رشته مدیریت-دانلود پایان نامه درباره آمیخته بازاریابی

Businessman pointing arrow moving up growing business growth. Concept of corporate success, influencer, opinion leader, benchmark and think different

انرژی و منابع مالی برایش اهمیت بسیاری دارد ، مصرف و کاربرد اینگونه محصولات او را در رسیدن به اهداف اش کمک قابل توجهی میکند. در چند سال اخیر، فناوری‌نانو به عنوان یک فناوری برخوردار از رشد امیدبخش و نوین شناخته شده است. این مسئله باعث شده است که از مرحلهی تحقیق به سوی مرحلهی بـهره‌برداری از این فناوری حرکت شود در سال‌های آتی کماکان تجاری سازی فنـاوری نانو ادامه خواهد یافت.( کنل ،2004)
فروش و بازاریابی محصولات فناورانه، حساسیت و ویژگیهای خاصی دارد که باید به آنها توجه شود. توجه به این نوع مسائل برای شرکت های فناور نقشی تعیین کننده دارد. همان طور که اکثر دانشمندان علم بازاریابی، عناصر اصلی بازاریابی را شامل چهار مفهوم محصول، قیمت، مکان و ترفیع میدانند، باید با توجه به مسائل و موارد موجود در این چهار عامل آمیخته بازاریابی بتوان برای عرضه موفق آمیز محصولات فناورانه از اجزای این چهار عامل به عنوان عوامل در اختیار واحد بازاریابی (یا به نوعی عوامل قابل کنترل) استفاده و بهره برد.
پویایی فزآینده بازارهای بین‌المللی بر قابلیت‌های رقابتی و فعالیت‌های شرکت‌های متمرکز بر فناوری ‌نانو، فشار زیادی اعمال می‌کند و ضعف دانش و مهارت های بازاریابی منجر به شکست اکثر این شرکت ها می شود. و تنها کسانی موفق به بهره برداری از فرصتهای موجود میشوند تا عوامل تاثیر گذار بر رفتار خرید مصرف کنندگان را به درستی شناخته و اولویت بندی نمایند.(رضوانی،1390)
1-4) اهداف تحقیق
هدف کلی : رتبه بندی هر یک از عوامل موثر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو
اهداف جزیی:
بررسی تاثیر عامل محصول بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو
بررسی تاثیر عامل قیمت بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو
بررسی تاثیر عامل توزیع بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو
بررسی تاثیر عامل ترفیع بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو
1-5) فرضیه های تحقیق
بین عامل محصول و رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو ارتباط معنا داری وجود دارد.
بین عامل قیمت و رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو ارتباط معنا داری وجود دارد.
بین عامل توزیع و رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو ارتباط معنا داری وجود دارد.
بین عامل ترفیع و رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو ارتباط معنا داری وجود دارد.
1-6) بررسی اجمالی پیشینه داخلی و خارجی تحقیق
در سطح پایان نامههای کارشناسی ارشد و دکتری کلیه دانشگاههای ایران پژوهشی در مورد بررسی و رتبه بندی عوامل آمیخته بازاریابی بر رفتار خریداران محصولات نانو پژوهشی انجام نشده است با توجه به نوظهور بودن این فناوری پژوهش و تحقیقات بازاریابی و همچنین پژوهش برای تجاری سازی این فناوری در سطح بین المللی نیز اندک و در ابتدای راه بوده که در ادامه به تعدادی از انها اشاره شده است:
کارسون و همکاران در سال 1999 در تحقیق تحت عنوان “تعیین قیمت در شرکتهای متوسط” مؤلفه های اصلی تشکیل دهنده بازاریابی نوآورانه را محصول و توزیع متفاوت می دانند.آنها در این مطالعه به تشریح برخی از یافته های تجربی جمع آوری شده از مصاحبه عمیق با چهل نفر از صاحبان و مدیران شرکتهای متوسط و کوچک در ایرلند شمالی اختصاص یافته است.انها در پژوهششان به بررسی پیامدهای واقعی قیمتگذاری در شرکتهای کوچک و متوسط نیز پرداختهاند و نشان دادند که چگونه قیمت گذاری با بازاریابی در این گونه شرکتها متناسب شده است.
کنل در سال 2004 در پژوهشی تحت عنوان”شرکتهای کوچک با تکنولوژی بالا” بیان میکند که در چند سال اخیر نانو تکنولوژی به عنوان یک نوآوری همراه با رشد نوید بخش به رسمیت شناخته شده است که این امر منجر به تغییر از اکتشاف دانش فناوری نانو به سمت بهره برداری از آن گردیده است.شرکتهای کوچک دارای فن آوری بالا، به ویژه کسانی که با خرید و فروش محصولات نانو مواجه اند به شدت علاقه مند به توسعه علم و تکنولوژی هستند و این سوال را مطرح میکنند که چگونه آگاهیها برای فرصتهای تجاری جدید در تکنولوژی، در این شرکت ها بر انگیخته می شود.
