دانلود پایان نامه مواد غذایی و درجه حرارت

دانلود پایان نامه مواد غذایی و درجه حرارت

باکتری‌های کپسول‌دار مانند Flavobacterium عموماً سبب تولید لجن در سیستم می شوند. تولید پلی‌ساکارید و ایجاد بیوفیلم، سلول‌ها را در مقابل استرس‌های محیط اطراف حفاظت می‌کند و نیز توان آنها را در جهت به دست آوردن مواد غذایی افزایش می‌دهد. باکتری‌هایی نظیر باسیلوس‌ها و سایر اسپوردارهای هوازی به درجاتی کمتر از کپسول‌دارهای هوازی تولید لجن می‌کنند. این دسته از ارگانیسم‌ها از این جهت قابل ذکر هستند که قابلیت تولید اسپور را دارند و ایجاد مشکلاتی در زمینه‌ی کنترل می‌کنند(1).
Widget not in any sidebars

جدول 1-5- باکتری های موجود در سیستم خنک کننده
نوع باکتری نمونه‌ی باکتری‌ها شرایط جهت رشد مسائلی که ایجاد می‌کنند
حرارت pH
هوازی کپسول‌دار Aerobacter
Flavobacterium
Proteus
Pseudomonas
Serratia
Alcaligenes (F104-68 8-4 لجن‌های باکتریایی بسیار تشکیل می‌شود
هوازی اسپوردار Bacillus spp. (F104-68 8-5 ایجاد لجن باکتریایی-مقاومت اسپورها
هوازی گوگردی Thiobacillus (F104-68 6-6/0 گوگرد یا سولفیدهای اکسید شده تبدیل به اسید سولفوریک می‌شوند
بی‌هوازی احیاء کننده‌ی سولفات Desulfovibrio (F104-68 8-4 زیر لایه‌ی لجن باکتری‌های هوازی زندگی می‌کنند و تولید H2S می‌کنند و سبب خوردگی می‌شوند
آهن‌خوارها Crenothrix
Leptithrix
Galionella (F104-68 5/9-4/7 ئیدروکسید فریک را در پوشش غلاف مانند در اطراف سلول رسوب می‌دهند-تشکیل رسوبات لجنی پرحجم می‌کنند
1-16- چگونگی تغذیه‌باکتری‌ها در آب
هر گاه جسم جامد تمیزی در آب غوطه‌ور گردد، ملاحظه می‌ شود که بعد از گذشت چند ساعت، پوسته‌ی نازکی از مواد آلی موجود در آب، سطح فلز را پوشانده و با افزایش زمان بر ضخامت پوسته افزوده می‌شود. باکتری‌هایی که در آب وجود داشته و یا از طریق هوا وارد آب شده‌اند برای ادامه‌ی زندگی خود از مواد آلی که به صورت پوسته بر سطح فلز قرار گرفته‌اند تغذیه می‌نمایند که بعد از گذشت زمان کوتاهی، جدا کردن باکتری‌ها، جلبک‌ها، خزه‌ها و غیره از سطح فلز تقریباً غیر ممکن می‌گردد. در هر حال، شرایط تکثیر باکتری‌ها در آب از طریق مواد آلی و کسب انرژی حاصله از نور خورشید مخصوصاً برای جلبک‌ها و خزه‌ها، و درجه حرارت برای تعدادی از باکتری‌ها بین (C37-27 و برای تعدادی بین (C50-40 از عوامل مهم رشد و تکثیر آنها می‌باشد.
1-17- مشکلات ایجاد شده در سیستم‌ برج‌های خنک کننده‌ توسط باکتری‌ها
باکتری‌ها بر اساس طبیعت خود ایجاد مشکلاتی به شرح زیر می‌کنند:
الف) اثر مستقیم بر روی سرعت واکنش‌های آندی و کاتدی
ب) مقاومت سطح فلزات را با محصولات حاصل از متابولیسم خود تغییر می‌دهند
ج) محیط خورنده‌ای به وجود می‌آورند
د) در نتیجه‌ی رشد و تکثیر خود با به وجود آوردن پیل‌های غلظتی الکترولیتی روی سطح فلز ایجاد مشکل می‌نمایند

مدیر سایت