک شی‌ء خاص، شبیه‌سازی، محاسبه تعداد دفعات وقوع یک حادثه در فاصله مشخص از نقطه یا نقاط معین، و …؛
داشتن دقت، کارآیی، سرعت عمل زیاد و سهولت در بهنگام‌سازی داده‌ها؛
توانایی انجام محاسبات آماری مانند محاسبه مساحت و محیط پدیده‌های مشخص شده؛
قابلیت ردیابی و بررسی تغییرات مکان‌های جغرافیایی در طول زمان؛
قابلیت استفاده برای مکان‌یابی پروژه‌های مختلف (هایووید و همکاران، 1381).
2-3-2 داده‌های موردنیاز در سیستم اطلاعات جغرافیایی
داده‌هایی که باید در یک جی‌آی‌اس وارد شوند دو نوع هستند (صدیقی، 1383):
داده‌های توصیفی که بیانگر ویژگی‌ها و خصوصیات عوارض هستند،
2. داده‌های مکانی که نشان‌دهنده موقعیت و شکل عوارض می‌باشند.
2-3-3 توابع تحلیلی برروی اطلاعات
اصولاً” آن چه یک جی.آی.اس. را از دیگر سیستم‌های اطلاعاتی متمایز می‌سازد، وجود توابع تحلیل مکانی در این سیستم است. با به کاربردن توابع و اعمال مختلف و منطقی دیگر (مدیریت داده‌ها، انتخاب مدل‌های مناسب، و…)، پایگاه اطلاعاتی آماده جوابگویی به پرسش‌ها و نیازهای استفاده‌کنندگان می‌گردد. اصولاً بعضی توابع تحلیلی (نظیر ویرایش‌ها، تبدیلات هندسی، فرمت، و…) برای ایجاد پایگاه داده‌ها لازم است و داده‌ها را آماده برای تجزیه و تحلیل‌های کاربردی بعدی می‌سازد. توابع تحلیلی از لحاظ نوع عملیات خاص بر روی انواع مختلف داده‌ها در سه بخش مورد بررسی قرار می‌گیرند (هایووید و همکاران، 1380):
توابع تحلیلی داده‌های مکانی،

مدیر سایت