اینورنیزی و فلادوری در سال 2005 در پژوهشی تحت عنوان”نانوفناوری و جهان در حال توسعه” بیان میکنند طرفداران فناوری نانو تکنولوژی انتظار دارند، نانو فن آوری راه حلی برای مشکلاتی که کشورهای در حال توسعه با ان مواجه اند ،ارائه دهد. آنها استدلال می کنند که این دیدگاه خوشبینانه، مشرف به فاکتورهای اجتماعی است که علم و توسعه تکنولوژی را شکل میدهد .آنها این ارزیابی بیش از حد خوش بینانه را که در مقالات سالهای اخیر در رابطه با تاثیر نانوتکنولوژی در کشورهای در حال توسعه است را به چالش میکشانند. انها استدلال میکنند که برنامه های کاربردی که ممکن است کشورهای ضعیف تر و فقیرتر از ان استفاده کنند، تنها یک نقطهی شروع باشد و ممکن است که به دلیل سلسه مراتب اجتماعی و اقتصادی غالب، کشورهای ضعیف و فقیر از فواید نانوتکنولوژی بی بهره بمانند.
ادوایر در سال 2009 در پژوهشی تحت عنوان” بازاریابی نوآوارنه در کشورهای در حال توسعه” بیان میکند، که پژوهش های قبلی تا حدی ماهیت بازاریابی نواورانه در شرکت های کوچک و متوسط را مشخص کرده است و لیستی از عناصر اصلی آن ارائه داده است، ای
ن لیست از متغیر های بازاریابی نوآورانه آنطور که انتظار میرود ماهیت بازاریابی نوآورانه را به دلیل نبود درک درستی از ارتباط و رابطه این متغیرها را
مشخص نمیسازد به همین دلیل هدف از پژوهششان توسعهی یک چارچوب نظری برای تسهیل اکتشاف بیشتر از عناصر اصلی بازاریابی نوآورانه در شرکتهای متوسط و کوچک است. ادوایر و همکاران بازاریابی نوآورانه را متشکل از شش بخش دانستند و آن ها را چنین نامیدند : 1-متغیرهای بازاریابی 2- تغییر و اصلاح 3- مشتری گرایی 4- بازاریابی یک پارچه 5- بازارگرایی 6- جایگاه منحصر به فرد . که متغیر های بازاریابی را محصول ، ترفیع نوآورانه ،قیمت گذاری ، توزیع نوآورانه در نظر گرفتند.
شپیرا و همکاران در سال 2011 در پژوهشی تحت عنوان” سیستم های ملی نوآوری و جهانی شدن نوآوری نانو تکنولوژی” بیان میکنند که در حالی که تاکیدات بسیاری در دهه اخیر بر روی علم نانو تکنولوژی و مفاهیم وخطرات کاربرد های بالقوه آن وجود دارد، اکنون موقع آن است که توجه به پویایی در حال ظهورآن، تجاری سازی نانو تکنولوژی افزایش یابد. این تحقیق چشم انداز جهانی و کجا و چگونه شرکتها به فناوری نانو وارد شده اند را بررسی میکند. این مقاله موقعیت جابه جایی قابل توجه رخ داده شده در سالهای اخیر در جهت فعالیتهای نانو تکنولوژی شرکتها، از پژوهش، کشف تا برنامه های انحصاری را بررسی میکند و همچنین حدی که ویژگیها و ساختار فعالیتهای نانویی شرکتها به وسیله شرکتهای اولیه، که ویژگی سیستم ملی نوآوری را بازتاب میدهد، و تحقیقات عمومی قبل از ورود های کمکهای مالی عمومی در مرحلهای که بر کشف تاکید بسیار شده است را بررسی میکند. این نتایجِ ویژگیهایِ سیستم ملی نوآوری، فاکتورهای قابل توجهی در جابجایی تجاری سازی نانو تکنولوژی و برجسته کردن اهمیت فاکتورهای خط مشی سیستم نو آوری را نشان میدهند. همچنین آنها نفوذ مرزی ارتباط نواوری بین المللی را مشاهده کردند ، که نشان میدهد سیاستهای نواوری ملی نیاز دارند که صریح و روشن و دارای گرایش بین المللی باشند.
مووری در سال 2011 در پژوهشی تحت عنوان” نانوتکنولوژی و سیستم نواوری ملی امریکا : تداوم و تغییر” در امریکا بیان میکند که پژوهشهای قابل توجهی روی نوآوری نانوتکنولوژی وتوسعه تجاری سازی آن انجام شده و عناصر مختلفی از این پدیده، به عنوان توسعه های جدی در حال تاسیس، در سیستم نواوری ملی امریکا، مشخص شده است. ازجمله این عناصر، طبیعت” موقعیت اکادمیک ” است، که درگیری دانشگاه ها با تحقیقات نانوتکنولوژی و بودجه فدرال تحقیقات نانو تکنولوژی بر روی اهداف مرتبط با رقابتهای اقتصادی هستند را شامل میشود. این پژوهش تازگی این عناصر را به چالش میکشد در حالی که نشان میدهد که دیگر عناصر تحقیقات نانوتکنولوژی از جمله پتنتهای(ثبت اختراع) گسترده از نتایج پژوهشهای مرتبط با نانو تکنولوژی و تاکید بر همکاری صنعت – دانشگاه از طریق کانالهای مبتنی بر پتنت برای گذار فناوری ممکن است در واقع جدید باشند و سوالاتی را برای بهره وری بلند مدت و عملکرد نواوری تحقیقات مرتبط با نانوتکنولوژی بپروراند.
1-7) تعریف واژههای کلیدی
رفتارمصرف کننده: به مطالعه کلیه فرآیندهای انتخاب، استفاده،کنارگذاری محصولات و خدمات،تجارب و یا ایده ها توسط افراد،گروه ها و سازمانها به منظور ارضای نیازها و نیز بررسی تاثیرات این فرایندها بر مشتری و جامعه می پردازد. .( موون، 1988)

