دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به منظور ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به منظور ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

تکه ای از متن پایان نامه :

این اصل تاکید دارد که در نیازسنجی با پدیده ای به نام “نایایداری نتایج” مواجه هستیم و اینکه داده ها ی حاصل از نیازسنجی در بلند مدت قابل اتکا و اعتماد نیستند.

7-اصل توجه نابرابر[1]

اصل توجه نابرابر در نیازسنجی به این امر اشاره دارد که در فرایند سنجش نیازها میزان تاکید بر هریک از منابع اطلاعاتی تابعی می باشد از میزان اطلاعات موجود در هریک از آنها ‘ سطح تصمیم گیری ؛قابلیت احصاء اطلاعتا ؛مراحل نیازسنجی و متغیرهای دیگزر می باشد

8– اصل واقع گرایی

این نوع نیازسنجی عمدتا ناظر بر اولویت بندی اهداف و مقاصد می باشد وکمیت و کیفیت آنها مد نظر قرار نمی گیرد.

۴- دلتا[2]

نیاز سنجی دلتا در پی مطالعه شقوق مختلف اقدام با هدف مشخص کردن شیوه انجام بهینه یک کار یا وظیفه می باشد.

۱- اپسیلون[3]

در این نوع نیازسنجی ،شکاف بین نتایج حاصل و اهداف تعیین شده تعیین و به نوعی تحلیل می گردد.نتیجه نیاز سنجی اپسیلون در گامهای بعدی برنامه ریزی مورد بهره گیری و مبنای تغییر یا اصلاح برنامه قرار می گیرد.

۶- زتا[4]

در این نیازسنجی همواره به گرداوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات دربار ه طراحی،اجرا و ارزشیابی برنامه پرداخته می شودوبرآن اساس (تحلیل شکاف)،در خصوص حفظ یا تغییر اجزای مختلف برنامه تصمیم گیری می گردد.پس ممکن می باشد بخشی از برنامه تغییر کند بدون آنکه سایر اجزای آن دچار تحول شوند.

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بررسی و اولویت بندی روشهای تبلیغاتی موثر در جذب گردشگران خارجی به ایران

رویکرد زیر بنائی به نیازسنجی آموزشی

مانند متغیرهای مهم در بخش نیازسنجی ،رویکردهای اساسی نیازسنجی می باشد که به دو رویکرد شناخته شده در این حوزه پرداخته می گردد:

[1] unecual attention

[2] Delta need assessment

[3] Opsilon need assessment

Zeta need assessment[3]

نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه