سامانه پژوهشی – رابطه بین روش های تامین مالی (سودانباشته، انتشار سهام و استقراض)و بازده سهام شرکت های پذیرفته …

سامانه پژوهشی – رابطه بین روش های تامین مالی (سودانباشته، انتشار سهام و استقراض)و بازده سهام شرکت های پذیرفته  …

۵

اختیار خرید سهام عادی نوعی اوراق بهادار است که دارنده ان حق خرید تعداد معینی از سهام عادی واحد اقتصادی را به قیمت معینی دارد

* برگ اختیار خرید سهام عادی در بازار قابل معامله است

برگه اختیار خرید سهام عادی در بازار قابل معامله است

حق استفاده از برگه اختیار سهام عادی دوره مشخصی دارد چنآن چه در این دوره استفاده نشود ارزشی نخواهد داشت
باعث افزایش تعداد سهام واحد اقتصادی می شود
باعث کاهش سود هر سهم می شود

کلیه شرکت های سهامی

۶

سهام ممتاز

نوعی سهام که دارنده آن نسبت به در آمدها و دارائی ها واحد اقتصادی حق یا ادعای محدود و معینی دارد.

هزینه تامین مالی از طریق سهام ممتاز از سهام عادی کمتر است * دارندگان سهام ممتاز دارای مزایای محدودی هستند* سهام ممتاز معمولا بدون سر رسید هستند
واحد اقتصادی نسبت به پرداخت سود سهام ممتاز الزام قانونی ندارد. پس سهامداران ممتاز فاقد حق رای هستند

اگر بازده واحد اقتصادی کمتر از هزینه سرمایه سهام ممتاز باشد سود هر سهم عادی کاهش می یابد
هزینه سهام ممتاز از اوراق قرضه و بدهی ها بیشتر است
پرداخت سود سهام انباشته ممکن است واحد اقتصادی را با مشکلاتی مواجه کند

کلیه شرکت های سهامی در کشورهای صنعتی

۷

وام های مؤسسات اعتباری

وام های بلند مدتی که توسط واحدهای اقتصادی بیمه و مؤسسات مالی به شرکت ها اعطا می شود

ا این نوع وام ها معمولا نیازمند مانده جبرانی نیستند

کلیه واحدهای اقتصادی کشورهای صنعتی

۸

وام های دولت

وام هایی که توسط دولت اعطا می شود.

شرکت های دولتی یا وابسته به دولت

مدیر سایت