 
 
آمیخته بازاریابی : رایج ترین تعریف آمیخته بازاریابی به منظور جایگاه یابی شایسته در بازار هدف عبارت است از عرضه محصول مناسب در محل مناسب با قیمت مناسب و در زمان مناسب( کیمولی، ٢٠٠۶)و در تعریفی دیگر آمیخته بازاریابی به عنوان نتیجه تلاش ها و فعالیت های مدیریت برای ترکیب خلاقانه فعالیت های مرتبط به هم بازاریابی نیز تعریف شده است بطوریکه هدف اصلی مدیر بازاریابی برخورداری از آمیخته ای در بازار است که به بهترین نحو نیازهای مشتریان یک محصول خاص را توام با بیشینه سازی سودآوری برآورده سازد ( حسینی، 1380)
اجزای آمیخته بازاریابی :قیمت، محصول، توزیع، ترفیع
قیمت: مبلغی که در مقابل کالا پرداخت میگردد.
محصول: چیزی که در بازار عرضه میشود.
توزیع: کلیه فعالیتهایی که برای رساندن کالا به دست مشتری انجام میگیرد.
ترفیع: فعالیت هایی که برای ایجاد ارتباط با مشتریان به کار برده میشود.
(روستا و همکاران ،1380)
نانو فناوری: (سه گونه تعریف ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ارائه می دهد که در ذیل آورده شده است)
1- توسعه فناوری و تحقیقات در سطوح اتمی، مولکولی و یا ماکرومولکولی در مقیاس اندازه ای 1 تا 100 نانومتر
2- خلق و استفاده از ساختارها و ابزار و سیستمهایی که به خاطر اندازه کوچک یا حد میانه آنها، خواص و عملکرد نوینی دارند

3- توانایی کنترل یا دستکاری در سطوح اتمی. (ماهنامه فناوری نانو، 1380)
1-8) خلاصه و نحوه فصل بندی پایان نامه
هدف از این تحقیق ” رتبه بندی عوامل موثر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو ” است در فصل اول پس از بیان کلیات تحقیق به طور مختصر، به بیان مسئله، اهمیت موضوع، سئوالات تحقیق، فرضیات و بررسی اجمالی پیشینه مطالعات انجام گرفته اشاره شده است. در فصل دوم ابتدا مبانی نظری در زمینه تحقیق به صورت جامع تشریح خواهد شد و در ادامه آن نتایج تحقیقات قبلی انجام شده پیرامون موضوع تحقیق به اختصار بیان میشود. در فصل سوم به روش تحقیق پرداخته میشود که در آن فرضیه های تحقیق، متغیرهای مورد مطالعه، قلمرو تحقیق، جامعه و نمونه آماری تحقیق و چگونگی جمع آوری داده ها تشریح می شود. در فصل چهارم چگونگی آزمون فرضیه های تحقیق و نتایج حاصل از این آزمونها ارائه می شود. در فصل پنجم تجزیه و تحلیلی از نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بیان می شود و در پایان محدودیت ها و پیشنهادات تحقیق مطرح خواهد شد.
فصل دوم
ادبیات موضوع

