دانلود پایان نامه معلمان پژوهنده و خود کار آمدی

Unrecognizable business services manager presenting a virtual cloud containing a web of interconnected nodes. IT concept for cloud computing, computer network, deep web and infinite cyberspace.

[do_widget id=kl-erq-2]

3-6- روش و اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..78
فصل چهارم : یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..79
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………80
جدول 4-1 توصیف شغل و خود کار آمدی معلمان پژوهنده ………………………………………………………………………………….80
جدول 4-2 توزیع معلمان پژوهنده در مورد ماهیت کار…………………………………………………………………………………………..81
نمودار 4-1 نمودار معلمان پژوهنده بر مبنای ماهیت کار………………………………………………………………………………………….81
جدول 4-3 توزیع معلمان پژوهنده بر مبنای سرپرستی…………………………………………………………………………………………….82
نمودار 4-2 نمودار معلمان پژوهنده بر مبنای سرپرستی……………………………………………………………………………………………82
جدول 4-4 توزیع معلمان پژوهنده بر مبنای حقوق…………………………………………………………………………………………………83
نمودار 4-3 نمودار معلمان پژوهنده بر مبنای حقوق……………………………………………………………………………………………….83
جدول 4-5 توزیع معلمان پژوهنده بر مبنای توصیف شغل………………………………………………………………………………………84
نمودار 4-4 نمودار معلمان پژوهنده بر مبنای توصیف شغلی…………………………………………………………………………………….84
جدول 4-6 توزیع معلمان پژوهنده بر مبنای ترفیعات………………………………………………………………………………………………85
نمودار 4-5 نمودار معلمان پژوهنده بر مبنای ترفیعات……………………………………………………………………………………………..85
جدول 4-7 توزیع معلمان پژوهنده بر مبنای ارتباط با همکاران…………………………………………………………………………………86
نمودار 4-6 نمودار معلمان پژوهنده بر مبنای همکاران…………………………………………………………………………………………….86
جدول 4-8 توزیع معلمان پژوهنده بر مبنای خودکار آمدی………………………………………………………………………………………87
نمودار 4-7 نمودار معلمان پژوهنده بر مبنای خود کار آمدی……………………………………………………………………………………87
جدول فراوانی
جدول 4-9 توصیف شغل و خود کار آمدی معلمان غیر پژوهنده…………………………………………………………………………….88
جدول 4-10 توزیع معلمان غیر پژوهنده بر مبنای توصیف شغل………………………………………………………………………………89
نمودار 4-8 نمودار معلمان غیر پژوهنده بر مبنای توصیف شغل……………………………………………………………………………….89
جدول 4-11 توزیع معلمان غیر پژوهنده بر مبنای ماهیت کار………………………………………………………………………………….90
نمودار 4-9 نمودار معلمان غیر پژوهنده بر مبنای ماهیت کار……………………………………………………………………………………90
جدول 4-12 توزیع معلمان غیر پژوهنده بر مبنای خود کار آمدی…………………………………………………………………………….91