علمی : رابطه بین روش های تامین مالی (سودانباشته، انتشار سهام و استقراض)و بازده سهام …

علمی :
رابطه بین روش های تامین مالی (سودانباشته، انتشار سهام و استقراض)و بازده سهام  …

نرخ بهره وام معمولا بیش از نرخ بهره پایه است
پرداخت اقساط سالانه فشار زیادی به نقدینگی می آورد

واحدهای اقتصادی که می خواهند دارایی های ثابت یا سرمایه گذاری بلند مدت ایجاد کنند.

۲

ا اجاره های بلند مدت (اجاره به شرط تملک و اجاره عملیاتی )

قراردادی است که به موجب آن مالک دارائی. آن را به طرف دیگر قرارداد اجازه می دهد تا در ازای پرداخت مبالغ مشخصی از آن داری استفاده کند.

ا استفاده از دارایی و پرداخت آن به صورت اقساط و در بلند مدت

واحدهای اقتصادی جدیدالتاسیس در کشورهای صنعتی
واحدهای اقتصادی صنعت حمل و نقل

۳

سهام عادی

دارندگان سهام عادی مالکان نهایی شرکت اند. شرکت های سهم عام سهام خود را به عموم مردم ارئه می کند

فاقد سر رسید هستند و تامین مالی دایمی است
واحد اقتصادی الزام قانونی برای پزداخت سود سهام عادی ندارد
با انتشار سهام وضعیت مالکیت و کنترل واحد اقتصادی تغییر تمی کند

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

هزینه این روش از روش های دیگر تامین مالی بیشتر است
پرداخت سود سهام باعث صرفه جویی مالیاتی برای واحد اقتصادی نمی شود
انتشار سهام عادی باعث می شود موقتا سود هر سهم کاهش یابد و این موضوع بر قیمت سهام اثار منفی دارد

کلیه شرکت های سهامی

۴

ا اوراق قرضه ( با نام و بی نام ) (با وثیقه یا بدون وثیقه )

_اسنادی که انتشار دهنده آن تعهد می کند مبالغ را باز پرداخت کند.

هزینه یهره اوراق قرضه قابل قبول مالیاتی است پس هزینه اوراق قرضه کم است.
این روش از وام های بانک های کوتاه مدت ارجحیت دارد. برخی از اوراق قرضه قابل تبدیل و برخی باز خرید هستند. دارندگان اوراق قرضه در مجمع عمومی واحد اقتصادی حق رای ندارند در صورتی که نرخ بازده واحد اقتصادی بیش از نرخ اوراق بهره باشد روش مناسبی است.

در صورتی که نرخ بازده واحد اقتصادی کمتر از نرخ بهره اوراق قرضه باشد سود هر سهم به شدت کاهش می یابد
ناتوانی در پرداخت اصل بهره ممکن است موجب ورشکستگی گردد
قید بندهای قرارداد اوراق قرضه محدودیت هایی را برای واحد اقتصادی ایجاد می کند.

واحد های اقتصادی دارای اعتبار تجاری

مدیر سایت