دانلود پایان نامه شبکه جهانی اینترنت و توانمند سازی

دانلود پایان نامه شبکه جهانی اینترنت و توانمند سازی

3-1-2-1-متغیرهای مستقل
متغیر مستقل در این پژوهش آموزش فناوری‌های نوین می‌باشد. در این تحقیق هدف این است که مشاهده کنیم که آموزش فناوری‌های نوین در پایگاه دریابانی چابهار، چه تأثیری روی توانمندسازی فرماندهان پاسگاه‌های مرزی چابهار خواهد داشت.
Widget not in any sidebars

3-1-2-2- متغیر وابسته
متغیر وابسته توانمند سازی می‌باشد که هدف بررسی تغییرات مربوط به این شاخص و انعکاس بازخور آن در متغیر مستقل می‌باشد.
3-2 روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش انجام تحقیق تحلیلی-توصیفی می‌باشد. اطلاعات مورد نیاز برای انجام این تحقیق از فرماندهان ومعاونین مرزبانی استان سیستان وبلوچستان، فرماندهان پاسگاه‌های مرزی – دریایی، فرماندهان پست وکنترل مراقبت‌های مرزی اسکله‌ها، ناوگروه شناوری، یگان تکاوری ومعاونت های پایگاه‌های دریابانی چابهار و از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوری خواهد شد.
علاوه بر منابع فوق، مشاهدات شخصی، شبکه جهانی اینترنت و منابع کتابخانه‌ای در راستای گردآوری اطلاعات نیز استفاده خواهد شد.
جامعه آماری تحقیق فوق به شرح جدول 3-1 می‌باشد و تمامی فرماندهان ومعاونین مرزبانی استان سیستان وبلوچستان، فرماندهان پاسگاه‌های مرزی – دریایی، فرماندهان پست وکنترل مراقبت‌های مرزی اسکله‌ها، ناوگروه شناوری، یگان تکاوری ومعاونت های پایگاه‌های دریابانی چابهار که به نوعی بافناوری‌های نوین سر وکار دارند به عنوان جامعه آماری این تحقیق در نظر گرفته می‌شود و به دلیل اینکه تعداد فرماندهان ومعاونین موصوف، زیر 53 نفر و محدود می‌باشند، این افراد به عنوان نمونه در نظر گرفته شده و جامعه آماری به صورت تمام شمار می‌باشد.
جدول (3-1) شرح نمونه انتخاب شده در تحقیق
ردیف نوع مسوولیت تعداد
1 معاونت‌های مرزبانی استان سیستان وبلوچستان وپایگاه دریابانی چابهار 21
2 فرمانده هنگ‌ها وگردان های مرزبانی استان سیستان وبلوچستان 7
3 فرمانده ناوگروه شناوری پایگاه دریابانی چابهار 2
4 فرمانده پاسگاه مرزی وساحلی پایگاه دریابانی چابهار 12
5 فرمانده پست و کنترل‌های مرزی پایگاه دریابانی چابهار 10
6 فرمانده یگان تکاوردریایی پایگاه دریابانی چابهار 1
مجموع 53
3-7 نمونه و روش نمونه گیری
نمونه بخشی یا زیرمجموعه ای از جامعه آماری است که با روش‌های مورد قبول انتخاب می‌شوند تا مطالعه روی آن‌ها به جای جامعه میسر و ممکن شود. به دلیل محدود بودن افراد جامعه، کل جامعه آماری به عنوان نمونه در نظر گرفته می‌شود.
3-4 نحوه‌ی اندازه گیری متغیرها
در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه باتوجه به شاخص‌هایی که در فصل دوم آورده شده، طراحی و تدوین شده است.
3-5 روش‌های جمع آوری اطلاعات

مدیر سایت