دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و تربیتی با موضوع نقش واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

Businessman pressing button on touch screen interface and selecting dart icon, marketing target audience concept

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

تکه ای از متن پایان نامه :

در مقاله ای با عنوان بررسی ارتباط عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی کارکنان شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور توسط کنعانی نیری و خراسانی در سال 1390 انجام گردید به این در مقاله ای که محمد اینس در سال 2011  با موضوع تاثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی در
رفتار شهروندی سازمانی یک برنامه  به انجام رسانید به این نتیجه دست یافت که ارتباط ای معنادار و مثبت بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی هست (انیس[1]‌،2001 ، ص 1).

در مقاله که با موضوع بررسی ارتباط میان عزت نفس  ، تعهد و پرخاشگری کلامی و توسط هاپر در سال 2009 به چاپ رسید به این نتیجه رسید که ارتباط مثبت مین عزت نفس و تعهد و پرخاشگری هست ( هاپر[2] ، 2009 ، ص 1) .

در تحقیقی با عنوان ارتباط بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان که توسط ویال در سال 2008  انجام داد به این دستاورد رسید که ارتباط مثبت و معنا داری میان عزت نفس و پیشرفت تحصیلی هست یعنی هرچه عزت نفس بیشتر باشد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نیز بیشتر می باشد (ویال [3]، 2008 ، ص 1)

در مقاله میگل با عنوان عدالت سازمانی و رفتار شهروندی در سال 2006 به این نتیجه رسید که بین عدالت و رفتار شهروندی ارتباط مثبتی هست ( میگل[4] ، 2006 ، ص1) .

هم چنین در ارتباط با عدالت سازمانی ، تحقیقی که اکبرگ و همکاران در سال 2009  با عنوان ارتباط توزیعی درک شده، رویه، و تعاملی عدالت سازمانی و سلامت با فرسودگی شغلی[1]– İnce

[2] – Hopper

[3] – Vial

[4] – MIGUEL


تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان فارس

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه