دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به منظور ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

تکه ای از متن پایان نامه :

از آنجا که قصد اصلی از مصاحبه استخراج نیازهای آموزشی بوده بدین مقصود سوالت مصاحبه با هماهنگی اساتید راهنما و مشاور تهیه کرده و سپس از اعضای هیات علمی و مدیران و کارشناسان و صاحبنظران در هر رشته شغلی مصاحبه صورت پذیرفته می باشد.

۳- مطالعه اهداف و سیاست و خط مشی سازمان

بدین مقصود اهداف و خط مشی های سازمان مورد مطالعه قرار گرفت.تا اینکه نیازهای آموزشی استخراج شده همسو با اهداف و سیاست سازمان صورت گیرد.

۴- مطالعه و تجزیه و تحلیل توضیح وظایف هر شغل

تجزیه و تحلیل توضیح وظایف یکی از کانالهای استخراج نیازها بوده می باشد.وبر اساس توضیح وظایف هر یک از شغلها نیازهای آموزشی مناسب با آن شغل پیش بینی گردید.

۵- استخراج پرسشنامه

با بهره گیری از داده ها ی حاصلاز مصاحبه ،تجزیه و تحلیل توضیح وظایف و تجزیه و تحلیل اهداف و سیاستهای سازمان و برسی سوابق آموزشی کارکنان ،نیازهای اولیه شناسایی گردید و پس از مطالعه سوالات پرسشنامه به بسته بر اساس مقیاس لیکرت تهیه گردید.

۶- آزمایش پرسشنامه

اجرای آزمایش پرسشنامه به مقصود پی بردن موارد ابهاام انگیز انجام گردید.بدین مقصود سی نفر از کارشناسان بخشهای مختلف انتخاب گردید و پرسشنامه اولیه بین آنها توزیع گردید و از آنها خواسته گردید تا ضمن پاسخ به موارد مبهم ،سوالت یا نیازهایی که مورد غفلت را مشخص نمایند و پس از جمع آوری پرسشنامه موارد ابهام انگیز مشخص و پس از اصلاح پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

۷- اجرای پرسشنامه

پس از اصلاح و تدوین نهایی پرسشنامه و مشاهده نشدن تفاوت بین نتایج پرسشنامه اولیه و نهایی،پرسشنامه در بین کلیه کارشناشان معاونت کتابخانه که ۳۰۹ نفر می باشند ،پرسشنامه توزیع گردید . که نهایتا پس از پاسخگویی 287 نفر پرسشنامه را تحویل دادند .و کار تجزیه و تحلیل آماری روی این تعداد پرسشنامه صورت گرفت.

۸- تجزیه و تحلیل آماری

جهت جمع آوری اطلاعات از دو ابزار مصاحبه و پرسشنامه به توضیح ذیل بهره گیری شده می باشد

۱- مصاحبه

مصاحبه با تعدادی از شاغلان برجسته در همان شغل شده می باشد در واقع به کمک این مصاحبه به تجزیه و تحلیل وظایف شاغل پرداخته شده می باشد.

اطلاعات بدست آمده که توسط مصاحبه در مورد هر رشته شغلی جمع آوری شده می باشد عبارتند از:

نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk