دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به منظور ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به منظور ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

تکه ای از متن پایان نامه :

از آنجا که قصد اصلی از مصاحبه استخراج نیازهای آموزشی بوده بدین مقصود سوالت مصاحبه با هماهنگی اساتید راهنما و مشاور تهیه کرده و سپس از اعضای هیات علمی و مدیران و کارشناسان و صاحبنظران در هر رشته شغلی مصاحبه صورت پذیرفته می باشد.

۳- مطالعه اهداف و سیاست و خط مشی سازمان

بدین مقصود اهداف و خط مشی های سازمان مورد مطالعه قرار گرفت.تا اینکه نیازهای آموزشی استخراج شده همسو با اهداف و سیاست سازمان صورت گیرد.

۴- مطالعه و تجزیه و تحلیل توضیح وظایف هر شغل

تجزیه و تحلیل توضیح وظایف یکی از کانالهای استخراج نیازها بوده می باشد.وبر اساس توضیح وظایف هر یک از شغلها نیازهای آموزشی مناسب با آن شغل پیش بینی گردید.

۵- استخراج پرسشنامه

با بهره گیری از داده ها ی حاصلاز مصاحبه ،تجزیه و تحلیل توضیح وظایف و تجزیه و تحلیل اهداف و سیاستهای سازمان و برسی سوابق آموزشی کارکنان ،نیازهای اولیه شناسایی گردید و پس از مطالعه سوالات پرسشنامه به بسته بر اساس مقیاس لیکرت تهیه گردید.

۶- آزمایش پرسشنامه

اجرای آزمایش پرسشنامه به مقصود پی بردن موارد ابهاام انگیز انجام گردید.بدین مقصود سی نفر از کارشناسان بخشهای مختلف انتخاب گردید و پرسشنامه اولیه بین آنها توزیع گردید و از آنها خواسته گردید تا ضمن پاسخ به موارد مبهم ،سوالت یا نیازهایی که مورد غفلت را مشخص نمایند و پس از جمع آوری پرسشنامه موارد ابهام انگیز مشخص و پس از اصلاح پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

۷- اجرای پرسشنامه

پس از اصلاح و تدوین نهایی پرسشنامه و مشاهده نشدن تفاوت بین نتایج پرسشنامه اولیه و نهایی،پرسشنامه در بین کلیه کارشناشان معاونت کتابخانه که ۳۰۹ نفر می باشند ،پرسشنامه توزیع گردید . که نهایتا پس از پاسخگویی 287 نفر پرسشنامه را تحویل دادند .و کار تجزیه و تحلیل آماری روی این تعداد پرسشنامه صورت گرفت.

۸- تجزیه و تحلیل آماری

جهت جمع آوری اطلاعات از دو ابزار مصاحبه و پرسشنامه به توضیح ذیل بهره گیری شده می باشد

۱- مصاحبه

مصاحبه با تعدادی از شاغلان برجسته در همان شغل شده می باشد در واقع به کمک این مصاحبه به تجزیه و تحلیل وظایف شاغل پرداخته شده می باشد.

اطلاعات بدست آمده که توسط مصاحبه در مورد هر رشته شغلی جمع آوری شده می باشد عبارتند از:

نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

userk