2- 1) مقدمه:
در دنیای رقابتی امروز مشتریان در کانون اصلی توجه شرکتها قرار دارند و رضایت‌مندی آنها عامل اصلی کسب مزیت رقابتی سازمانها است. لازمه جلب رضایت مشتریان برآورده ساختن کامل نیازهای آنها و شناسایی دقیق خواسته‌ها ، انتظارات ، تمایلات ، تواناییها و محدودیتهای آنها در خرید محصولات است. با دستیابی به چنین اطلاعاتی می‌توان عوامل تأثیرگذار بر رفتار مصرف‌کنندگان را به خوبی تشخیص داد و در اتخاذ تصمیمات بازاریابی شرکتها از آن استفاده کرد. بنابراین محصولات شرکتها باید مطابق با مزایای مورد انتظار مشتریان باشد. یکی از راه های دستیابی به چنین اطلاعاتی استفاده از ترکیب عناصر بازاریابی که آمیخته بازاریابی نامگذاری شده، است.(سالار ، 1385)
از دیدگاه آیوی آمیخته بازاریابی مجموعهای از ابزارهای قابل کنترل بازاریابی است که یک موسسه برای ایجاد پاسخی که میخواهد آن را از بازارهای مختلف هدف خود دریافت کند، استفاده میکند. ( آیوی،2008)

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در جهان کنونی سازمانها ناگزیر به استفاده از این مجموعه ابزارهای قابل کنترل میباشند، جهانی که در آن محصولات با فناوریهای نوین در حال افزایش هستند، و میتوان اثر مثبت این دسته از فناوریها را بر شتاب پیشرفت و حتی افزایش رشد ناخالص ملی به علت بهبود کیفی محصولات یا خدمات، مشاهده کرد.
یکی از این فناوریها ، فناوری نانو است که به عنوان یک انقلاب صنعتی مورد ستایش واقع شده است. (ترن-هالست و استراندباکن ، 2009) که رشد بسیار چشمگیری در اکثر صنایع نظیر کشاورزی ، نفت و انرژی، دارو، خورو، ساختمان، نساجی و …..که سهم بسیاری در زندگی بشر امروزی داشته و رشد فزایندهی محصولات نانویی مورد استفاده به سادگی قابل مشاهده است وچون نانومواد بسیار گران قیمت هستند است، یک انگیزه قوی برای بازاریابی آن وجود دارد .(اسماتالا وهمکاران ، 2012)
مورد مطالعه در این پژوهش محصولات در صنعت نساجی – منسوجات خانگی با الیاف نانویی– به علت کاربرد بیشتر آن و اینکه این دسته محصولات به مرحله تجاری سازی رسیده است، مورد بررسی قرار گرفته است ضعف دانش و مهارتهای بازاریابی در این عرصه می تواند منجر به شکست این دسته از محصولات شود. در نتیجه پژوهش حاضر با در نظر گرفتن عوامل شناخته شده و موثر آمیخته بازاریابی سعی در اولویت بندی آنان بر رفتار خریداران محصولات نانو در صنعت نساجی دارد تا گامی موثر در ارتقای برنامههای سند راهبردی توسعهی فناوری نانو در کشور داشته باشد.
2- 2) مبانی نظری
2-2-1) تاریخچه پیدایش آمیخته بازاریابی
جیمز کولیتون در سال 1950 تحقیق گستردهای بروی چند شرکت با هدف شناسایی وظایف بازاریابی انجام داد. او بعد از خاتمه یافتن تحقیق ، در نتیجه گیری خود ، مدیران بازرگانی را با عناوین تصمیم گیرنده ، هنرمند و آمیزنده عناصر خطاب کرد .نیل بوردن استاد دانشگاه هاروارد پس از مدت کوتاهی با الهام از گفته کولیتون – آمیزنده عناصر- برای نخستین بار از اصطلاح آمیخته بازاریابی استفاده کرد. آمیخته بازاریابی مجموعهای ازابزارهای بازاریابی است که شرکت با بهره گرفتن از آنها سعی در تحقق اهداف خود در بازارهدف دارد . آمیخته بازاریابی معرفی شده توسط نیل بوردن شامل 12متغیربود. در سال 1960 مک کارتی، 12 متغیر ارائه شده توسط نیل بوردن را به چهار گروه با عنوان p4 طبقه بندی کرد که عبارتند از: محصول ، ترفیع توزیع و قیمت. این آمیخته به سرعت مورد پذیرش اندیشمندان قرار گرفت و به عنوان عاملی ضروری و مناسب در تئوری بازاریابی و مدیریت بازاریابی شناخته شد ( عطافر و همکاران ، 1389)
2