رابطه بین روش های تامین مالی (سودانباشته، انتشار سهام و استقراض)و بازده سهام شرکت های پذیرفته …

رابطه بین روش های تامین مالی (سودانباشته، انتشار سهام و استقراض)و بازده سهام شرکت های پذیرفته  …

ارزش بازار= Pn
هزینه خاص هر برگ از سهام ممتاز= Kp
باید توجه داشت که سود سهام ممتاز بعد از کسر مالیات پرداخت می شود و از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی نیست. لذا، هزینه سهام ممتاز بیشتر از هزینه بدهی است. بنابراین هزینه سهام ممتاز باید حتی الامکان مساوی بازده سهام عادی باشد تا سود سهام عادی تغییر نکند در غیر این صورت شرکت جهت تامین سرمایه از طریق اوراق قرضه یا سهام عادی اقدام می کند.
هزینه سهام عادی
هزینه خاص سهام عادی عبارت است از حداقل نرخ بازده ای که شرکت باید عاید صاحبان سهام عادی بکند تابه آن بازار سهام آن شرکت حفظ گردد و سهامداران عادی نیز به امید دریافت سود سهام سرمایه گذاری می کنند. بنابراین ارزش فعلی سود مورد توقع سرمایه گذاران دو سهام عادی همان بازدهی سهام عادی در واقع به صورت جریانی از سود تقسیم نشده است و در صورتی که انتظار داشته باشیم با نرخ ثابتی به طور دائم رشدکند، ارزش سهام به این شکل محاسبه می گردد:
Do ( ۱ + g )
V = ———————-
K – g
Do= سود تقسمی هر سهم در حال حاضر
G=نرخ رد مرکب سود تقسیمی
K نرخ بازده مورد توقع سهامدداران=
V ارزش ذاتی هر برگ سهام =
شرکتی که تعدادی سهام عادی منتشر می کند، برای محاسبه هزینه خاص سرمایه یک برگ از سهام عادی می تواند از معادله بالا استفاده کند فقط باید Pn را به جای v قرار دهد یعنی :
Pn = v
در این صورت نرخ تنزیل بازار (k) با هزینه خاص آن سهم برابر می شود و آن را با علامت Ke نشان می‎دهند یعنی :
هزینه خاص متعلق به یک سهم عادی =ke
سپس می توان معادله را به این صورت نوشت.
Do ( ۱ + g )
Pn = —————-
Ke – g
اگر معادله صفحه قبل را حل کنیم و مقدار Ke را به دست آوریم مقدار ان چنین خواهد شد.
D(۱+g)
Ke =
Pn
این معادله ای است که غالبا برای محاسبه هزینه خاص یک سهم عادی مورد استفاده قرار می گیرد.
هزینه سود انباشته :
دو مشکل بر سر راه محاسبه هزینه خاص سود اندوخته قرار دارد. این دو مشکل از این جهت به وجود می‎آیند که سود انباشته یکی از منابع داخلی شرکت است (و نه یک منبع خارجی ). اول این که سود انباشته مثل سهام ممتاز و اوراق قرضه، نوعی اوراق بهادار نیست که بتوان از طریق قیمت آن در بازار هزینه خاص آن را محاسبه کرد. دوم این که سود انباشته نمایانگر وجوهی نیست که سرمایه گذاران مستقیما تأمین می کنند، لذا عده ای چنین می پندارند که هزینه خاص این قلم از دارائی برابر صفر است. برای محاسبه هزینه خاص سود انباشته، معمولا سود انباشته را سودی می پندارند که باید به صاحبان سهام عادی پرداخت شود، ولی شرکت به نمایندگی از جانب آن ها مجددا آن ها را در شرکت سرمایه گذاری می کند. لذا آنان انتظار دارند که نرخ بازدهی این وجوه دست کم برابر با نرخی است که عاید سهام عادی می گردد بنابراین هزینه خالص سرمایه متعلق به سود انباشته با هزینه خاص سهام عادی برابر است، ولی از آن جا که چیزی به نام هزینه های توزیع و فروش وجود ندارد، برای محاسبه از قیمت کنونی سهام عادی در بازار استفاده می گردد.
Do(1+g)
Kr= + g
Po
قیمت کنونی سهام عادی در بازار = Po
هزینه خاص سرمایه متعلق به سهام عادی شرکت=Kr
۲-۹(رویکرد نوین ساختار سرمایه
در این رویکرد اعتقاد بر این است که عوامل زیادی وجود دارد که بر تصیم شرکت در تعیین میزان استفاده از بدهی و سهام در ساختار سرمایه تاثیر دارد بر این اساس نظریه های مختلفی ارائه شده است :
الف – نظریه ترجیحی
بر اساس این نظریه، شرکت ها، ترجیح می دهند ابتدا از محل سود انباشته و نقد داخل تأمین مالی نمایند اگر نیاز بیشتری داشته باشند، ابتدا اوراق قرضه و سپس سهام عادی منتشر نمایند این نظریه زمانی ارجح است که اولاً هزینه انتشار دارایی مالی بالا باشد ثانیاً بازار سهام در حالت رکود باشد در این صورت اوراق قرضه ارجح تر از سهام و اگر بازرار سهام در حالت رونق باشد انتشار سهام ارجح تر از اوراق قرضه است ( اگر قیمت سهام شرکت پایین و قیمت اوراق قرضه بالا تعیین شده باشد بازار سهام در حالت رکود است و اگر قیمت سهام بالا و قیمت اوراق قرضه پایین تعیین شده است بازار سهام در حالت رونق است ) ثالثاً، بازار در ارتباط با انتشار سهام عکس العمل منفی دارد. (احمدی، ۱۳۸۶)

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

مدیر سایت