دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و تربیتی با موضوع نقش واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

Circle Arrows isolated on white background. 3D render

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

تکه ای از متن پایان نامه :

داده های حاصل از این پژوهش با شاخص های آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار و نیز آزمون های آمار استنباطی نظیر ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر تجزیه وتحلیل خواهند گردید. برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزارspss بهره گیری می گردد.

 

7-3 ملاحظات اخلاقی

پژوهشگر در این پژوهش سعی کرده می باشد تمامی اصول اخلاقی را که باید در یک پژوهش رعایت گردد به نحو مطلوبی رعایت کند.

1- پرسشنامه‌ها بدون نام و نام خانوادگی بوده تا مخاطبان به راحتی به آنان پاسخ دهند.

2- تکریم به فرد و اختیار او و در نظر داشتن رفاه اعضای گروه و اجتناب از ایجاد ناراحتی

3- ارائه ی درست و مطلوب داده‌های دیگران که در این پژوهش به آنان اشاره شده می باشد.

4- عدم بهره گیری از منابع مشکوک و فاقد اعتبار

5- محرمانه نگه داشتن اطلاعات و نام افراد مورد بررسی در این پژوهش

6- رعایت صداقت و امانت داری، سعی شده می باشد اگر از تحقیقی بهره گیری شده می باشد به تکریم پژوهشگر از زحمات آنان نام آنان ذکر گردد.

7- رعایت صداقت هنگام تجزیه و تحلیل نتایج و عدم تحریف دستاوردها.

8- دوری از جهت‌گیری، پژوهشگر در این پژوهش سعی کرده می باشد تحت تأثیر پیش داوری و اصول غیر منطقی قرار نگیرد.

 تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان فارس

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه