دانلود پایان نامه ناسازگاری و سیستم‌ها

دانلود پایان نامه ناسازگاری و سیستم‌ها


Widget not in any sidebars

گلوتارآلدئید ناسازگار با موادی با خاصیت قلیایی یا اسیدهای قوی می‌باشد. در عمل، آن با آمونیاک و موادی که شامل آمین هستند واکنش قوی می‌دهد. ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی سازگار با گلوتارآلدئید هستند از این رو، بعضی محصولات این گروه در فرمولاسیون خود، آمین‌های دیگری دارند که می‌تواند از ناسازگاری این ترکیب جلوگیری کند. لذا، سفارش می‌شود که تست‌های سازگاری قبل از کاربرد بعضی ترکیبات انجام شود(1).
1-23-3-2- ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی
این ترکیبات از یک کلاس شامل ترکیبات کاتیونیک(باردار مثبت) که به عنوان بیوساید و مهار کننده‌ی خوردگی می باشند، تشکیل شده‌اند. به عنوان بیوساید، این ترکیبات بر روی سلول‌های میکروبی همانند دترجنت‌ها عمل می‌کنند و لیپیدها را حل کرده و بنابراین سبب کاهش در محتویات سلولی می‌شوند. خصوصیات دترجنتی این ترکیبات حفاظت بیشتری را در قبال تشکیل مواد پلی‌ساکاریدی در طول گسترش بیوفیلم اعمال می‌کند. بیوسایدهای حاوی این ترکیبات می‌توانند شامل افزودنی‌های متنوعی از جمله هیدروکسید پتاسیم، الکل،‌آب و غیره باشند. الکل و آب هر دو به عنوان رقیق کننده مورد استفاده قرار می‌گیرند. علاوه بر این، الکل خصوصیت بیوسایدی خاص و توانایی بالایی دارد.
به عنوان مهار کننده‌های خوردگی، این ترکیبات یک لایه‌ی محافظ بر روی بخش داخلی سیستم تیمار شده ایجاد می‌کنند. بنابراین، از در معرض قرار گرفتن این سطوح با عوامل اکسید کننده جلوگیری می‌کنند. از ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیته به عنوان مهار کننده‌های خوردگی با تشکیل یک فیلم یا لایه‌ی محافظ برای کنترل و یا حتی جلوگیری از خوردگی میکروبی توسط مهار تشکیل بیوفیلم مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. بعضی از فواید این ترکیبات شامل موارد زیر می‌باشد:
قیمت پایین آنها به واسطه‌ی غلظت پایین مواد شیمیایی مورد استفاده
دوز نسبتاً پایین آنها و کنترل محیطی آنها
عمل همزمان آنها به عنوان مهار کننده‌ی خوردگی و مهار اتصال باکتری‌ها
کاربرد اصلی این ترکیبات در سیستم‌های بسته(گردشی) و جدا کننده‌های گاز و مایع می‌باشد. این ترکیبات با عوامل اکسید کننده‌ی قوی مثل کلرین، پراکسیدها، کرومات‌ها و پرمنگنات‌ها ناسازگار هستند. اکثر این ترکیبات قابلیت تجزیه شدن به صورت زیستی را دارا هستند و نیاز به غیر فعال کننده‌های شیمیایی ندارند(51).
1-23-3-3- ایزوتیازولون‌ها
این محصولات شامل سولفور، نیتروژن و اکسیژن هستند و اینها بیوسایدهایی با عمل بسیار سریع برای مهار رشد، متابولیسم و گسترش بیوفیلم جلبک‌ها و باکتری‌ها هستند(12).
نشان داده شده است که بیوسایدهای ایزوتیازولون در کنترل باکتری‌های احیاء کننده سولفات تحت شرایط بی‌هوازی به تنهایی یا در ترکیب با دیگر بیوسایدها بسیار کارآمد هستند. قابل حل در آب هستند و در فرمولاسیون آنها کلر یا متیل نیز وجود دارد. این بیوسایدها دو مزیت دارند:
آنها می‌توانند در دامنه‌ی وسیعی از pH بدون کاهش در فعالیت‌شان مورد استفاده قرار بگیرند.
آنها با دیگر تیمار کننده‌های شیمیایی آب سازگار هستند.
تنها نقص آنها غیر فعال شدن آنها توسط H2S می‌باشد. در این صورت در محیط‌هایی که شامل سولفید هیدروژن می‌باشند کارآیی ندارند. در سیستم‌های خنک کننده‌ی آب و تزریق کننده‌ی آب، کارخانجات کاغذسازی و سیستم‌های آب فلزکاری کاربرد دارند. می‌توانند همراه با گلوتارآلدئید مورد استفاده قرار بگیرند(51).
جدول 1-6- انواع بیوساید ها
انواع بیوساید ها اسامی بیوساید ها موثر علیه نوع فعالیت
بیوسایدهای اکسید کننده کلرین مؤثر علیه باکتری و جلبک فعالیت وابسته به pH
کلرین دی‌اکساید مؤثر علیه باکتری، جلبک و قارچ فعالیت غیر وابسته به pH
برومین مؤثر علیه باکتری، جلبک و قارچ فعالیت در دامنه‌ی وسیعی از pH
ازون مؤثر علیه باکتری و بیوفیلم فعالیت وابسته به pH
هیدروژن پراکساید مؤثر علیه باکتری و بیوفیلم –
بیوسایدهای غیر اکسید کننده MBT مؤثر علیه باکتری‌ها هیدرولیز در pH بالاتر از 8
ایزوتیازولون‌ها مؤثر علیه باکتری، جلبک و بیوفیلم عدم وابستگی به pH
QAC مؤثر علیه باکتری، جلبک و بیوفیلم به عنوان سورفکتانت

مدیر سایت