رابطه بین روش های تامین مالی (سودانباشته، انتشار سهام و استقراض)و بازده سهام …

رابطه بین روش های تامین مالی (سودانباشته، انتشار سهام و استقراض)و بازده سهام  …
اوراق بهادار قابل مبادله است که توسط واحدهای اقتصادی به سایر واحدها، بانک ها یا موسسات مالی فروخته می شود.

*سود تضمینی شده کمتر از وام بانکی است
*بدون وثیقه است

* صرفا توسط واحدها ی اقتصادی معتبر قابل اعمال است
* تشریفات بیشتری دارد

* واحدهای اقتصادی بزرگ در کشورهای صنعتی

۶

تامین مالی از طریق وثیقه

دریافت وجود مورد نیاز و گذاشتن وثیقه نزد اعتبار دهنده

*دسترسی به وجه نقد *دسترسی به وجه نقد به طور فصلی

* وثیقه گذاری مستلزم تحمل هزینه های اضافی است

* واحدهای اقتصادی جدید التاسیس
* واحدها یاقتصادی که به سرعت رشد می کند

۱-۶

وثیقه گذاری حساب های دریافتنی

وثیقه حساب های دریافتنی

* دسترسی سریع به وجه نقد

* وضعیت مالی باید حتما قوی باشد و مانده در حد قابل قبول باشد

* واحدهای اقتصادی که موقتا کمبود سرمایه در گردش دارند.

۲-۶

وثیقه موجودی کالاست

وثیقه موجودی کالاست

* دسترسی سریع به وجه نقد به طور فصلی
* مشابه موارد فوق

* سود تضمینی شده بیش از حداقل بهره بانکی است

*بنگاه های معاملات اتومبیل

۳-۶

ویثقه گذاری سایر دارائی ها مانند زمین، ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات

مدیر سایت